Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.F. Buisman

Norsche Gijs of de scheidsmuur verbroken, druk 1, 64 blz.
Een zeer onderhoudend geschreven dorpsverhaal. In het dorp Zandwijk doet de nieuwe burgemeester zijnen intocht. Alles viert feest. Gijs Zuring echter, een onvriendelijk man, deelt niet in de algemeene vreugde. Hij wordt door het volk voor eenen socialist gehouden, omdat hij zeer ontevreden is, en iederen rijke als zijnen vijand beschouwt. De oorzaak hiervan is, dat een heer aan zijne arme, kranke moeder eens hulp geweigerd heeft. En nu scheert hij alle hooggeplaatsten en rijken over éénen kam. De nieuwe burgemeester is een godvrezend en vriendelijk man. Doch Gijs doet hem zoo veel mogelijk zijne minachting gevoelen, totdat deze zijne moeder te midden van een hoogst ernstig gevaar het leven redt, haar in zijn huis opneemt en liefderijk verzorgt. Dit wordt de aanleiding, dat Gijs tot betere gedachten komt en iets leert verstaan van de liefde Christi. Twee Schriftgedachten worden door den Schrijver in de personen en feiten van dit verhaal op treffende wijze vertolkt: "Rijken en armen ontmoeten elkander; de Heére heeft ze allen gemaakt", en "Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede." Hij is er o. i. uitnemend in geslaagd. Zoowel wat inhoud als vorm aangaat, is dit geschrift een juweeltje te noemen. De bekeering van Gijs gaat wel wat vluchtig. Overigens hebben wij geene enkele aanmerking. Het uiterlijk gewaad is keurig. De illustraties nemen hare plaats met eere in. De nette cartonnen omslag met linnen rug geeft aan het boekje stevigheid en handigheid. Wij bevelen het voor de oudere leerlingen met alle vrijmoedigheid aan. Zulke boeken leeren de kinderen lezen zonder bladzijden of gedeelten over te slaan, wijl ze het levendige en het aanschouwelijke bezitten, dat boeit van het begin tot het eind.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.