Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Streefkerk

Marie's moes, druk 1, 30 blz.
Een echt natuurlijke schets van 't leven van eenige lieve kinderen, die niet weten wat sterven is. Moeder gaat naar den hemel. De kinderen zijn bij Oom en leven daar hun leventje. Totdat Oom met een aardig verzonnen verhaal ze de beteekenis doet gevoelen van Gods daden met stervende vromen. Het bezwaar, dat God de Vader wordt voorgesteld als een Grijsaard, kan menigeen doen besluiten dit overigens aardig boekje ter zijde te leggen. De vorm laat weinig te wenschen over. Mogelijk, dat kinderen van 7 à 8 jaar, waarvoor 't verhaal bestemd schijnt; niet voldoende de kreupele taal van Nellie verstaan. De teekeningen van jan Franse zijn goed; zelfs de twee 18de-eeuwsche dokters zijn natuurlijk. De strekking van 't verhaal, vreezen wij, ontgaat den kleinen lezer. Verstaan wij het wel, dan bedoelt de Schrijver aan groote menschen te doen zien, dat het noodig is, kinderen "kinderen" te laten blijven, ook in tijden van hoogen ernst. Als zoodanig is het verhaal wel geslaagd. De natuurlijke frischheid van het geheel is aantrekkelijk. Al is de geest dezer vertelling algemeen-christelijk, wat vaag en daardoor onbevredigend, toch kan dit boekje, om de goede wenken, die het over Gods voorzienigheid biedt, wel tot zegen zijn, met name voor kinderen, die vader of moeder vroeg moesten missen. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.