Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Blomberg-Zeeman

Nonnie, druk 1, 60 blz.
Nonnie, het eenig kind van den heer en mevrouw Vorstius, komt met haar ouders uit Indië terug. Reeds weken te voren heeft Betsy Valk met vurig verlangen uitgezien naar de komst van haar nichtje, hopende in haar een speelkameraadje te zullen vinden. Betsy wordt echter bitter teleurgesteld. Nonnie is een zwak, verwend meisje. Niets is naar haar zin. Betsy gevoelt zich daarover zeer verdrietig. Ook op school is Nonnie ongehoorzaam, zóó zelfs, dat ze van de school verwijderd wordt. Doch Betsy weet met hulp van haar moeder Nonnie door liefde te winnen, zoodat deze een geheel ander meisje wordt. Op den schrijftrant en den stijl hebben we geen aanmerkingen. Behalve, dat er nog al eenige vreemde woorden in voorkomen (pension, conversatie, atax, reticule, excuus, concierge), kunnen een paar uitdrukkingen ons niet bevallen: ze had er voor gebeden (i.p.v. erom); men knikt niet neen, maar men schudt neen (pag. 18). De strekking van dit verhaal kon veel minder zijn. 't Is steeds toe te juichen, als aan kinderen zelfverloochening en liefde tot de vijanden gepredikt wordt. Toch is de inhoud wel wat mager: Eén gedachte, breed uitgesponnen. Daarbij is het zeer oppervlakkig. Van de Kerstgeschiedenis hooren wij zoo goed als niets. 't Is waar: wij moeten Jezus navolgen. Daar wordt dan ook op gewezen. Maar zullen wij dat kunnen, dan moeten wij Jezus als Zaligmaker leeren kennen en hebben wij de kracht van zijn Geest noodig. Daarvan echter wordt al weer niet gerept. Als Nonnie blijkt onaardig te zijn, bidden moeder en kind samen (blz. 21): "Lieve Vader, die in de hemelen zijt, help ons om heel veel van Nonnie te houden". Op blz. 45 zegt Betsy: "Moeder, ik wil zoo graag een volgeling van Hem zijn, Die gezegd heeft: Hebt uwe vijanden lief". Hoe uitnemend dit alles is, toch missen we iets, dat niet gemist mocht worden. Nonnie is een andere Non geworden: "Het had er veel van of dat duiveltje van zelfzucht door het Kerstkindje voor goed verjaagd was" (blz. 58), maar van schuld voor God en van het bloed der verzoening hooren we niets. Tante Lina zegt (blz. 58): "als het maar licht in ons is, bezien we de wereld ook heel anders," maar ook van deze wereldsche vrouw, wier kind maar eenmaal de Kerstgeschiedenis gehoord had, wordt niets gemeld van berouw en bekeering. Dit verhaal bevat inderdaad belangrijke motieven, bijv. dat wij anderen door liefde moeten winnen, de minsten behooren te zijn, ons zelven moeten verloochenen en onzen vijanden goed zullen doen. Het schetst de droevige gevolgen van een verkeerde opvoeding. In dit opzicht is er voor ouderen wel iets uit te leeren. Om deze uitnemende strekking zouden wij dit boekje gaarne van harte willen aanprijzen. Maar de Christelijke geest is te oppervlakkig. Er wordt wel over het Kerstkindje gesproken, maar de "Verlosser" van zondaren, ook van kinderen, komt niet tot zijn eere. Daarom kunnen wij het niet van harte, maar slechts zeer matig aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


W. Blomberg-Zeeman

Nonnie, druk 2, 60 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk: geschikt voor meisjes van 11-14 jaar; omvang 60 bladz., 2e druk, geïllusir. door Jan Franse; gecart., prijs f 0.60. Bij getallen groote reductie.
Korte inhoud: Betsie Valk is in de wolken: haar ouders ontvangen een brief uit Oost-Indië, dat haar oom en tante met hun dochtertje Nonnie in Holland komen, en graag bij hen hun intrek zullen nemen vooreerst. Betsie ziet zeer naar de komst van haar nichtje uit. De kennismaking valt echter tegen: Nonnie is een verwend kind, komt op school naast Betsie te zitten, gedraagt zich daar aanvankelijk goed, maar later eens zeer onhebbelijk. Wordt van de school weggestuurd. Door liefderijke tusschenkomst van Betsie en Mevr. Valk belijdt Nonnie schuld, en wordt een beter meisje. De liefde van haar tante en van Betsie hebben Nonnie's trots gebroken. Aanbevolen. K. Bouma.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930