Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

Willem Reys en de zwavelstokkenkoopman, druk 1, 80 blz.
Een jongeling, door het plotseling sterven zijns broeders tot bekeering geleid komt in aanraking met eenen ouden zwavelstokkenkoopman, die zonder God in de wereld leeft. Deze ongelukkige wordt door Willem Reys met het evangelie der zaligheid bekend gemaakt. De oude man treedt daarna bij eenen godvreezenden landbouwer in dienst als schaapherder en sterft, na nog eenige gelukkige jaren beleefd te hebben, in vrede. Dit verhaal is volgens mededeeling van de Schrijfster, voor wat de hoofdzaken aangaat, geheel op waarheid gegrond. Dat kan slechts zelden van onze kinderboekjes worden gezegd. Waarheid en verdichting vormen hier een treffend schoon geheel. 't Is eene geschiedenis uit de eerste tijden der Afscheiding welke ons de genade Gods doet zien, die voor een jongeling na veel strijd en vreeze het licht des heils doet opgaan, en waardoor een oud man nog ter elfder ure gebracht wordt op den weg, waarop zelfs de dwaze niet kan dwalen. De ontferming Gods in Christus Jezus, de opzoekende liefde des Heilands, het geloof, dat door de liefde werkende is, worden in dit verhaal schoon geteekend. De uitvoering is zeer net, de druk helder, de stijl boeiend. Twee mooie plaatjes en een gekleurde omslag illustreeren den tekst. Gij kunt er het verhaal uit proeven. Dit boekje, geheel in Bijbelschen geest en in boeienden verhaaltrant geschreven, is een der beste, die dit jaar verschenen zijn. Wij bevelen het onvoorwaardelijk en met blijdschap aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.