Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronB. Mulder

Willems offer, druk 1, 56 blz.
G. K. C. O. 6 t. d. t. 75 ct. Willem is op Kerstdag jarig. Hij wil graag een slee en schaatsen hebben als verjaringscadeau. Beide tegelijk gaat niet. Daarom krijgt hij 2 rijksdaalders en mag dan zelf beslissen. Hij neemt echter geen van beide, maar voor het geld koopt hij allerlei noodige en nuttige zaken voor een behoeftige weduwe met een ziekelijk jongetje. Dat is "Willems offer". Het verhaal is onnoodig gerekt, door tusschenvoeging van het sprookje der drie wenschen, en de gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan, weLk laatste verhaal nog al fantastisch weergegeven is. Hier en daar is 't ook wel wat onnatuurlijk. Zoo gaat men b.v. toch geen kruidenierswaren cadeau geven aan iemand, die een kruidenierswinkel heeft. Heeft de auteur misschien willen leeren, dat men voor anderen wat over moet hebben, dan is dit zeker een goede strekking. De behandeling is o.i. niet zóó, dat ze voor Geref. Zondagsscholen kan dienen. Van de noodzakelijkheid van Jezus' komst voor zondaren wordt niet gesproken. De Kerstboom met zijn geschenken en zijn schittering is het hoogtepunt. Meneer de Vries kan de Kerstgeschiedenis fijn vertellen en je moet lachen om die leuke geschiedenissen van de juffrouw, en dan na ,dit alles komt het mooiste: de verdeeling van de cadeautjes. Op een andere plaats lezen we: "Zondagmorgen": "Voor het raam van Vrouw Visschers winkeltje was het gordijn neergelaten. 's Zondags verkocht ze niet. Ze kon één rustdag in de week best gebruiken. Er was trouwens op zoo'n rustdag nog genoeg te doen, vooral nu Ru ziek was." Wat verder: "Want als je een kameraadje plaagt, dan plaag je ook den Heer." En: als je een kameraadje helpt, dan help je eigenlijk den Heer." Het zou heel dwaas zijn, een boekje als dit aan te bevelen, gezien het feit, dat er overvloed is van lectuur, die niet lijdt aan de centrale gebreken, bovengenoemd.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929

B. Mulder

Willems offer, druk 1, 56 blz.
Brink_1928 Bijzonderheden: oorspr. werk voor jongens en meisjes van 9-12 jaar; omvang: 55 blz.; prijs + f0.60 gecart. Bij getallen groote reductie.
Korte inhoud: Willem krijgt vijf gulden voor zijn verjaardag, waarvoor hij een slee of schaatsen mag koopen. Hij bestemt die guldens echter voor een arme weduwe en haar zieke zoontje, Ru. Op Kerstmis brengen ze (Wim en zijn vader) hun een goed gevulde Kerstmand.
Beoordeeling: Een vrij goed geschreven boekje, voor onze kinderen wel geschikt. Een paar opmerkingen moeten we maken: Wat Willems offer is, komt duidelijk uit, maar bemerken we ook iets van den s t r ij d, dien 't brengen van dit offer hem kost? Willem is dol op sleetjerijden. Zou een gewone jongen, als hij nog een oude slee thuis heeft, dood-kalm bij zoo'n sledevaart-partij, waar jongens en meisjes in juichende vreugde achter elkaar de helling af suizen, kunnen blijven staan? (pag. 44). De weduwe heeft het niet breed! "Ze lijdt stellig gebrek!" zegt Wims moeder met overtuiging (pag. 25). En ook: Gaat geven zoo gemakkelijk aan menschen, die "fatsoenlijke" armoede lijden? Voor de Zondag-sluiting van een winkel gelden o. i andere motieven dan: Ze kon één rustdag in de week best gebruiken (pag. 27). De uitdrukking: "Je bent gek" (pag. 45) kan beslist niet door den beugel, vooral niet in dit soort boekjes. Deze uitdrukking is langzamerhand zoo algemeen bezit geworden, dat we er de volle zwaarte niet meer van voelen. Wat evenwel niet goed te keuren is. Aanbevolen. G. K. Dreyer.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930