Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Margaretha; of uit het hart komen voort de bronnen des levens, druk 1, 24 blz.
Al staat het niet aangegeven, toch is dit boekje waarschijnlijk uit het Fransch vertaald en dat door iemand, die niet de kunst verstaat, om de Fransche constructies door Hollandsche te vervangen. De stijl is daardoor zeer on-Hollandsch. De taal is bovendien voor kinderen veel te hoog. Uitdrukkingen als "formuliersvroomheid" (bladz. 13) passen niet in een kinderboek. Uitvoering en correctie zijn goed. De strekking is, meisjes op te wekken, een "zegen te zijn in het ouderlijk huis." (bladz. 24.) De auteur stelt zich daarbij op het Schriftuurlijke standpunt, dat ware liefde tot den naaste, liefde, die zich opoffert, alleen recht kan geoefend worden door degenen, die de kracht van Christus' zondaarsliefde aan eigen hart ervaren hebben. Of het boekje echter doel zal treffen, valt zeer te betwijfelen. Daarvoor zijn de personen te vaag geteekend, taal en stijl te onkinderlijk. De schrijver schijnt dat zelf gevoeld te hebben. De laatste pagina behelst eene soort van toepassing, waarin het doel uiteengezet wordt. Sprak het verhaal voor zichzelf, dan zou dit aanhangsel totaal overbodig zijn. Voor Zondagsschoolleerlingen kunnen wij dit boekje niet aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.