Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCarla

Onder het veilige dak, druk 1, 103 blz.
Bijzonderheden: oorspr. verhaal voor meisjes van 14-16 jaar; omvang: 103 blz.; prijs: ingen. f 1.10, gec. f 1.20. Bij bestellingen vanaf f 10.— halve prijs.
Korte inhoud: Vader is na een beroerte gestorven: een gevolg van het springen van een bank, waardoor hij zijn geld en dat van zijn nichtje, over wie hij voogd is, verliest. Het gezin moet zich bekrimpen. Alles moet meehelpen: de oudste dochter wordt gouvernante bij een achterlijk jongetje, de oudste zoon wordt leeraar aan een H.B.S. Van beider ervaringen wordt verteld. De hoofdfiguur is echter Cor, het nichtje, dat bij tante komt inwonen. Die houdt van „de wereld", neemt stiekum dansles, enz., totdat zij ernstig ziek wordt. Ze wordt beter, maar daarvóór heeft ze Tante verblijd met de woorden: „Nu kan ik Ada (dat was haar verkeerde vriendin) missen, nu heb ik Jezus gevonden". Met Kerstmis zijn ze allen hij moeder thuis, onder het veilige dak.
Beoordeeling: Een ernstig boek over een degelijk gezin. Aanbevolen. A. Kranendonk.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930
Carla

Onder het veilige dak, druk 3, 103 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 7 t.d.t. 30 cent. Door het "springen" van een bank is de heer Peters al zijn geld kwijt geraakt en ook dat van een nichtje (Cor), over wie hij voogd is. Peters trekt het zich zoo aan, dat hij overlijdt aan een beroerte. De godvruchtige weduwe, die overblijft met vijf kinderen, waarvan twee volwassen zijn, tracht zich zoo goed mogelijk te behelpen en wordt gesteund door haar oudste kinderen: Ru, die reeds Cand. Ned. Letteren is en Leeraar aan ........... een achterlijk jongetje te verzorgen en te leiden. Nichtje Cor, die in huis moet komen, omdat er geen geld meer is, om ze op de kostschool te laten, is zeer wereldsgezind en brengt verdriet in huis. Gedurende een ziekte komt ze tot Jezus, wordt dan ook een meelevende huisgenoote, en als allen samen zijn, gevoelen ze zich veilig onder moeders dak. Het verhaal loopt heel eenvoudig zonder avonturen of diepe emoties. Het is een Christelijk verhaal, dat hier en daar wat dieper kon gaan, zoo-als bijv. in Cors bekeering. Overigens heeft het een inhoud, die heel natuurlijk is en waarin het Christelijk leven voortdurend uitkomt. "Oost West, thuis best", dat is het mooie in dit boek. En de weg van dit ouderlijke huis leidt naar het Vaderhuis, dat is nog schooner. De strekking is goed. We maken aangenaam kennis met menschen, wier levensbeginsel is de Vreeze Gods. Hun lust is te wandelen in de wegen des Heeren. Zij kunnen in dien weg leed dragen, moeilijkheden overwinnen. Een innig gebedsleven strekt hen tot hun levensroeping. De vrede en blijdschap blijven dan ook niet uit. De ontmoeting van Ru met den ouden Roemers is goed geteekend. We hooren echter wel het fluitspel der genade, maar niet den klaagzang der zonde. Cor heeft op haar ziekbed heel spoedig "Jezus gevonden". Haar zonde-besef en -belijdenis is wel heel oppervlakkig. Zoo is ook van Freddie verzekerd, dat hij den Heere Jezus lief heeft gekregen. In beide gevallen hooren we het, maar we zien het niet. Of eenvoudige burgerkinderen uit de werkende klasse dit boek heele-maal zullen bewonderen, betwijfelen wij. Het verplaatst ze te veel in een voor hen wat onbekende wereld, die der beschaafde, deftige klasse. Er zit distinctie in dit boek, die werkmanskinderen niet kennen. Overigens om de Christelijke strekking en om de verdienstelijke teekening van het Christelijk milieu aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Carla

Onder het veilige dak, druk 3, 103 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het gezin Peters is verarmd door het verlies van zijn geld, door 't springen van een bank. Vader krijgt een beroerte en sterft. De weduwe blijft met haar kinderen en een pleegdochter achter. Zij weren zich allen flink om door 't leven te komen. Cor echter kan zich moeilijk aanpassen. Zij raakt stilletjes op het verkeerde pad door wereldzin; zij gaat zelfs dansen. Zij wordt ziek en dat wordt het middel tot haar bekeering. Nu vindt zij het niet meer als vroeger zoo saai en vervelend thuis. Zij is nu onder 't veilige dak. Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek, prettig geschreven. Het teekent den zegen van het leven in echt Christelijken zin. Bezwaar voor ons is wel, dat men nogal spoedig "Jezus gevonden heeft". Uitvoering van het boek is keurig. Wat mooi voor zoo luttelen prijs.
Conclusie: Warm aanbevolen, behoudens bovengen. Aanmerking.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Carla

Onder het veilige dak, druk 4, 77 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het gezin Peters is verarmd voor het verlies van zijn geld, door 't springen van een bank. Vader krijgt een beroerte en sterft. De weduwe blijft met haar kinderen en een pleegdochter achter. Zij weren zich allen flink om door 't leven te komen. Cor kan zich echter moeilijk aanpassen. Zij raakt stilletjes op het verkeerde pad door wereldzin; zij gaat zelfs dansen. Zij wordt ziek en dat wordt het middel tot haar bekeering. Nu vindt zij het niet meer als vroeger zoo saai en vervelend thuis. Zij is nu onder 't veilige dak. Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek, prettig geschreven. Het teekent den zegen van het leven in echt Christelijken zin, Bezwaar voor ons is wel, dat men nogal spoedig "Jezus gevonden heeft". Uitvoering van het boek is keurig. Wat mooi voor zoo'n luttelen prijs.
Conclusie: warm aanbevolen, behoudens bovengenoemde aanmerking.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
Carla

Onder het veilige dak, druk 5, 80 blz.
G.K.C.B. 7 t.d.t. Door het „springen" van een bank is de heer Peters al zijn geld kwijt geraakt en ook dat van een nichtje (Cor), over wie hij voogd is. Peters trekt het zich zoo aan, dat hij overlijdt. De godvruchtige weduwe, die overblijft met vijf kinderen, waarvan twee volwassen zijn, tracht zich zoo goed mogelijk te behelpen en wordt gesteund door haar oudste kinderen: Ru, die reeds Cand. Ned. Letteren is en Leeraar aan een H.B.S. wordt, en Martha, die bij een rijke familie in dienst gaat. Nichtje Cor, die in huis moet komen, omdat er geen geld meer is, om ze op de kostschool te laten, is zeer wereldsgezind en brengt verdriet in huis. Gedurende een ziekte komt ze tot Jezus, wordt dan ook een meelevende huisgenoote, en als allen samen zijn, gevoelen ze zich veilig onder moeders dak. Het verhaal loopt heel eenvoudig zonder avonturen of diepe emoties, Het is een Christelijk verhaal, dat hier en daar wat dieper kon gaan, zoo als bijv. in Cors bekeering. Overigens heeft het een inhoud, die heel natuurlijk is en waarin het Christelijk leven voortdurend uitkomt. „Oost West, thuis best", dat is. het mooie in dit boek. En de weg van dit ouderlijk huis leidt naar het Vaderhuis, dat is nog schooner. De strekking is goed. We hooren echter wel het fluitspel der genade, maar niet den klaagzang der zonde. Cor heeft op haar ziekbed heel spoedig "Jezus gevonden" . Haar zondebesef en -belijdenis is wel heel oppervlakkig. Zoo is ook van Freddie verzekerd, dat hij den Heere Jezus lief heeft gekregen. In beider gevallen hooren we het, maar we zien het niet. Of eenvoudige burgerkinderen uit de werkende klasse dit boek heelemaal zullen bewonderen, betwijfelen wij. Het verplaatst ze te veel in een voor hen wat onbekende wereld, die der beschaafde, deftige klasse. Er zit distinctie in dit boek, die werkmanskinderen niet kennen. Overigens om de Christelijke strekking en om de verdienstelijke teekening van het Christelijk milieu aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941