Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMarie

Wolken met zilveren rand , druk 1, 62 blz.
Treeske en Jan Bartings blijven als weezen achter. Zij worden van elkander gescheiden. Treeske, een meisje van 15 jaar, wordt opgenomen in het huis van een tante, die het nooit heeft kunnen verkroppen, dat haar broer in 't huwelijk trad en nu deze misdaad van den vader op de kinderen wreekt. Treeske is een flink meisje. Zij vlucht met al haar zorgen tot den Heere. Toch wordt het haar ten slotte in het huis van de kwaaddenkende tante te benauwd. Ze vlucht weg, komt bij beste menschen terecht, terwijl Tante Trui's conscientie begint te kloppen en haar hart tenslotte verteederd wordt. Een boeiend verhaal, met talentvolle karakterteekening. Wij vinden de schets van Tante Trui meer naar het leven dan die van Treeske. Soms is de laatste te groot en dan ook weer te klein voor haar jaren. Wat den vorm betreft, hebben we allen lof. Ook de plaatjes zijn goed uitgevoerd. Heel de uitvoering is keurig. Alleen vroegen we ons af, of het dametje op den omslag hetzelfde persoontje kon zijn als het meisje op het plaatje bij bladz. 16. Maar "de kleeren maken den man". De titel klinkt o.i. wel wat weidsch voor een kinderboekje. De geest en strekking van dit boekje zijn uitnemend. De zegen van vroege godsvrucht komt treffend aan het licht. Voor die op den Heere vertrouwen zijn moeilijke levenservaringen niet uitgesloten, doch deze brengen nader tot Hem, en de belofte wordt vervuld, dat Hij de Zijnen nimmer begeeft. Ook de jammerlijke gevolgen van zondige eigenliefde en het zich verharden tegen de roepstemmen Gods en betere indrukken, worden in het voorbeeld van Tante Trui tot waarschuwing duidelijk geteekend. Als zij op haar sterfbed tot schuldbesef en verbrijzeling des harten komt, en ontvankelijk wordt voor de boodschap des heils, wordt de groote zondaarsliefde van Christus heerlijk openbaar. Een uitnemend voorbeeld van lijdzaamheid als ons hier in Treeske wordt geschetst, kan menig volwassene beschamen. Onder 's Heeren zegen zal de lezing van dit voortreffelijk verhaal goede vrucht dragen. Onvoorwaardelijk bevelen wij het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Marie

Wolken met zilveren rand , druk 2, 62 blz.
Treeske en Jan Bastings hebben vader en moeder verloren. Nu komt het meisje bij een tante in huis, haar broer Jan wil gaan varen en wordt daarom in het Zeemanshuis opgenomen. - Het is voor Treeske nu zeer moeilijk geworden, tante gebruikt haar als dienstbode en is nooit tevreden. Als er tien gulden gemist wordt, verdenkt ze zelfs haar nichtje van diefstal. Deze zoekt in haar vertwijfeling een andere betrekking. Bij tante blijven wil ze niet. Maar als tante ziek wordt, gevoelt zij, dat het haar plicht is haar te helpen en op te passen. Dan ziet de oude vrouw, welk onrecht zij het meisje heeft aangedaan en onder tranen belijdt zij den predikant haar schuld. Ook blijkt dan, dat Treeske het vermiste geld niet ontvreemd heeft. Getroost kan tante nu heengaan. Treeske heeft wel donkere uren gekend, maar ze heeft toch ook ervaren, dat er een Helper en een Trooster is. Een gekleurd, 2 groote en 10 kleine zwarte illustraties; druk goed; aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921
Marie

Wolken met zilveren rand , druk 3, 62 blz.
Leeftijd 10-12 jaar. Treeske en Jan hebben hun ouders verloren. Treeske komt bij tante Trui, maar loopt weg, omdat zij beschuldigd wordt van diefstal. Tante is gierig, hard, zelfzuchtig. Tante wordt ziek, haar geweten beangstigt haar. Treeske komt terug en tante belijdt schuld. Mooi is geteekend het karakter van Treeske: eenvoudig, vriendelijk, ijverig. Wat een zegen voor kinderen is een vrome moeder. Hartelijk aanbevolen. Inplaats van Heer Jezus, zagen we liever Heere Jezus; dat is eerbiediger. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.