Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Niemand heeft mij lief , druk 3, 56 blz.
Dit boekje bevat de geschiedenis van eene bejaarde vrouw, die geheel alleen jaren lang op een zolderkamertje woonde en zich met niemand bemoeide. De kinderen uit de buurt hadden haar den naam van "vrouw Grom" gegeven. Dit dankte zij aan hare onvriendelijkheid. Zij had den indruk, dat niemand haar liefhad, en daarom stoorde zij zich ook aan geen mensch. Hierin kwam verandering. Het vinden van een ziek katje, het tot zich nemen van een ouderloos kind, het verliezen van dit kind door den dood vormen de schakels van de keten, die haar ten slotte aan den Heere verbond en haar met een hart vol liefde zich aan zijnen dienst deed toewijden. En de vrouw, die eerst door niemand geliefd was, werd nu door allen bemind. De strekking van dit boekje zal wel zijn, de kinderen er op te wijzen, dat wie door anderen geliefd worden wil, zelf moet beginnen met liefde te betoonen. Hoewel dit werkje ongetwijfeld de jeugdige lezers boeien zal, hebben wij er ernstige bedenkingen tegen. Vorm en inkleeding zijn weinig in overeenstemming met onzen eisch ten aanzien van de nuchterheid. De schielijke overgang van kille zelfzucht tot bijna sentimenteele gevoeligheid is haast onaannemelijk. Het geheele boekje is Engelsch. De bekeeringen, die er in voorkomen, zijn het ook. Onze totaal-indruk is: te veel zoet, te weinig zout. Daarin ligt het vonnis over dit boekje, dat wij, ofschoon het eenen derden druk beleeft, niet kunnen aanbevelen. "Jachin" meent, dat wij onzen kinderen degelijker en meer Bijbelsch onderwijs moeten verschaffen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.