Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Redbold de rover, druk 1, 24 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Dit boekje geeft ons een kijkje in den tijd van de eerste kerstening van Nederland. Vanuit Utrecht (Trecht), de stad van St. Maarten, werd het Zendingswerk gedreven. Het is de strijd van Wodans volgelingen tegen Christus' dienaren. We maken kennis met drie roovers, Dietlyf, Redbold en Ewald. Deze drie hebben zich verscholen in het woud ten Z.-W. van Utrecht. Hier wachtten zij op terugkeerende monniken, die uit Dorestad moeten komen. Eindelijk komen deze. Onverhoeds werden ze aangevallen en... gedood. Eén ontkwam. Het was broeder Adalbertus. Deze bereikte Utrecht en verhaalde nu aan den abt Gregorius, wat er was geschied. Den volgenden dag wordt een gewapende groep uitgezonden en de roovers worden gevat, naar Utrecht gevoerd en voor den abt gebracht. De broeder Adalbertus is hun aanklager en het geroofde, dat bij hen gevonden werd, bewees de aanklacht. Nu denken de roovers: de dood wacht ons! Doch hoe verrast hoorden zij op, als de abt hun zijn vergiffenis schenkt, ja meer, ook de vrijheid. En mijn vergiffenis is niet voldoende... zoek Zijn (des Heeren) vergiffenis. Dit woord laat Redbold niet los. De twee andere roovers vluchten weg naar de bosschen der Veluwe. Redbold keert terug naar Gregorius. Deze predikte aan hem Christus, Die de straf der zonde droeg van hen, die in waar berouw en oprecht geloof tot Hem komen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een vlot geschreven boekje. Miskelk, miskleed en rozekrans zijn voor ons vreemde zaken. Van wedergeboorte wordt niet gesproken. Diepte vinden wij er niet in. Overigens geeft ons het boekje een kijkje op de moeilijkheden der prediking van het Evangelie te midden van het ruwe heidendom. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Redbold de rover, druk 1, 24 blz.
G.K.O. 3 z.p. 3 t.d.t. Ten tijde van de eerste evangeliepredikers in ons land, werd de arbeid onder de Friezen geleid door Abt Gregorius als opvolger van den bekenden Bonifacius. Van uit Trecht (Utrecht) waren vier zendelingen naar Dorestad (Wijk bij Duurstede) geweest, die op hun terugreis naar den Abt door drie roovers overvallen werden. Op buit belust en uit haat tegen het Christendom doodden zij drie van het viertal. Slechts één van hen, Broeder Adalbertus, was het gelukt te ontkomen om in het klooster mededeeling van de ramp te doen. Gewapende mannen werden uitgezonden om de roovers op te sporen en zoo mogelijk levend te vangen. Bukkend voor de overmacht, werden de bandieten naar het klooster geleid, waar zij door den Abt, die door den overval twee zijner broers verloren had, berecht moesten worden. Gregorius schonk hun het leven, doch liet ze niet gaan dan na hun gezegd te hebben, dat hij hen vrij liet uit liefde tot zijn Heiland, Wiens gebod het is, dat wij ook onze vijanden zullen liefhebben. Een van hen, Redbold, was daardoor z66 zeer getroffen, dat hij al spoedig naar Gregorius terugkeerde met een onrustig hart, om uit zijn mond nogmaals het Evangelie der zaligheid te vernemen. Een goed boekje, dat zeker evangeliseerende strekking heeft. Een bezwaar is, dat het boekje door zijn inhoud voor ouderen bestemd is, terwijl de omvang het meer voor kleineren geschikt maakt. Een ander bezwaar is, dat een verhaal uit den Roomschen tijd niet veel zuivere Evangelieprediking kan voorhouden, als het althans historisch goed is. Overigens zijn de lessen voortreffelijk, is de vertelwijze onberispelijk, de uitvoering loffelijk. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

H. te Merwe

Redbold de rover, druk 2, 24 blz.
G.K.O. 3 z.p. 3 t.d.t.. Ten tijde van de eerste evangeliepredikers in ons land, werd de arbeid onder de Friezen geleid door Abt Gregorius als opvolger van den bekenden Bonifacius. Van uit Trecht (Utrecht) waren vier zendelingen naar Dorestad (Wijk bij Duurstede) geweest, die op hun terugreis naar den Abt door drie roovers overvallen werden. Op buit belust en uit haat tegen het Christendom doodden zij drie van het viertal. Slechts één van hen, Broeder Adalbertus, was het gelukt te ontkomen om in het klooster mededeeling van de ramp te doen. Gewapende mannen werden uitgezonden om de roovers op te sporen en zoo mogelijk levend te vangen. Bukkend voor de overmacht, werden de bandieten naar het klooster geleid, waar zij door den Abt, die door den overval twee zijner broers verloren had, berecht moesten worden. Gregorius schonk hun het leven, doch liet ze niet gaan dan na hun gezegd te hebben, dat hij hen vrij liet uit liefde tot zijn Heiland, Wiens gebod het is, dat wij ook onze vijanden zullen liefhebben. Een van hen, Redbold, was daardoor zóó zeer getroffen, dat hij al spoedig naar Gregorius terugkeerde met een onrustig hart, om uit zijn mond nogmaals het Evangelie der zaligheid te vernemen. Een goed boekje, dat zeker evangeliseerende strekking heeft. Een bezwaar is, dat het door zijn inhoud voor ouderen bestemd is, terwijl de omvang het meer voor kleineren geschikt maakt. Overigens zijn de lessen voortreffelijk, is de vertelwijze onberispelijk, de uitvoering loffelijk. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940