Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.C. Mondriaan Sr.

Onder de leiding Gods , druk 1, 32 blz.
Jozef Charlano moet met andere Savoyaards op jeugdigen leeftijd zijn arm vaderland verlaten, om elders in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij komt bij eenen schoorsteenveger en opkooper van afval te Parijs, die hem allesbehalve liefderijk behandelt. Als hij eens slecht gekleed, hongerig en van koude bibberend, langs de straat loopt, ontfermt een werkman, Varol, zich over hem. Hij geeft hem de helft van zijne boterham en voorziet hem van schoenen. In Jozefs hart heeft de Heere vroeg reeds het zaad der genade gestrooid, zoodat hij de hulpe Gods op al zijne wegen ernstig behoeft. Door de zorg van zijnen tweeden meester, die hem beter behandelt dan zijn eerste, komt hij als bediende in eenen ijzerwinkel. Daar zijn patroon geene kinderen heeft wordt hij later deelgenoot in zijne zaak, zoodat hij een welgesteld man wordt. Zijne moeder komt nu ook te Parijs bij hem wonen. Hij vindt later Varol, zijnen weldoener, terug, wien hij, door hem eene plaats te geven in zijnen winkel, den tol der dankbaarheid betaalt. Een boeiend verhaal, in zeven hoofdstukken met opschriften verdeeld. De jeugd, wij zijn er zeker van, zal bij de lezing genieten. De letter kon iets grooter genomen zijn. Op bladz. 16 worden de woorden van Psalm 72: "Na het zure geeft Hij 't zoet", de woorden van een gezangversje genoemd. Een zin als op bladz. 20 met drie gedeelten van versjes er in, kan een kind moeilijk begrijpen. Voorts is het ons een raadsel, hoe eene "godvreezende" en "biddende, moeder." haar kind van zich kan laten gaan, nog wel uit Savoye naar Frankrijk. Doch deze dingen schaden niet aan den indruk, dien het geheel maakt. Op aandoenlijke wijze wordt in het verhaal bevestigd, wat met sierlijke letters op den omslag staat afgedrukt: "In zes benauwdheden zal Hij u verlossen en in de zevende zal u het kwaad niet aanroeren." Job 5 : 19. Zonder aarzeling bevelen wij dit boekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.


P.C. Mondriaan Sr.

Onder de leiding Gods , druk 2, 63 blz.
Zie Boekbeoordeeling van Jachin 1902 bij verschijnen van druk 1. Dit verhaal boeit in die mate, dat de jeugdige lezer, als hij het uit heeft, wel dadelijk weer van voren af kan beginnen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.