Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Wonderlijk bevrijd , druk 3, 54 blz.
3 zw. pl, en 1 gekl. pl. op den gecart. omslag. Prijs 30 cent. In den tijd der Reformatie werd een Dominikanermonnik, John Craig geheeten, om zijn geneigdheid tot de "nieuwe leer", gedrongen Schotland te verlaten. Hij reisde naar Italië, waar hij in een klooster te Bologna zijn intrek nam. In de nabijheid dier stad redde hij den markies de Solo, hoofdofficier bij het leger, het leven. Toen hij zich als een ketter openbaarde, werd hij door de Inquisitie gevangen genomen en naar Rome gevoerd. Ter dood verwezen, werd hij tengevolge van een oproer uit den kerker bevrijd. Hij ontvluchtte de stad en werd op zijn vlucht in een herberg weer staande gehouden door een ruiterafdeeling, die het Heilig Gerechtshof op hem afzond. De aanvoerder, niemand anders dan de markies de Solo, redde nu op zijn beurt Craig het leven en stelde hem in staat verder te reizen. Treffend bewaard en wonderlijk geholpen, bereikte hij Weenen, waar hij verscheidene jaren in het Evangelie arbeidde. Toen eindelijk de Inquisitie hem ook daar achtervolgde, keerde hij naar Schotland terug, waar hij een medearbeider van John Knox werd en als hofprediker aan het Schotsche hof, op 88 jarigen leeftijd ontsliep. Een treffend verhaal, op boeiende wijze verteld. Duidelijk komt uit, hoe ons leven is in de hand des Heeren, Wien alle middelen ten dienste staan, om aanslagen der boezen te verijdelen, wanneer het Hem behaagt ons te gebruiken ten einde werkzaam te zijn in Zijn dienst, en tevens, hoe groot de moed des geloofs en het rustig vertrouwen is van hen, die zich veilig weten in de hoede des Heeren. De geheele strekking wordt dan ook samengevat aan het slot, met den tekst: "Wie in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen". Zonder twijfel zal het het boekje gaarne door onze kinderen gelezen worden. Zij kunnen er veel uit leeren. Want niet niet alleen de lotgevallen van den hoofdpersoon worden geschetst, ook personen en toestanden uit het tijdvak der Reformatie komen ter sprake, en 't is uitnemend, dat onze kinderen daar iets, kon het zijn veel, van hooren. Ook het uiterlijk is keurig, drie fijne plaatjes verluchten den inhoud, de druk is helder, de taal is naar wensch verzorgd, de stijl frisch en vlot. Een onderschrift onder de plaatjes had misschien de waarde nog kunnen verhoogen; ook was een hier en daar ingevoegd jaartal voor den jeugdigen lezer wel goed geweest. Afwisselend vinden we "Heer" en "Heere". Doch dit zijn slechts kleine opmerkingen, vergeleken bij het vele goede, dat we in het boekje vinden. Dat het een derden druk beleefde, zegt reeds genoeg. Wij bevelen het met warmte ter lezing aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911

A.J. Hoogenbirk

Wonderlijk bevrijd , druk 3, 54 blz.
Een jeugdige monnik uit Schotland, John. Craig, van ketterij verdacht, verlaat zijn land. Op raad van zijn vijanden(?) die »in vredesnaam« (blz. 11) besloten hem maar weer los te laten, gaat hij naar Italië. Hij redt het leven van een in een tweegevecht gewond heerschap, die, uit dankbaarheid, hem later vrij laat, terwijl hij hem had moeten gevangen nemen. Van een Waldens koopt hij boeken van Calvijn. Daardoor allengs meer met de leer der Schritt en de dwalingen en misbruiken der Roomsche kerk bekend, spreekt hij daarover met zijn ordebroe- ders in het klooster. Hij wordt door den prior aan de inquisitie overgeleverd. Gewaarschuwd, doet hij een poging tot ontvluchting, die echter mislukt. Na maanden lang te Rome in de gevangenis te hebben doorgebracht, wordt hij tot den brandstapel verwezen. Door het sterven van den paus ontstaat er in Rome een oproer. De gevangenis wordt opengebroken, de gevangenen worden bevrijd. Dat gebeurt juist één dag, voordat de terechtstelling zou plaats hebben. Onder begunstiging van het in de stad heerschend tumult weet hij haar te verlaten. In een herberg aan den weg treft hij samen met andere vluchtelingen, evenals hij uit de gevangenis bevrijd. Zij blijken ook vervolgden om des geloofs wille te zijn. Uit allerlei gevaar wonderlijk gered, bereikt hij Weenen, komt daar in kermis met Maximiliaan, den lateren keizer. Hier predikt hij het Evangelie. De inquisitie komt hem echter op het spoor. Tijdig gewaarschuwd verlaat hij Weenen en keert naar Schotland terug. Hij vindt na de 23 jaar(!) van zijn afwezigheid veel veranderd. Hij wordt bevriend met John Knox, den Schotschen hervormer en is nog lange jaren met zegen werkzaam. De strekking, door den titel weergegeven: te doen uitkomen hoe de Heere de Zijnen bewaart en uitredt, komt er mooi in uit. Taal en stijl zijn goed. Kinderen en jongelieden kunnen het boekje met zegen lezen. Ouderen eveneens. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911