Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Marnix van St. Aldegonde of de Zeeuwsche vrijheidsheld, druk 2, 135 blz.
Dit is goede waar voor weinig geld. Met veel genoegen lazen wij dat boek, 't welk wij voor de oudste leerlingen zeer geschikt achten. Het biedt eene levensschets van Marnix van St. Aldegonde. Wij treffen hem als student te Genève aan ten tijde van Calvijn, waar hij het vaste voornemen opvat, om den Heere en zijn volk te dienen. Wij vinden hem later te Breda en zien hem openlijk de zijde der Hervorming kiezen en zich aansluiten bij het verbond der deelen. Wij vergezellen hem op zijne vlucht naar Embden en zijne tallooze zwerftochten. Vervolgens ontmoeten wij hem weer in ons land, waar hij als de rechterhand van Oranje de zaak van kerk en vaderland dient en door den vijand een tijd lang wordt gevangen gehouden. Wij slaan eenen blik in zijn huiselijk leven op zijn kasteel te West-Souburg en zien hem als burgemeester van Antwerpen optreden, welke stad hij in de handen der Spanjaarden moet overgeven, waardoor smaad en miskenning zijn deel worden. In eere hersteld, wordt hij met menige gewichtige zending belast, totdat hij eindelijk, in 1598, na een veelbewogen leven in den Heere ontslaapt. Het geheel is verdeeld in elf hoofdstukken met opschriften. De verhaaltrant is vrij goed, doch hier en daar wat droog. Ook hielden wij enkele taal- en stijlfouten aan. De uiterlijke bewerking van dit boek munt niet uit. Het draagt wel den naam, maar niet het stempel van den anders zoo kunstkeurigen Uitgever. Het papier is uitstekend en de letter zeer duidelijk, maar de plaatjes zijn wat grof en de omslag is niet frisch. Het geheele uiterlijk kan het kinderoog moeilijk bekoren. Een groot bezwaar is, dat er bij de plaatjes geene verwijzing is naar eenige bladzijde. Men moet schier raden, welk feit ze voorstellen. Onzes inziens ziet de illustratie op den omslag op het verhaalde op bladz 5, de plaat tegenover den titel op bladz 64, het prentje tegenover bladz 49 op wat bladz 101 staat en het plaatje tegenover bladz. 113 op wat bladz. 129 te lezen is. Van het laatste weten we het zeker, wijl op bladz. 129 naar dit plaatje wordt verwezen. Die vreemde plaatsing maakt het nog moeilijker voor den jeugdigen lezer, om de beteekenis te vatten. Slechts een dun romantisch draadje loopt door dit verhaal. Enkele bloemtakjes omslingeren bevallig den knoestigen, ouden stam, die het hoofdonderwerp uitmaakt. Wij zien hier de heldenfiguur van dezen lijder en strijder voor de waarheid als eene ernstig sprekende en krachtig handelende persoonlijkheid voor ons optreden. Heerlijk schittert in hem de kracht des geloofs. Marnix als uitnemend godgeleerde en dichter, als krijgsman en staatsman, als kampioen tegen Rome met de pen, als een liefhebbend echtgenoot en zorgdragend vader, als een man van groote bekwaamheid en innige godsvrucht, dit zijn de verspreide lichtstralen, die de Schrijver tot een indrukwekkend levensbeeld vereenigt. Zulk een boek sticht en leert. Het kan jonge Calvinisten kweeken en leiden. Alleen om de keuze van het onderwerp dunkt het ons van onderscheidende beteekenis. Wij bevelen het van harte en met volle vrijmoedigheid aan, en hopen dat na dezen tweeden druk spoedig eene derde editie verschijnen zal, die ook door eenen schoonen vorm den voortreffelijken inhoud eert.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.
Marnix van St. Aldegonde of de Zeeuwsche vrijheidsheld, druk 3, 160 blz.
Zie Boekbeoordeeling van Jachin 1905 bij verschijnen van druk 2, zonder ", en hopen dat na dezen tweeden druk ...".

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.