Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Onwetend bewaard , druk 3, 24 blz.
Een Nederlandsch kolonist, die door handel een tamelijk groot vermogen verworven had, doch wiens vrouw het warme klimaat niet verdragen kon, verhuisde, ruim honderd jaar geleden, van Zuid- naar Noord-Amerika. Onderweg leden zij schipbreuk, tengevolge waarvan ze bijna hun geheele bezitting verloren. Ze zetten zich neer in een afgelegen streek van Pennsylvanië, omdat daar voor weinig geld onbebouwd land te krijgen was. Een blokhuis werd opgeslagen en de arbeid werd aangevangen. Na twee jaar werd hun een zoon geboren. Toen het kind drie jaar was, moest de man eens noodzakelijk van huis en kon hij eerst den volgenden dag terug zijn. Gedurende zijn afwezigheid kwam de vrouw met haar kind in groot gevaar, wijl een troep wolven op de eenzame woning aanviel. Zij behield echter haar tegenwoordigheid van geest, zoodat zij in vertrouwen op God de wolven met kokend water en gewapend met een bijl, terugdreef. Op deze wijze werd het kind "onwetend bewaard". Op blz. 4 regel 8 v.b. zal Noord-Westen wel Noord-Oosten moeten zijn. Overal wordt "Heer" gebruikt, behalve in de uitdrukking "Heere God" (pag. 5). Is dat consequent? zoo vroeg een der commissieleden. Deze uitgave is keurig verzorgd. De plaatjes zijn bijzonder mooi. Dat tegenover het titelblad heeft een onderschrift. De strekking van dit verhaal is, te doen uitkomen, hoe de Heere machtig is, ook in de grootste gevaren, redding te geven, al bedient Hij zich daartoe van menschen, die door den nood gedreven, vindingrijk zijn in het bedenken van middelen. Een mooie trek vinden wij ook, dat onze kolonisten, toen zoo zware tegenspoed hen trof, nochtans goedsmoeds bleven, waarbij helder uitkomt, dat zulks de vrucht was van hun Godsbetrouwen. Toch dunkt ons, dat de heer Hoogenbirk in dit boekje niet staat op de hoogte, die hij anders pleegt in te nemen. Niet alleen is het gegeven een cliché, door veelvuldig gebruik reeds afgesleten, maar ook de verhaaltrant laat te wenschen over. Behalve langdradigheid, waarvan dit verhaal niet vrij is, heeft het een veel te langen aanloop. Een der recensenten noemt het "slap feuilleton-werk". Dit neemt echter niet weg, dat we het wel kunnen aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.