Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Niet komediant, maar predikant, druk 2, 55 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14-18 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Op een visite van jongens en meisjes vertelt een dominee een verhaal van een jongen, die tooneelspeler werd. Het verdorven leven der tooneelspelers wordt hierin beschreven. Ook de uitwerking op degenen, die dergelijke voorstellingen bezoeken. Maar God opende zijn oogen. Hij kwam tot bekeering en werd predikant. Juist in de plaats waar hij eertijds in den schouwburg speelde. Ontroerend is het bezoek aan iemand, die hem altijd naliep in den schouwburg, aan diens sterfbed. Algemeene op- of aanmerkingen: Met grooten ernst waarschuwt dit boekje voor de zoned. Het teekent ons Gods macht in de bekeering van een zondaar. En uit dit oogpunt bezien kunnen we het hartelijk aanbevelen. Eén bezwaar is er maar. Het is voor de kinderen te moeilijk. En daarom lijkt het niet geschikt voor uitdeeling aan de Zondagsschoolkinderen. Wel voor grootere. Onder dit voorbehoud is de
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Johanna Breevoort

Niet komediant, maar predikant, druk 2, 55 blz.
K.O. 7 t.d.t. 25 cent. De kindervertellingen van J. de Liefde zijn terecht beroemd. Ds. de Liefde naverteld door Johanna Breevoort, twee redenen voor één om volle belangstelling te wekken. ....... wordt opgevoed, en zeer veel voelt voor de "kunst" op het tooneel. Hij wordt kermis-tooneelman in zijn jonge jaren; trotsch dat hij gevierd wordt. Met roem overladen speelt hij in den schouwburg. Maar hij is toch nooit geheel bevredigd: het ruwe en gemeene stuit hem tegen de borst. Eindelijk moet hij de rol spelen van een ouderwetsch predikant, dien hij zich eigenlijk niet goed kan voorstellen. Dan gaat hij er één opzoeken, en dat wordt hem een ontnuchtering en tot . . . bekeering. Een ongelukkige dochter n.l. van dien ouden leeraar voelt zich gelukkig in God en wacht met blijdschap den dood af, wetend, dat die haar brengen zal in de eeuwige vreugde. Weldra verlaat Godfried het tooneel en wordt een geliefd predikant. Om tenslotte nog te ontmoeten, op het sterf bed, één der jonge menschen, die hij op den slechten weg had meegesleurd, maar die na ernstig gebed van Godfried nog schijnt gered te zijn. Een aangrijpende vertelling. Er zit in dit verhaal een magneet, die zóó krachtig trekt, dat gij van het lezen niet ophouden kunt vóór ge aan het einde zijt. Moge Gods zegen rusten op dit schoone boekje. Zij het voor vele jonge menschen, die neiging voelen tot de komedie en de bioscoop een opgeheven hand, die hen waarschuwt en aftrekt van den weg des kwaads. Johanna Breevoort moge méér zóó De Liefde navertellen !

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937