Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Nooit eene andere vriendin, druk 2, 54 blz.
G. K. C. 0. 11 t. d. t. 60 cent. Magda en Annet wonen naast elkaar. Haar ouders zijn tegelijk gehuwd en beide meisjes zijn even oud. Magda is kind alleen, Annet heeft veel broertjes en zusjes. Bij Magda's ouders leeft de begeerte naar geld en goed. Ze gaan vooruit, verhuizen, krijgen een groote zaak, raken hun buren kwijt, maar geraken ook vervreemd van den dienst van God. Ziekte van Magda brengt eerst de meisjes, dan de ouders weer tot elkaar. We hebben hier te doen met een echt natuurlijk boekje. De kalme godsvrucht van Tempelman doet weldadig aan. Groote verdienste is, dat zoo duidelijk wordt geteekend het verschil tusschen het leven, waarin God wordt gediend en het leven, waarin geld en goed wordt nagejaagd. Het Christelijk leven in dit verhaal is een gezond leven uit het Gereformeerd beginsel. We kunnen het hartelijk aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1927

Johanna Breevoort

Nooit eene andere vriendin, druk 3, 62 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 9-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Magda en Annet zijn vriendinnen. Ze wonen dicht bij elkaar. Haar ouders zijn ook erg goed met elkander. Magda's ouders gaan verhuizen naar een winkel, toch beloven ze elkaar, al zijn ze nu geen buren meer, vriendinnen te zullen blijven. Magda's ouders krijgen een best beklanten winkel. Ze worden rijk naar de wereld en vergeten God. Zelfs des Zondags verkoopen ze. Er komt verwijdering. Magda krijgt een andere vriendin, Kitty, een dochter van een rijken klant. Magda's vader en Annet's vader komen nog een keer bij elkaar, maar dan blijkt het, dat zij niet meer harmonieeren. Magda voelt zich echter eenzaam. Ze wordt ziek. Kitty komt haar niet opzoeken. Annet ook niet meer, maar ze weet niet, dat Magda ziek is. Annet kan het echter niet volhouden en na overleg met haar ouders besluit ze Magda weer op te zoeken. Dan vindt ze haar vriendin ziek en eenzaam. Magda's vader is erg ongerust. Hij gaat gevoelen, dat hij op den verkeerden weg is. Magda's ziekte wordt hem een roepstem. Magda wil weer graag naar Annet's ouders toe, om daar weer op te sterken. Ze vinden het bij Annet thuis goed. Dit gebeurt. Zoo wordt die vriendschap hernieuwd. En bovenal, Magda's vader en moeder bekeeren zich tot God. Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een vlot verhaal met leerzame strekking. Aan het slot wordt de bekeering vermeld. Helaas weer zoo geweldig oppervlakkig. Zie b.v. de kenmerken van vroomheid op blz. 45. Kloppen de illustraties op blz. 13 en 56 wel? Conclusie. aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
Johanna Breevoort

Nooit eene andere vriendin, druk 3, 62 blz.
G. K. C. 0. 12 t. d. t. 35 cent. Magda en Annet wonen naast elkaar. Haar ouders zijn tegelijk gehuwd en beide meisjes zijn even oud. Magda is kind alleen, Annet heeft veel broertjes en zusjes. Bij Magda's ouders leeft de begeerte naar geld en goed. Ze gaan vooruit, verhuizen, krijgen een groote zaak, raken hun buren kwijt, maar geraken ook vervreemd van den dienst van God. Ziekte van Magda brengt eerst de meisjes, dan de ouders weer tot elkaar. We hebben hier te doen met een echt natuurlijk boekje. De kalme godsvrucht van Tempelman doet weldadig aan. Groote verdienste is, dat zoo duidelijk wordtgeteekend het verschil tusschen het leven, waarin God wordt gediend en het leven, waarin geld en goed wordt nagejaagd. Het Christelijk leven in dit verhaal is een gezond leven uit het Gereformeerd beginsel. We kunnen het hartelijk aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

Johanna Breevoort

Nooit een andere vriendin, druk 4, 59 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Annet en Magda zijn trouwe vriendinnen. Ze wonen naast elkaar en ook hun vaders zijn oude vrienden. Magda is eenig kind, maar Annet is uit een groot gezin. Magda's vader gaat aan het andere einde van de stad een groentenzaak beginnen. Vader en moeder werken heel hard om maar veel te verdienen. Zelfs blijft de zaak 's Zondags open en zoo komt het geestelijk leven erg op den achtergrond. Annets ouders blijven eenvoudig en trouw aan hun belijdenis. Annet en Magda zoeken elkaar telkens op, maar als een ander vriendinnetje zich bij Magda indringt, verflauwt de vriendschap. Tijdens haar ziekte verlangt Magda erg naar Annet en haar familie. Tenslotte komt Magda bij Annet om weer op te knappen. De vriendschap tusschen de ouders wordt ook hersteld en zij leeren inzien, hoe zondig hun schrapen naar geld is. Beiden willen nu weer den Heere zoeken. Algemeen op- of aanmerkingen: Te laat kwam dit boekje vorig jaar in ons bezit. Het is een vierde druk. Daar het stellig voor uitdeeling aan te bevelen is, nemen we het nu in de Boekbeoordeeling op, want het is een frisch geschreven verhaal. De godsdienstige strekking is eenvoudig en goed.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.