Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIda Keller

Oost West Thuis Best, druk 1, 54 blz.
Een vrij onbeduidend verhaal. Men verbaast zich, dat de Auteur daarmee 54 bladzijden heeft volgekregen. Frans Velders, een zeeman, moet een verre reis ondernemen; zijn vrouw en kleine jongen komen zoolang bij grootvader en -moeder in huis. De reis loopt gelukkig zonder ongelukken af en Frans komt weer thuis. Dienzelfden dag gaat grootmoeder ook "naar huis". Zij heeft, tot haar groote blijdschap, Frans' terugkomst nog beleefd. Grootvader wordt voortaan trouw door Frans en zijn vrouw verzorgd. Ietwat stijf geschreven. Hier en daar wonderlijk ouderwetsch. Zoo heet de predikant steeds "eerwaardige grijsaard", die "godsdienstige gesprekken voert", etc. Er is weinig actie in. Alleen het voorval met den grooten haai is spannend. Het geheel is wat brave-Hendrikachtig. Een bepaalde strekking is er niet. 't Is bloot een reisverhaal. Frans is een vrome man, zoo ook zijn familie. Soms is sprake van gebedsverhooring in tijdelijke zaken en grootmoeder krijgt een soort vizioen over Frans' thuiskomst. Dat kan waar zijn, maar het verdient geen aanbeveling in een kinderboekje te worden vermeld. Een verdienste is, dat de zegen van het echt Christelijke huwelijk goed in het licht treedt. De uitdrukking op bladz. 46, waarbij Frans tot David zegt: "want immers, je weet toch wel, dat ge een kind van onzen hemelschen Vader zijt en dat Hij in liefde aan je denkt en over je waakt", is te algemeen en geeft aanleiding tot zorgeloosheid. Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Ida Keller

Oost West Thuis Best, druk 1, 54 blz.
Het boek bevat een reisbeschrijving. Frans Velders, een varensgezel, moet van vrouw en kind afscheid nemen, wijl hij met zijn schip heel naar Australië moet. Vrouw en kind gaan zoolang bij de ouders van de vrouw in huis, dat is wat gezelliger. Frans komt terug. Daags daarna sterft zijn schoonmoeder in vrede. Taal en stijl zijn goed verzorgd. De historie met den haai zal met spanning worden gelezen. Aanbevolen voor 12- à 14-jarige kinderen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917