Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronRhona

Langs onbekende wegen , druk 1, 112 blz.
Dr. Hamaford neemt het zoontje van eene zijner patiënten, eene door haren man verlaten vrouw, bij haren dood, als zijn kind aan. Het ventje heeft den Heere Jezus lief en wordt, zoo jong als hij is, de leidsman van zijn teeder zorgenden pleegvader. De dokter en zijn pleegkind worden voor eenen korten tijd gescheiden, daar iemand, die zich voor den vader van het kind uitgeeft, bet jongske in zijn bezit krijgt. Deze gebeurtenis en de weigering van eene Godvreezende dame om des dokters vrouw te worden, zijn met de ernstige prediking des Woords "de onbekende wegen", waarlangs de dokter tot den Heere wordt gebracht. Hij krijgt het kind terug, en de begeerde dame wordt zijne vrouw De inkleeding is Engelsch. Hier en daar is zelfs de taal niet vrij van Anglicisme. In 't Nederlandsch zijn wij niet "bedroefd voor" maar "over" of "om'' iemand, en wij doen iets niet "vóór een paar dagen", maar "gedurende" dien tijd. Voor kinderen schrijvend, onthoude men zich van "sceptische boeken" en van uitdrukkingen als "onwezenlijk", "onwraakbaar" en dergelijke. De plaatjes zijn keurig uitgevoerd, en doen goed uitkomen, dat het verhaal het leven in den deftigen stand onderstelt. "Naar het Engelsch" is, helaas nog geene aanbeveling voor kinderlectuur in Gereformeerde ooren. Het gebruik van "Heer", een versje van Sankey als motto boven een hoofdstuk en dergelijke verschijnselen doen ons de strekking al gissen. Er is in heel het boekje van de verbondsgedachte geen spoor te vinden. De algemeene-verzoenings-leer is hier volstrekt geene contrabande. Besef van schuld voor God wordt zorgvuldig op den achtergrond gehouden. 't Is methodistisch van strekking, en daardoor o.i. in meer dan één opzicht onnatuurlijk, het heele schetsje van dien kleinen jongen en dien lieven dokter. Toch is er eene zekere warmte in het verhaal, die weldadig aandoet. Ook bevat het vele uitnemende motieven: de troost des geloofs, het heerlijke Gods bestuur, de zegen eener Christelijke opvoeding en van vroegtijdige godsvrucht. Het boekje is 112 bladzijden groot, van uitvoering fraai, van drukfouten na genoeg vrij en zeer goedkoop. Voor de meeste plattelands-Zondagsscholen is het echter, wijl het naar inhoud en vorm te moeilijk is, onbruikbaar; voor Gereformeerde kinderen kan het slechts onder voorbehoud worden aanbevolen

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.