Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Lize, druk 3, 16 blz.
Dit is een bekeeringsgeschiedenis. Een vrome dokter houdt Zondagsschool. Een meisje uit een onverschillig gezin wordt door de vertelling geboeid en geeft zich aan den Heer. Vader wordt ernstig ziek, 't meisje bidt, wat moeder tot andere gedachten brengt. Vader wordt beter en is door Lize's woorden ook tot nadenken gebracht. De gedachte aan zijn zondigen toestand dringt hem tot de tollenaarsbede. Nu zijn ze allen tot den Heer geleid. Dit wordt in zestien bladzijden meegedeeld. Of 't niet mogelijk is? 0 ja, dergelijke dingen werken steeds wonderlijk, omdat ze Goddelijk zijn. Daarover niet geoordeeld. Doch de vraag rijst, of 't verhaal in dezen vorm met zoo weinig actie nu toch voor kinderen geschikt is. Zelfs zou verondersteld kunnen worden, dat het ook totaal geen indruk bij een kind nalaat. En is 't wel aan te nemen, dat een klein kind zooveel inzicht in de Bijbelsche waarheden heeft, dat ze uit zichzelf Jes. 60 gaat opzoeken, om dit voor te lezen? Zoo'n boekje kan worden aanbevolen, omdat er niets verkeerds in staat, maar slechts matig. Stijl en taal geven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1958-59