Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronArmin Stein

Paul Gerhard , druk 1, 277 blz.
Prijs ingenaaid f 1.50; gebonden f 1.90.
Den 2den Januari 1628 werd Paul Gerhardt als student ingeschreven op de Universiteit te Wittenberg. Hij was toen ongeveer 23 jaar oud. Den 7den Juni 1676 stierf hij met de getuigenis :
De dood kan ons niet dooden,
Maar bevrijdt
Hem, die lijdt,
Uit zijn duizend nooden.
Hij verbant het bitter lijden,
En brengt mij
Nog daarbij
't Zaligste verblijden.
Het leven, dat daar tusschen ligt gaf recht tot die getuigenis en geeft recht op de belangstelling van den lezer, vooral waar het verteld wordt door een man als Nietschman.
En ook nog uit een ander oogpunt wekt dit boek de belangstelling : immers wat er in verteld wordt gebeurde in de jaren, waarin de leer Van Luther en Calvijn om den voorrang streden in Brandenburg en . . . Paul Gerhardt was een evangelieprediker van ongewone beteekenis en geestkracht, een man van beginselen, een man, die Gode meer dan menschen gehoorzaam was en die zijn deel had van de wereldsche rampen dergenen, die plegen naar dat beginsel te leven. Innige vroomheid was een hoofdtrek van zijn karakter.

Catalogus Callenbach, 1898b
Open Catalogus