Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJeanne Marie

Piet Turf wint het, druk 1, 141 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een verhaal van een hoogmoedig meisje, Gretha Meerendonk, eenigste dochtertje van den heer Meerendonk, directeur van de fabriek "De Adelaar". Haar hoogmoed brengt haar vaak in moeiten. Piet Turf, een eenvoudige jongen, is het middel in Gods hand om haar van haar hoogmoed te genezen. De Heere verheerlijkte aan dezen eenvoudigen jongen Zijn genade en deze jongen bewijst aan Greetje om Christus' wil menigen dienst. Eerst blijft Gree hoogmoedig tegenover dit alles, doch de Heere verbreekt haar stugge hart. Zij leert strijden tegen de zonde harer hoogmoed.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
Jeanne Marie

Piet Turf wint het, druk 1, 141 blz.
De druk is in fijne en toch duidelijke letter. Voor oudere oogen iets te fijn, maar 't doet aardig aan. Jammer dat de band afschuwelijk is. Leelijke koppen, uitgestreken gezichten op een achtergrond van hel groen en blauw. Ook de zwartjes tusschen den tekst zijn zielig! Gelukkig is de inhoud beter. Greetje Meerendonk is 'n verwaand schepseltje. De meisjes van haar klas kunnen haar niet uitstaan. Op straat roepen zij haar na. Een groote jongen, wat achterlijk op school, komt Greetje hierbij te hulp. Ook later biedt dezelfde jongen haar zijn bijstand, als ze hulpeloos aan den weg ligt. Toch is het trotsche kind weinig erkentelijk voor die diensten. Haar hoogmoedig gedrag brengt haar in groote moeilijkheden. Eindelijk ziet ze haar ondeugd in en komt er besef van schuld tegenover God, haar ouders en haar helper. Die jongen in zijn eenvoudigheid leefde dichter bij den Heer en had Gods wil beter begrepen dan het dochtertje van den fabrikant. Een boekje dat zeker herdrukt zal worden. De karakterteekening is zeer goed. Voor meisjes van 12 tot 15 jaar. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
Jeanne Marie

Piet Turf wint het, druk 1, 141 blz.
Een Meisjesboek met een titel, die een jongensboek verwachten doet. Dat is niet erg, temeer waar dit verhaal zeer goede qualiteiten heeft. Ofschoon in den titel Piet de hoofdpersoon schijnt, een jongen uit een achterbuurt, die met een groentenkar loopt, is de centrale figuur Gree van Meerendonk, eenige dochter van een fabrieksdirecteur, een hoogmoedig, verwend kind. 't Is haar natuurlijk niet naar den zin, dat ze op zoo'n "armoedige" school gaat. 'n Paar maal komt ze met Piet Turf in aanraking; hij beschermt haar tegen de plaagzucht van schoolmeisjes en ook 'n keer brengt hij haar als ze 'n voet verstuikt heft, op z'n kar naar huis. "Ze zou wel zoo wijs wezen om thuis niet àlles te vertellen . . . . kon je net denken . . . . en dat gekke van dat wagentje, dat vertelde ze aan niemand, nooit!" Tijdens haar ziekte krijgt ze ook bloemen van Piet. Piet heeft in dien tijd den Heiland lief gekregen en hij brengt op zijn manier z'n Christendom in praktijk. Hij kan maar niet begrijpen, dat Gree niet van hem wil weten. Al meer en meer komt Gree echter in de knel. Greetje is er hem wel dankbaar voor, maar door den hoogmoed geneert zij zich voor dien armen ventersjongen, die met zijn kar dagelijks turf en groenten verkoopt. Zelfs voor haar ouders wil zij niet weten, wat "Piet Turf" haar gedaan heeft. Door leugens houdt zij zich groot. Toch laat de gedachte aan Piet haar niet met rust. Eindelijk valt zij door de mand. Het onrecht Piet aangedaan wordt nu door haar vader hersteld. Ze heeft eindelijk ingezien, dat het zoo niet langer mag en kan en dat ze strijden moet tegen haar hoogmoed, maar dat ze in eigen kracht niet kan overwinnen, doch haar toevlucht moet zoeken in het gebed om tegen haar boezemzonde te strijden. Dit boek heeft een mooien omslag, maar de teekeningetjes van binnen munten niet uit. De stijl is zéér levendig en verraadt zorgvuldigheid en toewijding in de uitbeelding. Wel noteerden we een paar gewrongen constructies, als "nacht-gesloten-buurhuisjes" e.d.g., maar dat zijn heel kleine vlekjes. Verdienstelijk wordt de moeite geteekend, die het een meisje kost, om tegen haar boezemzonde te strijden. Op blz. 139 zegt Moeder: "We gelooven dat het Gods werk was, Gree; een zondaarshart verbreken, dat is Gods werk, het werk van den Heiligen Geest, en Gods werk is altijd echt, Gods werk blijft." We achten daarom dit boek een kostelijk Evangelisatie-verhaal, omdat de sleutel ligt in de gewichtige vraag die de "mijnheer van de Tent" tot Piet richt: "Heb je den Heere Jezus lief, mijn jonge vriend?" Wat die vraag in het hart van Piet nalaat, hoe het hem brengt tot ernstige gesprekken met zijn moeder, die niet van godsdienst houdt, en de Tentzending alleen maar goed vindt voor landloopers en dronkaards, maar niet voor fatsoenlijke lieden, waartoe zij zich zelf rekent, dat alles is van belang, maar een bijzonderheid van veel belang is, dat de weg van de Tent naar de Catechisatie en naar de Kerk uitdrukkelijk wordt gewezen. Opmerkelijk is het werk van den Heiligen Geest in het hart van den jongen. De scherpe pendant daarvan zijn de trotsche overleggingen van Greetje (blz. 17 en 18). En wat wordt alles juist gekarakteriseerd in het eigenaardig milieu (blz. 53, 63 en 64). Het echt psychologische verzoent met het hier en daar wel wat romantische (blz. 82). Uitnemend is geschetst, hoe Greetje maar aldoor vecht in haar hoogmoed tegen de inspraken van haar geweten en hoe zij dien leelijken karaktertrek maar aldoor in haar zelf koestert. De zonde van het halsstarrig liegen wordt scherp gebrandmerkt. De hoofdstukken over de Tentzending zijn bijzonder mooi (IV en VIII). De eenvoudige Piet Turf is vooral een treffende tegenstelling met zoo menigen afvalligen zoon of dochter van Christelijken huize. We vinden dit boek een prachtig boek.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933