Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Duisternis en licht of de zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders , druk 2, 231 blz.
Een schoon en kloek werk, dat ons eene zeer treffende bladzijde uit de geschiedenis der zending voorlegt. Het verhaalt ons den moeilijken, maar hoogst gezegenden arbeid van John Paton, den apostel der Zuidzee-eilanden. Op aangrijpende en beschamende wijze schetst het de onverwinlijke kracht van het : "Want de liefde van Christus dringt ons." Zulk een boek is waarlijk in staat, de liefde tot de zending te verwakkeren. Het doet u in den geest deelnemen aan den bangen strijd, dien de zendelingen in de heidenwereld hebben te voeren, en wekt dringend op, om met hen mede te arbeiden in ernstig gebed, door milde gaven en door levendige belangstelling. Uit zulk een boek waait ons, bij wie het Christendom, helaas ! maar al te vaak eene fletse, verouderde kleur heeft gekregen, de levensfrischheid der jeugd toe. Het maakt wakker. Het leert danken en aanbidden bij het aanschouwen van de heerlijkheid en de kracht Gods onder de heidenen. De inkleeding van het verhaal is uitnemend. De voorstelling is zóó duidelijk dat de jeugd het ten volle genieten kan, en de inhoud zóó belangrijk, dat het door menig volwassene met het grootste genot gelezen zal worden. Wijl het uit het Engelsch vertaald is, is het zoo opmerkelijk, dat de tegenstand der Engelsche handelaars er zoo duidelijk in wordt aangetoond. Dit degelijk boek mag zeker onder het beste gerangschikt worden van wat de heer C. in zijne rijke verzameling aanbiedt. 't Is keurig uitgevoerd. Het heeft een flinke letter en sierlijken omslag. Ook deze plaatjes mogen gezien worden. Het portret spreekt veelzeggend u toe. Doch in het beste korenveld staan altijd nog enkele klaprozen. Hier en daar hadden wij gaarne meer diepte gepeild. Bijv. waar de Heere "Hemelsche Vader" genoemd wordt (pag. 8, 171.) Ook in het stuk van 's menschen ellende zijn de omtrekken wat vaag. Van de vertaalster is bekend, dat zij steeds "Heer" schrijft in plaats van "Heere". Doch in weerwil van deze enkele opmerkingen bevelen wij dit geschrift met alle vrijmoedigheid aan jongen en ouden aan. Wie het biddende leest, zal er eenen rijken zegen uit putten.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Betsy

Duisternis en licht of de zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders , druk 3, 222 blz.
Na een inleiding, waarin de schrijfster ons in groote trekken het leven van John Paton schetst vóór 1858, verhaalt deze zelf, hoe hij in dat jaar werd uitgezonden als zendeling naar de Nieuwe Hebriden. Eerst brengt hij eenige jaren door op het eiland Tanna, waar hij schijnbaar vruchteloos arbeidt en dat hij ten slotte moet verlaten. Nadat hij voor zijn arbeid gecollecteerd en liefde gewekt heeft in Australië en in Schotland, zijn geboorteland, vertrekt hij naar het eiland Aniwa, waar hij met veel zegen zijn moeilijk werk verricht. Het boek is voor kinderen bewerkt, zoo zegt het titelblad. Dit zullen dan geen kinderen beneden de 12 à 13 jaar moeten zijn, want daarvoor is het te taaie kost. Ook voor ouderen is het nu niet bepaald boeiend in den gewonen zin; een bezwaar is dat zoovele episoden uit Patons strijd tegen het heidendom op elkander gelijken; dat vermoeit bij het doorlezen van het boek. Daartegenover staat veel, dat het boek aanbevelenswaardig maakt. Het leert ons enkele bijzonderheden van het doen en laten der Zuidzee-eilanders; grappig is bv. het tooneeltje van de trouwplechtigheid op blz. 146 en 147. Maar vooral doet het ons zien, hoe ontzettend moeilijk dat zendingswerk toch is. Een geloof, zooals spreekt uit Patons arbeid op Fanna maakt beschaamd en wekt jaloerschheid; zie in het bijzonder op blz. 64 en v.v. de geschiedenis van Patons uitdaging aan de »heilige mannen«, om hem ziek te maken. De hewerking uit het Engelsch heeft het boek geheel Hollandsch gemaakt; ook de Engelsche liederen zijn door Nederlandsche gezangen vervangen; zie bv. blz. 125 en blz. 122. Taal en stijl zijn over het geheel goed. Een enkele, uitdrukking, als »zendelingen werven« op blz. 116, is minder gelukkig. Tegenover den titel prijk Patons portret; behalve dit bevat het boek nog eenige illustraties. We bevelen het aan voor 13-jarigen en ouderen.Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1913
Betsy

Duisternis en licht of de zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders , druk 4, 238 blz.
Bijzonderheden: oorspr. werk; omvang 234 blz., zeer geschikt voor jongens en meisjes van 10 jaar en ouder Prijs: gec. f 1.25, geb. f 1.70. Korte
Inhoud: 't Leven en werken van John Paton, den heldhaftigen zendeling, temidden der Zuidzee-eilanden.
Beoordeeling: Boeiend, vlot geschreven werk, dat een duidelijk beeld geeft van de vele moeiten en zorgen, van de tallooze teleurstellingen, die de zendeling moet overwinnen. Nooit genoeg kunnen we onze kinderen wijzen op deze helden des geloofs. Vandaar ook dat we niet wilden volstaan met een enkele aanbeveling, maar er tevens den wensch aan toevoegen, dat dit werkje in geen enkele schoolbibliotheek moge ontbreken. Nogmaals: Van harte aanbevolen. G.K. Dreyer.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930