Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnne de Vries

Op de grote heide, druk 1, 48 blz.
G. K. 0. 22 t. d. t. 25 cent. De kleurencombinatie van het citroengele omslag met het paars van de wijde heide is zeer suggestief. Hier is met weinig middelen veel bereikt; het groen van den titel doet het overige. Midden op de groote heide, in een klein oud huisje, woonde Gijs met zijn ouders, die hem een Christelijke opvoeding gaven. Gijs had twee konijntjes, maar door zijn speelzieke achteloosheid vergat hij telkens ze eten te geven, tot eindelijk, door honger gedreven, de konijntjes ontsnapten en terecht kwamen in een schuurtje aan den rand van de heide. Daar woonde de gebrekkige Geert, die op krukken liep, alleen met zijn vader. Geert was blij met de konijntjes en zorgde er goed voor. Tegen Kersttijd kwam Gijs met zijn sleetje naar den heiderand om een kerstboompje te halen. Daar ontmoette hij Geert en vond ook zijn konijntjes, die hij eerst terug wilde hebben. Maar de ouders van Gijs dachten er anders over. Ze lieten Geert met zijn vader in hun huisje mee Kerstfeest vieren en namen de armeren dan zij op in hun woning. Gijs en Geert konden het goed met elkaar vinden en hadden nu elk een konijntje. Wij ontmoeten hier den in korten tijd eensklaps, bekend geworden auteur van "Bartje" voor het eerst als schrijver van een kinderboekje. Natuurlijk komen ook hier de zeer bijzondere qualiteiten van zijn schrijversgave onmiddellijk en op allerlei manier uit. Ook de uitbundige kinderfantasie van "Bartje" vinden we terug. Dat achteloosheid straf meebrengt, is een goed motief. De ouders van Gijs ontfermen zich over de ellendigen en mogen daarin tot een voorbeeld gesteld worden, al is de schrijver wel zeer idealistisch, als Geert met zijn. vader den ganschen winter onderdak vindt bij menschen, die het ook niet zoo breed hebben. Met den barmhartigen Samaritaan hebben ze zich ontfermd over hun naaste. Het praktisch Kerstfeest van de daad heeft als clou bekoring, al had het best zonder Kerstboom, gekund. Jammer, dat het heilsfeit meer wordt aangeduid dan verkondigd. We bevelen "Op de groote heide" voor onze Kerstuitdeeling aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Anne de Vries

Op de grote heide, druk 1, 48 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Gijs woont op de heide. Hij is een gezonde, sterke jongen. Door zijn speelschheid vergeet hij vaak voor zijn konijnen te zorgen. Die gaan er van door en komen terecht bij Geert, het kreupele zoontje van den armen bezembinder, die in een oude schapenstal woont. Gijs trekt over de besneeuwde heide om een kerstboom te gaan hakken. Dan ontdekt hij niet alleen de oude stal, maar ook zijn konijntjes in de stal, bij Geert. Hij vertelt het thuis. Vader kent den armen bezembinder. Hij haalt hem met zijn ongelukkige jongetje in zijn eigen huisje. Daar vinden de beide stakkerds gedurende den barren winter een vriendelijk tehuis. En bij den kerstboom hoort Geert voor het eerst in zijn leven van den Heere Jezus. Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje is alleraantrekkelijkst geschreven. Grooten en kleinen zullen ervan genieten. Hoe jammer, dat zulk een verteller een kerstboom noodig heeft om zijn verhaal op te sieren. Het boekje is uit de kinderwereld en voor de kinderwereld.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Op de grote heide, druk 1, 48 blz.
In 't huisje op de groote heide woont de zorgelooze Gijs, die zijn konijnen laat ontsnappen. Zij worden door den doodarmen Geert, een kleinen jongen op krukken, gevonden. Tegen Kerstmis, op zoek naar een kerstboompje, ontdekt Gijs Geert en de konijnen. Ook ontdekt hij, dat 't mogelijk is, dat een jongen niets van Kerstmis en God afweet. De oplossing van 't verhaaltje is goed en doodeenvoudig. Practisch christendom. De bedoeling zal zijn voor 7- en 8-jarigen, maar zij niet alleen, ieder zal 't graag lezen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1978
Anne de Vries

Op de grote heide, druk 2, 47 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: "Op de groote heide" woont Gijs met zijn Vader en zijn Moeder en de twee konijntjes, die door hun jongen baas slecht verzorgd worden, dat zij in den herfst uit hun hok een goed heenkomen zoeken in het veld. "Op de groote heide" staat ook de oude schaapskooi, waar de arme bezembinder is gaan wonen met zijn gebrekkige jongetje Geert, en waar de konijntjes terecht komen. Geert heeft ze n.l. gevangen en is er nu erg gelukkig mee in zijn arme leventje. "Op de groote heide", tegen Kerstmis, wit besneeuwd, gaat Gijs een Kerstboompje zoeken voor het feest van den volgenden dag. Het landschap maakt zoo'n indruk op het ventje, dat hij stil gaat fantaseeren bij de schaapskooi, hoe dit de stal van Bethlehem moest zijn, enz. De wondere stemming wordt wreed verstoord door den op krukken hinkenden Geert, die uit den stal komt, waar Gijs ook zijn verloren konijntjes vindt. Ruzie. Het slot is, dat Geert met zijn vader op het Kerstfeest een beter onderdak vinden dan in het huisje "op de groote heide". Er wordt echt Kerstfeest gevierd. Immers: "wat gij voor mijn minsten broeder doet, dat hebt gij Mij gedaan." Algemeene op- of aanmerkingen: Anne de Vries vertelt kostelijk, Hoe jammer, dat het godsdienstige zoo onbelijnd is. Dat het wezen van het Kerstfeest "in zondaren een welbehagen" geheel gemist wordt, maakt dit boekje onbruikbaar voor uitdeeling op de Zondagsschool. Men moet eerst in Bethlehem aanbidden om Kerstfeest te vieren. En dan heeft men den Kerstboom niet meer noodig. Kinderlijk vertellen behoeft hieraan niet te kort te doen.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Op de grote heide, druk 3, 48 blz.
G.K.O. 22 t.d.t. De kleurencombinatie van het citroengele omslag met het paars van de wijde heide is zeer suggestief. Hier is met weinig middelen veel bereikt; het groen van den titel doet het overige. Midden op de groote heide, in een klein oud huisje, woonde Gijs met zijn ouders, die hem een Christelijke opvoeding gaven. Gijs had twee konijntjes, maar door zijn speelzieke achteloosheid vergat hij telkens ze eten te geven, tot eindelijk, door honger gedreven, de konijntjes ontsnapten en terecht kwamen in een schuurtje aan den rand van de heide. Daar woonde de gebrekkige Geert, die op krukken liep, alleen met zijn vader. Geert was blij met de konijntjes en zorgde er goed voor. Tegen Kersttijd kwam Gijs met zijn sleetje naar den heiderand om een kerstboompje te halen. Daar ontmoette hij Geert en vond ook zijn konijntjes, die hij eerst terug wilde hebben. Maar de ouders van Gijs dachten er anders over. Ze lieten Geert met zijn vader in hun huisje mee Kerstfeest vieren en namen de armeren dan zij op in hun woning. Gijs en Geert konden het goed met elkaar vinden en hadden nu elk een konijntje. Wij ontmoeten hier den in korten tijd eensklaps bekend geworden auteur van "Bartje" voor het eerst als schrijver van een kinderboekje. Natuurlijk komen ook hier de zeer bijzondere qualiteiten van zijn schrijversgave onmiddellijk en op allerlei manier uit. Ook de uitbundige kinderfantasie van "Bartje" vinden we terug. Dat achteloosheid straf meebrengt, is een goed motief. De ouders van Gijs ontfermen zich over de ellendigen en mogen daarin tot een voorbeeld gesteld worden, al is de schrijver wel zeer idealistisch, als Geert met zijn vader den ganschen winter onderdak vindt bij menschen, die het ook niet zoo breed hebben. Met den barmhartigen Samaritaan hebben ze zich ontfermd over hun naaste. Het praktisch Kerstfeest van de daad heeft als clou bekoring, al had het best zonder Kerstboom gekund. Jammer, dat het heils feit meer wordt aangeduid dan verkondigd. We bevelen "Op de groote heide" voor onze Kerstuitdeeling aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Anne de Vries

Op de grote heide, druk 3, 48 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Zie beoordeeling 1936, blz. 14. De kerstboom wordt verheerlijkt.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Op de grote heide, druk 4, 47 blz.
G.K.C.B. 22 t.d.t. Midden op de groote heide, in een klein oud huisje, woonde Gijs met zijn ouders, die hem een Christelijke opvoeding gaven. Gijs had twee konijntjes, die door zijn speelzieke achteloosheid ontsnapten en terecht kwamen in een schuurtje aan den rand van de heide. Daar woonde de gebrekkige Geert, die op krukken liep, alleen met zijn vader. Geert was blij met de konijntjes en zorgde er goed voor. Tegen Kersttijd kwam Gijs met zijn sleetje naar den heiderand om een kerstboompje te halen. Daar ontmoette hij Geert en vond ook zijn konijntjes. De ouders van Gijs lieten Geert met zijn vader in hun huisje mee Kerstfeest vieren en namen de armeren dan zij in hun woning op. Natuurlijk komen hier de zeer bijzondere qualiteiten van De Vries' schrijversgave onmiddellijk en op allerlei manier uit. Ook de uitbundige kinderfantasie van „Bartje" vinden we terug. Dat achteloosheid straf meebrengt, is een goed motief. De schrijver is wel zeer idealistisch, als Geert met zijn vader den ganschen winter onderdak vindt bij menschen, die het ook niet zoo breed hebben. Het praktisch Kerstfeest van de daad heeft als clou bekoring, al had het best zonder Kerstboom gekund. Jammer, dat het heilsfeit meer wordt aangeduid dan verkondigd. We bevelen „Op de groote heide" voor onze Kerstuitdeeling aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

Anne de Vries

Op de grote heide, druk 5, 47 blz.
prijs f 0.50; gebonden; geïll.; jongens-en meisjeshoek, leeftijd 8-10 jaar; Catalogusno. 18. Strekking: Het verhaal gaat over Gijs met zijn vader en zijn moeder en de twee konijntjes. Over de oude schaapskooi, waar een gebrekkig jongetje woont met zijn vader, die bezembinder is. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Anne de Vries vertelt hier kostelijk, maar het godsdienstige is onbelijnd. Het is onbruikbaar voor Kerstuitdeeling. De uitvoering van de gebonden boekjes is áf. Dit geldt van alle boekjes vanaf 50 cent.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Op de grote heide, druk 10, 53 blz.
Geschikt voor jongens en meisjes van 8-10 jaar. Prijs f 3,80.
Inhoud: Gijs en z'n vader en moeder wonen in een oud huisje op de hei. Hij zorgt heel slecht voor zijn twee jonge konijntjes. Zij knagen van de honger een gat in het hok en ontsnappen. Ze worden gevonden door Gert, een heel arm en ongelukkig jongetje, die op krukken strompelt en samen met zijn vader in een oude vervallen schaapskooi woont. Als Gijs een kerstboom gaat kappen in het bos, komt hij langs de schaapskooi en ontdekt daar zijn konijntjes. Hierdoor ontdekken de ouders van Gijs de bittere armoe bij Geert en z'n vader. Deze twee mogen dan tot de winter voorbij is, in hun huis logeren.
Conclusie: Centraal staat in dit prachtig geschreven verhaal het woord van de Heiland: "Wat gij voor mijn minste broeder gedaan hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan." Alleen jammer dat er een kerstboom in voorkomt.
Eindoordeel: matig aanbevolen. W. M.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1978

Open Boekbeoordeling.