Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Onder Gods vaandel, druk 1, 93 blz.
G. K. C. 0. 14 t. d. t. 90 cent. We begroeten het nieuwste geschrift van Johanna Breevoort met bijkans onverdeelde vreugde, omdat we hier te doen hebben met een boekje, waarin frisch en krachtig in kort bestek heel de werkelijkheid met al haar licht en met al haar schaduw wordt geteekend. Een boekje, dat waarlijk groote kwaliteiten heeft. "Onder Gods vaandel!" teekent den strijd van twee gedoopte jongens, die, dank zij een godvruchtige opvoeding, den band des verbonds voelen trekken, maar door hun karakter en omgeving (het verhaal speelt in Rotterdam), ondervinden hoe moeilijk het is de schoone leuze "Onder Gods Vaandel" tot dagelijksche werkelijkheid te maken. Vooral als de een van de oneerlijkheid van den ander de dupe wordt, komt er het scherpe conflict tusschen de boosheid van het hart en den eisch: "Hebt uwen naaste lief!" Maar de God des Verbonds leidt ook deze jonge zielen, door moeilijke wegen, om elkander te vinden, en bovenal Hem te vinden en ten slotte scharen beiden zich geestdriftig onder het vaandel Gods, waartoe hun doop hen riep. Het ligt wel voor den hand, dat de stijl niets te wenschen overlaat. Levendig en spannend is de vorm, echt geschikt voor jongens van onzen tijd, die er hun vlegeljaren-terminologie in terigvinden. Jammer, dat het in onze kring geprefereerde "Heere" soms plaars moet maken voor "Heer" - wij achten dat natuurlijk geen bezwaar, maar wel minder wenschelijk. Doch vooral de strekking van het verhaal pakte ons. De waardij van den Doop wordt door practisch voorbeeld in helder licht geplaatst. 't Is uitnemend geschikt om onze jonge menschen voor Gods vaandel te bezielen, en hun het groote voorrecht van een opvoeding in de vrees des Heeren te doen waarderen. Al vraagt men zich soms af of de auteur niet de figuur van den vader tezeer idealiseerde, toch zal ider dit vergeeflijk vinden. In elk geval is hier natuur en waarheid. De uitvoering is onberispelijk. De Rotterdamsche plaatjes zijn geslaagd. We bevelen met hartelijkheid deze schoone aanwinst aan: het verhaal illustreerd meesterlijk de voorrechten en de verantwoordelijkheid, den strijd en de overwinning van het leven naar Gods Woord en den eisch van Gods Verbond.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1925