Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAletta Hoog

Nora en Dora, druk 1, 16 blz.
Nora is ongehoorzaam: tegen Moeders zin wil zij na schooltijd poppen gaan koopen, die zij vóór Kerstmis wenscht aan te kleeden voor de kinderen van het "Gasthuis." Onderweg botst zij tegen een fietser aan, ten gevolge waarvan zij het dijbeen kneust en dagen lang rust houden moet. Als zij nu verdrietig en ontevreden is, komt Tante Bets, de verpleegster in de kinderafdeeling van het "Gasthuis", haar opbeuren, en vertelt haar van een harer patienten, van Dora, die ondanks haar lijden geduldig en blijde is, omdat ze verstaat, wat het beteekent: God te dienen met blijdschap. Nora wordt door Dora's voorbeeld beschaamd en tot inkeer gebracht: gaarne wil zij met Dora kennis maken, doch eer zij volkomen hersteld is, is Dora heengegaan, om God te dienen met blijdschap zonder pijn. Een doorloopend verhaaltje zonder verdeeling in hoofdstukken. De plaatjes zijn keurig uitgevoerd: het titelplaatje heeft ook een onderschrift met aanwijzing der bladzijde. De Schrijfster gebruikt steeds "Heer", in plaats van "Heere". Met den eersten zin is zij niet gelukkig: "Moeder, kijk 's wat aardige lapjes of ik heb!" Al wordt het vaak zoo gezegd, dit gebruik van "of" verdient toch geen aanbeveling. "Bliksemsnel" pag. 6, past in een kinderhoekje niet. Over 't geheel is de stijl goed. Boeiende verhaaltrant en kinderlijke toon. Alletta Hoog biedt aangename lectuur, die door de jeugd gaarne wordt gelezen. ""Wees geduldig in de verdrukking" en "Dient God met blijdschap, ook bij teleurstelling en smart", zijn de vermaningen, die op den voorgrond treden. Er zijn wel goede elementen in dit verhaaltje: jammer, dat een Kerstboom en de kinderkerk als gewone zaken in het Christelijk kinderleven genoemd worden. Wij sympathiseeren met geen van beide. De Schrijfster heeft blijkbaar kinderen op het oog niet uit onzen kring. De heerlijkheid van den hemel zal niet wezen, dat de verlosten God dienen zonder prijs, maar zonder zonde. Hier ligt de zwakke steê van dat overigens wel lieve boekje. De wonden der zonden moesten er dieper in gepeild worden. Toch kunnen wij het wel aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.