Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Noach en de ark , druk 1, 16 blz.
Geill. gekl. omsl. 3 zw. pl. Prijs 10 cent. Het boekje bevat 5 korte stukjes: 1. De geschiedenis van den zondvloed; 2. een kort verhaal van een jongen, die den hoogsten prijs op een bloemententoonstelling kreeg; 3. een vers, getiteld: De Nachtegalen en ik; 4. Jozef en zijn broeders; 5. Veilig in Jezus' armen (proza) besluitend met een gedicht over den Goeden Herder. Alles hoogst eenvoudig, behalve de beide gedichtjes. "Schof" in plaats van "schoof" is aan het oog van den corrector ontsnapt. Dat dit boekje, zeer mooi van uiterlijk is, meest Bijbelsche feiten of Bijbelsche waarheden geeft, is natuurlijk te loven. Doch er zit niet veel diepte in. Iets, dat op zichzelf verkeerd is, evenmin. Het voornaamste bezwaar, dat we er tegen hebben, is "Noach en de Ark" en "Jozef" op één lijn te stellen met "andere verhalen". Vooral voor jonge kinderen lijkt ons dit verkeerd. Zoo vroeg mogelijk moeten onze kinderen gevoelen het onderscheid tusschen wat in den Bijbel wordt medegedeeld en de verhalen, die dit heilig karakter niet dragen. Dit geldt van alle dergelijke werkjes. Toch kunnen wij ook dit boekje wel aanbevelen. Deze serie No. 1-7, geeft ons aanleiding tot enkele opmerkingen. In 't algemeen kan worden gezegd, dat een schrijver, die een Bijbelsch verhaal voor kinderen wenscht weer te geven, zich op glad ijs begeeft. Het eigen geschiedverhaal in Gods Woord is gewoonlijk meer boeiend en treffend, dan de reproductie er van. De uitgever biedt in deze serie een soort van bloemlezing in miniatuur voor de jeugdige leerlingen der Zondagsschool. 't Is dicht en ondicht. Doch zoowel van het proza als van de poëzie geldt, dat hier wordt bijeengevoegd, wat niet bij elkaar behoort. Wij durven den heer BREDÉE, die aan het uiterlijke voortreffelijke zorg besteed heeft, niet veel succes met deze uitgave voorspellen. De inhoud der vertellinkjes is vrij onbeduidend, en de Christelijke geest oppervlakkig. Er kleeft aan deze reeks van boekjes een tweeslachtigheid, die er niet gunstig voor is. Gewijde en ongewijde geschiedenis wordt er in dooreengemengd. De leerstof is voor de kleintjes en de muziekstukjes zijn voor de grooteren bestemd. Voor de oudere leerlingen zijn ze te klein en voor de jongere kan men voor dien prijs een boekje bekomen, dat heel wat meer lijkt en inderdaad ook beter is.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911