Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAlbert Zaaier

Onder de Papoea's, druk 1, 235 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 18 t.d.t. Een kloek boekdeel! Een verhaal als „Twee Hollanders in het Oerwoud" van denzelfden schrijver, gerecenseerd in 1937. Een zendeling, die door zijn liefdevol optreden, door school en prediking de heidensche Papoea's tracht te winnen voor het Evangelie en zijn vriend, een gezaghebber der regeering, die met zachte, doch strenge hand het gezag handhaaft, waakt tegen smokkelarij, vooral van huiden van paradijsvogels, die door Chineezen naar Makassar gesmokkeld worden. Uitvoerig wordt de opsporing en het vinden van de smokkelaars beschreven. Leuk geschetst de joviale omgang tusschen den zendeling en den gezaghebber. We maken kennis met de berggeesten. Met de toewijding van Papoeasche jongens voor hun meester (toean). Ook de tocht der smokkelaars, vol gevaren, wordt levendig beschreven. Ten slotte blijkt de kiespijn van den zendeling de aanleiding tot heel wat avonturen te zijn. Een spannend verhaal, netjes gebonden, 235 blz. dik, voor 80 cts is een koopje. Over de uitvoering niets dan lof. Geen overmatig gebruik van Papoeasche of Amboneesche termen of woorden. Vaak de vertaling erbij. Toean, goeroe, pandita zijn bekend. De verhaaltrant is en blijft zóó spannend, dat men het boek achter elkaar wil uitlezen. Het zal bij de rijpere jeugd ongetwijfeld in den smaak vallen. Toch, ondanks dezen lof, moeten we op ernstige bezwaren wijzen. Evenals in het vorige boek is het godsdienstig element slap, oppervlakkig. Zoo wordt in hoofdstuk 6 de viering van het Pinksterfeest beschreven (pag. 132, 133). Maar van den inhoud van het Pinkster-evangelie en van de beteekenis van het Pinksterfeest hooren we niets. Alles draait om den bazaar, die op Pinkster-drie gehouden wordt. Van den Heiland der zondaren, van verootmoediging en schuldbesef lezen we zoo weinig. Het is telkens: „de goede Geest". Pag. 215: „Maar Chris leefde ook in de lichtsfeer van Christus". Deze banale uitdrukking typeert de heele geestelijke standing van dit overigens zoo mooie boek. Wel willen we toegeven, dat de lezers kunnen leeren met hoeveel moeilijkheden de zending te kampen heeft om de heidenen tot den Heere Jezus te brengen. Geen wonder, dat evenwel onze aanbeveling geschiedt onder veel voorbehoud.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Albert Zaaier

Onder de Papoea's, druk 1, 235 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd boven 14 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Hoofdfiguren in dit lijvige boek zijn zendeling Harp Kozijnse en de jongere gezaghebber Gijsbert Hardema, die beiden als vrienden op Awek, onder de Papoea's hun moeilijk werk verrichten. Want moeilijk is de arbeid van Kozijnse in tropisch Papoea-land, met zijn vaak onbegaanbare wegen. Omringd door gevaren van menschen en dieren wordt het hem gegeven de Banier des Kruises te planten. Evenzeer is de arbeid van Hardema - bijgenaamd Habébé - zwaar. In opdracht van de Regeering heeft hij tot taak het gezag te handhaven en moet hij bijzonder toezien op den sluikhandel in huiden van paradijsvogels. Hij slaagt er eindelijk in de wetsovertreders te straffen. Zoo ontdekte Habébé de op vernuftige wijze verborgen huiden van 24 vogels achter een triplexbedekking eener schilderij, die eens door zijn vriend Kozijnse was geschilderd en in lijst gezet. Al verhalende voert de schrijver ons door dit mooie land. Wij maken kennis met leefwijze, zeden en gewoonten, bijgeloof en vrees der inlanders en leeren zoo den arbeid van den zendeling, die op eenzame posten, door gevaren omringd, de blijde Boodschap des Heils moet prediken, meer waardeeren. Algemeene op- of aanmerkingen: Meer geschikt voor volwassenen. Aan hen bevelen wij de lezing aan, omdat zij, meer dan jongeren, de religieuse strekking (meer naar ethisch overhellend) benevens de methode van aanbieding des Evangelies onderscheiden kunnen. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.