Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronDina

Wim en zijn poesje, druk 1, 32 blz.
Leeftijd 6-8 jaar. Jongenssboek. Een aardig verteld verhaaltje, maar zonder eenige godsdienstige strekking. De schrijfster houdt zich "neutraal", m.a.w. we kunnen haar boekje voor ons doel niet gebruiken. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
Dina

Wim en zijn poesje, druk 1, 32 blz.
G. K. 0. 3 z. p. 2 t. d. t. Met teekeningen van Jan Wiegman. 18 cent. Voor heel kleine kinderen: simpel verhaaltje van jongetje, dat vier kleine poesjes heeft en ze moet weggeven aan vriendjes. Dat weggeven heeft voeten in aarde, omdat voorkeur en tegenzin hun rol spelen. De vorm verdient bijzondere vermelding. Als de strekking is: voor jonge kinderen een leuk verhaaltje te geven, dan is dit zeker wel gelukt. Maar er wordt toch meer vereischt. Als wij op blz. 6 lezen, dat Wim eerbiedig wezen moet, als hij dankt; dat hij niet gedachteloos tot God mag spreken; als wij op blz. 7 lezen dat Wim onder de bijbelles niet mag spreken, want dat dit niet eerbiedig zou zijn, -- dan zien we het verhaal gezet in de Christelijke sfeer. Maar nu houdt hier ook absoluut alles mee op. Nadat Wim uit boosheid Klaas geen poesje gunde, zegt Vader wel, dat het heerlijk is, dat Wim zijn fout zoo goed heeft kunnen herstellen en dat hij maar blij moet zijn, dat alles zoo goed is afgeloopen, maar dat in Wims hart, al is hij nog klein, zonde is dat de Heere Jezus gekomen is ook om zondige kinderen te verlossen, daarvan wordt niet gerept. Niet om wat in 't verhaaltje staat, maar om wat er niet in staat, heeft het voor onze Zondagsscholen een te kort. Immers op de laatste bladzijde wordt gezegd: "denk er maar om Wim, dat als je weer eens iets wilt doen, dat niet goed is, het heel goed mogelijk is, dat je het verkeerde, wat je wilt gaan doen, nooit meer ongedaan kunt maken". Een gecompliceerde raad, dien de jongen zeker niet ineens heeft kunnen nazeggen. 't Christelijk element komt dus ter nauwernood uit. Slechts in een enkel zinnetje. In de zooeven geciteerde moralisatie had ook een heel ander geluid kunnen en moeten klinken. We betreuren het, dat we deze aardige, doodgewone vertelling voor onze Zondagsscholen niet kunnen gebruiken. 't Eene noodige ontbreekt erin. Niet aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1932