Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan van de Croese

Willem Wijcherts , druk 1, 159 blz.
"Willem Wijcherts, een dappere Alkmaarder jongen", door Jan van de Croese, is een nieuw oorspronkelijk boek, met zeer goede illustraties. Al is de heer Croese, dunkt me, nog geen eerste rang schrijver, het verhaal is boeiend. Mooi, misschien haast al te mooi om waar te zijn, is Willem's wars zijn van het "oog om oog en tand om tand". Sommige dingen vervelen wel eens een beetje als het Mr. Kan-al en de vroolijke hansworsterij van Willem. Ook op blz. 154 al die telkens tusschen de woorden van een stervende, och, dat staat me altijd zoo tegen! en toch schijnt men het dan pas echt te vinden. Men late zich echter door deze aanmerkingen niet afschrikken; het boek is de lezing zeer waard en veel jongens zullen er van genieten en leeren.Boekbeoordeling in Het Kind, 20-11-1909

Open Boekbeoordeling.
Jan van de Croese

Willem Wijcherts , druk 2, 156 blz.
Een verhaal uit den Spaanschen tijd. Willem Wijcherts is "een dappere Alkmaarder jongen", die de Spaansche bezetting met tegenzin in zijn vaderstad ziet binnentrekken; een "kettersche" samenkomst intijds waarschuwt, zoodat de toeleg, om Jan Arendsz gevangen te nemen, verijdeld wordt; zijn heil in een overhaaste vlucht zoeken moet; zich bij de Watergeuzen voegt; de gevangenen om des geloofswille, onderwie zijn eigen vader, uit den Alkmaarschen kerker redt, aan de bevrijding van zijn stad medewerken, aan het doodsbed van Arendsz knielen, de victorie van Alkmaar mee beleven en daarna een blijde bruiloft vieren mag. Het boekje is vloeiend geschreven en zal ongetwijfeld den jeugdigen lezer tot het einde toe vasthouden. Het doet ons genoegen te bemerken, dat de Schrijver van verschillende aan- en opmerkingen betreffende taal en stijl bij den eersten druk door ons gemaakt, goede nota genomen heeft. De uitvoering is uitnemend. De omslag plaatst ons in de kern van het verhaal. Ook de plaatjes zijn heel aardig. En de druk is voorbeeldig. Een flinke lettertype is een groote verdienste, vooral in een boek voor de jeugd. Historische novellen of jongensverhalen uit den belangrijken tijd onzer bevrijding van Spanje, moeten o.i. doen uitkomen, waar het toen om ging en dat Gods hand verlossing zond. Wij onderstellen, dat dit ook de bedoeling van den Schrijver is. Deze strekking komt wel uit. Doch het geheel is eenigszins mat en wat oppervlakkig. Evenwel zullen onze jongens dit verhaal gaarne lezen. En ze mogen het lezen ook. Het zal hun geen kwaad doen. Misschien zouden ze wel eens willen toehakken, als brave Willem zoo buitengewone liefde tot den vijand bewijst. Maar in dit opzicht kan Willem tot een beschamend voorbeeld zijn. Dit boek worde door velen gelezen. En de Heere moge het voorspoedig maken, en stelle de lezing tot rijken zegen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Jan van de Croese

Willem Wijcherts , druk 5, 189 blz.
G. K. C. 0. 42 p. t. d. t. f 1.30. (Band 45 ct.). Een verhaal uit den Spaanschen tijd. Willem Wijcherts is "een dappere Alkmaarder jongen", die de Spaansche bezetting met tegenzin in zijn vaderstad ziet binnentrekken; een "kettersche" samenkomst intijds waarschuwt, zoodat de toeleg, om Jan Arendsz gevangen te nemen, verijdeld wordt; zich bij de Watergeuzen voegt; de gevangenen om des geloofs wille, onder wie zijn eigen vader, uit den Alkmaarschen kerker redt, aan het doodsbed van Arendsz knielt, de victorie van Alkmaar mee beleeft en daarna een blijde bruiloft vieren mag. Het hoekje is vloeiend geschreven en zal ongetwijfeld den jeugdigen lezer tot het einde toe vasthouden. De uitvoering is uitnemend. De omslag plaatst ons in de kern van het verhaal. Ook de plaatjes zijn heel aardig. En de druk is voorbeeldig. Een flink lettertype is een groote verdienste, vooral in een boek voor de jeugd. Historische novellen of jongensverhalen uit den belangrijken tijd onzer bevrijding van Spanje, moeten o.i. doen uitkomen, waar het toen om ging, en dat Gods hand verlossing zond. Wij onderstellen, dat dit ook de bedoeling van den Schrijver is. Deze strekking komt wel uit. Doch het geheel is eenigszins mat en wat oppervlakkig. Evenwel zullen onze jongens dit verhaal gaarne lezen. En ze mogen het lezen ook. Het zal hun geen kwaad doen. Misschien zouden ze wel eens willen toehakken, als brave Willem zoo buitengewone liefde tot den vijand bewijst. Maar in dit opzicht kan Willem tot een beschamend voorbeeld zijn. Dit boek gaat ver boven veel kinderlectuur uit. Het is levendig en aanschouwelijk van voorstelling. "Willem Wijcherts" worde door velen gelezen. De Heere gebruike het tot groote dingen in zijn Koninkrijk.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926

Jan van de Croese

Willem Wijcherts , druk 5, 189 blz.
Bijzonderheden: oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens van 10-14 jaar; omvang 181 bladz.; prijs f 0.70 gec. f 1.15 geb.
Korte inhoud: Willem Wijcherts en Maarten Kitman zijn twee Alkmaarder jongens. Hun ouders behooren tot de aanhangers der „nye leere". Schele Ebben, een der zevenstuiverslieden van Alva, maakt jacht op ketters. Als hij Jan Arentsz tracht te vangen, wordt dit door Willem en Maarten verijdeld. Willem is herkend en moet vluchten. Komt met Geuzen in aanraking en zwerft vermomd het land door. Strijdt mee bij Heiligerlee en Jemmingen. Eindelijk komt hij vermomd met vrienden te Alkmaar. Daar worden Willems vader en anderen uit de gevangenis bevrijd. In 1573 strijdt Willem op Alkmaars wallen en trouwt daarna met Ite Kitman. Beoordeeilng: Goede wijn behoeft geen krans. Van harte aanbevelen. K. Bouma.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930
Jan van de Croese

Willem Wijcherts , druk 6, 188 blz.
K.C.0. 42 p. t.d.t. 70 cent. (band 45 cent). Een verhaal uit den Spaanschen tijd. Willem Wijcherts is "een dappere Alkmaarder jongen", die de Spaansche bezetting met tegenzin in zijn vaderstad ziet binnentrekken; een "kettersche" samenkomst intijds waarschuwt, zoodat de toeleg, om Jan Arendsz gevangen te nemen, verijdeld wordt; zich bij de Watergeuzen voegt; de gevangenen om des geloofs wille, onder wie zijn eigen vader, uit den Alkrnaarschen kerker redt, aan het doodsbed van Arendsz knielt, de victorie van Alkmaar mee beleeft en daarna een blijde bruiloft vieren mag. Het boekje is vloeiend geschreven en zal ongetwijfeld den jeugdigen lezer tot het einde toe vasthouden. De uitvoering is uitnemend. De omslag plaatst ons in de kern van het verhaal. Ook de plaatjes zijn heel aardig. En de druk is voorbeeldig. Een flink lettertype is een groote verdienste, vooral in een boek voor de jeugd. Historische novellen of jongensverhalen uit den belangrijken tijd onzer bevrijding van Spanje, moeten o.i. doen uitkomen, waar het toen om ging, en dat Gods hand verlossing zond. Wij onderstellen, dat dit ook de bedoeling van den schrijver is. Deze strekking komt wel uit. Doch het geheel is eenigszins mat en wat oppervlakkig. Evenwel zullen onze jongens dit verhaal gaarne lezen. En ze mogen het lezen ook. Het zal hun geen kwaad doen. Misschien zouden ze wel eens willen toehakken, als brave Willem zoo buitengewone liefde aan den vijand bewijst. Maar in dit opzicht kan Willem tot een beschamend voorbeeld zijn. Dit boek gaat ver boven veel kinderlectuur uit. Het is levendig en aanschouwelijk van voorstelling. “Willem Wijcherts" worde door velen gelezen. De Heere gebruike het tot groote dingen in zijn Koninkrijk.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

Jan van de Croese

Willem Wijcherts , druk 6, 188 blz.
Leeftijd 12-15 jaar. Een verhaal uit de jaren 1567-1568, aan den vóóravond van den 80-jarigen oorlog. De bekende schrijver teekent ons prachtig, hoe in dien tijd, vooral nà Alva's komst, de ketters werden opgejaagd en vervolgd gelijk wild gedierte. De hoofdpersoon is Willem Wycherts uit Alkmaar, wiens lotgevallen we te hooren krijgen van zijn vijftiende tot zijn achttiende jaar. Gezocht door de Inquisitie, omdat hij, dappere jongen, die hij is, een plan van de ketterjagers verijdeld heeft, toen deze eene samenkomst wilden overvallen, waarop behalve Willems vader en moeder, ook de bekende hagepreeker Jan Arentsz tegenwoordig was, leidt hij verder een avontuurlijk leven. Gedurende zijn omzwervingen behoudt hij zijn geloof, is een voorbeeld voor allen, als het gaat om de toepassing van het gebod: "Hebt uwe vijanden lief", en houdt zielsveel van zijn moeder en vader, welken laatsten hij, met hulp van anderen, uit den kerker weet te redden. Verschillende bekende figuren uit dien tijd komen in ons verhaal voor, o.a. Lumey, Treslong, Roobol, De Mentheda e.a. Ook worden ons beschreven de veldslagen bij Heiligerlee en Jemmingen, waarbij onze Willem ook een werkzaam aandeel heeft en maken we kennis met Willem Lodewijk, Adolf en Aremberg. Het boek is op boeiende wijze geschreven en is, ook mede door de keurige uitvoering en de sprekende illustratie's een kostelijk geschenk voor jongens van 12-15 jaar. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.
Jan van de Croese

Willem Wijcherts , druk 7, 188 blz.
G. K. C. 0. 42 p. t. d. t. 50 cent. Een verhaal uit den Spaanschen tijd. Willem Wijcherts is "een dappere Alkmaarder jongen", die de Spaansche bezetting met tegenzin in zijn vaderstad ziet binnentrekken; een "kettersche" samenkomst intijds waarschuwt, zoodat de toeleg, om Jan Arendsz gevangen te nemen, verijdeld wordt; zich bij de Watergeuzen voegt; de gevangenen om des geloofs wille, onder wie zijn eigen vader, uit den Alkmaarschen kerker redt, aan het doodsbed van Arendsz knielt, de victorie van Alkmaar mee beleeft en daarna een blijde bruiloft vieren mag. Het boekje is vloeiend geschreven en zal ongetwijfeld den jeugdigen lezer tot het einde toe vasthouden. De uitvoering is uitnemend. De omslag plaatst ons, in de kern van het verhaal. Ook de plaatjes zijn heel aardig. En de druk is voorbeeldig. Een flink lettertype is een groote verdienste, vooral in een boek voor de jeugd. Historische novellen of jongensverhalen uit den belangrijken tijd onzer bevrijding van Spanje, moeten o.i. doen uitkomen, waar het toen om ging, en dat Gods hand verlossing zond. Wij onderstellen, dat dit ook de bedoeling van den schrijver is. Deze strekking komt wel uit. Doch het geheel is eenigszins mat en wat oppervlakkig. Evenwel zullen onze jongens dit verhaal gaarne lezen. En ze mogen het lezen ook. Het zal hun geen kwaad doen. Misschien zouden ze wel eens willen toehakken, als brave Willem zoo buitengewone liefde aan den vijand bewijst. Maar in dit opzicht kan Willem tot een beschamend voorbeeld zijn. Dit boek gaat ver boven veel kinderlectuur uit. Het is levendig en aanschouwelijk van voorstelling. "Willem Wijcherts" worde door velen gelezen. De Heere gebruike het tot groote dingen in Zijn Koninkrijk.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Jan van de Croese

Willem Wijcherts , druk 7, 188 blz.
geschikt voor een leeftijd van 12-15 jaar. Een verhaal uit de jaren 1567-1568, aan den vóóravond van den 80-jarigen oorlog. De bekende schrijver teekent ons prachtig, hoe in dien tijd, vooral ná Alva's komst, de ketters werden opgejaagd en vervolgd gelijk wild gedierte. De hoofdpersoon is Willem Wijcherts uit Alkmaar, wiens lotgevallen we te hooren krijgen van zijn vijftiende tot zijn achttiende jaar. Gezocht door de Inquisitie, omdat hij, dappere jongen, die hij is, een plan van de ketterjagers verijdeld heeft, toen deze een samenkomst wilden overvallen, waarop behalve Willems vader en moeder, ook de bekende hagepreeker Jan Arentsz tegenwoordig was, leidt hij verder een avontuurlijk leven. Gedurende zijn omzwervingen behoudt hij zijn geloof, is een voorbeeld voor allen, als het gaat om de toepassing van het gebod: "Hebt uwe vijanden lief", en houdt zielveel van zijn moeder en vader, welke laatsten hij, met behulp van anderen, uit den kerker weet te redden. Verschillende bekende figuren uit dien tijd komen in ons verhaal voor, o.a. Lumey, Treslong, Roobol, De Mentheda, e.a. Ook worden ons beschreven de veldslagen bij Heiligerlee en Jemmingen, waarbij onze Willem ook een werkzaam aandeel heeft en maken we kennis met Willem Lodewijk, Adolf en Aremberg. Het boek is op boeiende wijze geschreven en is, ook mede door de keurige uitvoering en de sprekende illustraties een kostelijk geschenk voor jongens van 12-15 jaar. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Jan van de Croese

Willem Wijcherts , druk 7, 188 blz.
Dit is het eerste boek, dat Van de Hulst voor kinderen schreef (onder pseudoniem). Bij herhaling is het aanbevolen. Zie voor den inhoud de catalogus van den uitgever onder no. 160. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1937
Jan van de Croese

Willem Wijcherts , druk 8, 188 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Het boek spreekt van den Spaanschen tijd van 1567-1573. De hoofdpersoon Willem Wijcherts, 15 jaar oud, is een zoon van een zadelmaker. Als de Spanjaarden Alkmaar binnentrekken, is hij getuige van ruwheid en wreedheid. Schele Ebben is een spion uit Alkmaar. Op romantische wijze vertelt de schrijver, hoe Willem den prediker Arentsz. uit de handen van de Inquisitie weet te bevrijden. Bijna gevangen genomen door door "Schele Ebben", weet hij op 't laatste moment nog te ontkomen. Dan begint voor Willem een zwerversleven. Op zijn tochten doormaakt hij veel, doch zijn geloof in Gods reddende hand doet hem staande blijven. Wij zien Willem in gezelschap van Roobol, Treslong, Lumey, allemaal bekende Watergeuzen. Hij maakt de slagen bij Heiligerlee en Jemmingen mee. Later redt hij Maarten Kitman e.a., zijn vader en den ouden Barend uit de gevangenis, waar zij door den spionnagedienst van "Schele Ebben" ingeworpen waren. Dapper strijd hij mee bij het beleg van Alkmaar en na de bevrijding bewoont het geheele gezin Wijcherts weer de vroegere zadelmakerij "De drije riemen". Willem trouwt met Ite Kitman, tot vreugde van beide ouderparen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek voor onze jeugd. Ook ouderen kunnen er van genieten. Keurig om vóór te lezen. "Goede wijn behoeft geen krans". De 8e druk van dit werk spreekt voor zichzelf. Het woord Heer wordt gebruikt.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.