Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGijsbert de Vries

Masora, de geschiedenis van een Alfoersen jongen, druk 1, 94 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Masora is een heidenjongen op de Molukken. Op de reis om sago te kloppen in het bosch sterft zijn vader door een ongeval. Ook Masora's zusje sterft in korten tijd door malariakoortsen. Als Masora ook heel ernstig ziek wordt en de heidensche tooverdokter niets tot genezing kan doen, roept de radelooze moeder tenslotte den zendingsdokter te hulp. Masora geneest en op deze wijze komen Masora en diens moeder in aanraking met de Zending en dus met het Evangelie. Masora en zijn moeder worden Christenen. De schrijver verhaalt van de doopplechtigheid. Masora komt ook op de Zendingsschool. Later gaat hij uit zijn geboorteplaats naar de kuststreek als schrijver op het kantoor van den gezaghebber. Onschuldig van diefstal verdacht, blijkt daar Masora's oprechtheid. Algemeene op- of aanmerkingen: Het groote bezwaar tegen dit boek lijkt mij toe het ontbreken van een echt Indische sfeer, waardoor het leven der heidenen ons iets naderbij komt. De gedachte kwam bij mij op: zijn deze menschen wel heidenen, die leven in een animistische gedachtenwereld? Zij gelijken veel meer op godlooze Europeanen. Men leze b.v. de begrafenis van Masora's vader. De groote ommekeer in Masora's zieleleven toch eigenlijk het belangrijkste feit uit Masora's geschiedenis - wordt weergegeven in drie bladzijden. De doopplechtigheid vraagt v ij f bladzijden, maar de viering van het Koninginnefeest z e s t i e n bladzijden van uw aandacht. Bij den doop wordt dan veel verteld omtrent het uiterlijke, terwijl het wezenlijke van den doop niet benaderd wordt. Blz. 40 zegt de schrijver: "Hij zou nu (dat is bij den doop) tot een kind van God worden aangenomen." Dit is niet schriftuurlijk. Ook de toespraak van den Pandita stelt teleur. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
Gijsbert de Vries

Masora, de geschiedenis van een Alfoersen jongen, druk 2, 94 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 10 t.d.t. Een mooie geschiedenis van een Alfoerschen jongen, Masora. We gaar met hem mee in de bergen, aan de kustvlakte van zijn eilandje (één des Molukken), in het sagobosch, waar z'n vader door een ongeluk met eer springlans plotseling komt te sterven. We maken kennis met den tooverdokter der heidenen, maar ook met den dokter der Christenen, den goeroe van de dessa. Dan worden Masora en z'n moeder Christen, met een mooi doopfeest. Op den Koninginnedag maakt Masora kennis met den gezaghebber op 't eiland, en z'n fluitspel zoowel als z'n vrijmoedig spreker maken, dat de gezaghebber hem als leerling-schrijver aanstelt. Dat is eer mooie vooruitgang. Maar dan wordt Masora verdacht van diefstal. Dat loopt op scheiding uit en hij gaat 's nachts den langen weg op naar z'r moeder. Daar wordt hij ernstig ziek, en lijdt veel onder de verdenkingen. Doch daarna komt uit, dat de schrijver van het kantoor van den gezaghebber de schuldige is. Masora wordt in eere hersteld en krijgt diens post. Waarvoor God door hem en z'n moeder en den goeroe innig wordt gedankt. Een goed boek. Sprekende illustraties. Niet duur. Het is evenwel wat veel in den verhalenden trant. Wat minder oratio obliqua zou aan de levendigheid ten goede zijn gekomen. De hoofdpersoon is wat heel braaf. Reeds bij den vorigen druk maakten we attent op een foutieve formuleering op blz. 40. „Hij zou nu immers tot kind van God aangenomen worden. Hij, die zijn aardschen vader verloren had, zou nu een hemelschen Vader daarvoor in de plaats krijgen". (Blz. 40.) Waarom is dit niet verbeterd ? 't Geheel is te idyllisch naar onzen smaak; dit is echter geen reden, waarom we Masora niet zouden aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940