Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Wout de scheepsjongen, druk 1, 78 blz.
G. K. C. 0. 1 z. p. 11 t. d. t. 80 cent. Wout is een jongen, die niet al te best oppast. Eindelijk geeft zijn moeder, weduwe, hem toestemming om naar zee te gaan. Maar op het schip valt het Wout bitter tegen. Hij blijkt onhandig en niet voor het werk geschikt. Hij valt uit de ra, en bovendien is het zooal niet zijn schuld dan toch onder zijn oog, dat het dochtertje van den reeder van de kajuittrap valt. Er komt storm en schipbreuk. Wout houdt het bedoelde meisje stevig vast, waardoor het gered wordt. Wout krijgt een plaats op een kantoor. We weten van ouds, dat v. d. Hulst fijn vertellen kan. Ook zit er in dit boek opvoedkundige strekking: we moeten niet te spoedig zeggen, dat een jongen nergens voor deugt. De plaatjes zijn goed. Maar de godsdienstnge waarde is zeer zwak. Al waardeeren we dit boekje als kunstwerkje, fijn gevoeld, scherp geteekend, als Evangelisatie-middel is het ongeschikt. Wat nog niet uitsluit, dat het in een Christelijk gezin een goed boekje kan zijn. Maar voor onze Zondagsscholen gebruiken we 't liever niet.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925

W.G. van de Hulst

Wout de scheepsjongen, druk 2, 78 blz.
G. K. C. 0. 12 t. d. t. 80 cent. Wout is een jongen, die niet al te best oppast. Eindelijk geeft zijn moeder, weduwe, hem toestemming om naar zee te gaan. Maar op het schip valt het Wout bitter tegen. Hij blijkt onhandig en niet voor het werk geschikt. Hij valt uit de ra, en bovendien is het zooal niet zijn schuld dan toch onder zijn oog, dat het dochtertje van den reeder van de kajuittrap valt. Er komt storm en schipbreuk. Wout houdt het meisje stevig vast, waardoor het gered wordt. Wout krijgt een plaats op een kantoor. We weten van ouds, dat V. d. Hulst fijn vertellen kan. Ook zit er in dit boek opvoedkundige strekking: we moeten niet te spoedig zeggen, dat een jongen nergens voor deugt. De plaatjes zijn goed. Maar de godsdienstige waarde is zeer zwak. Al waardeeren we dit boekje als kunstwerkje, fijn gevoeld, scherp geteekend, als Evangelisatie-middel is het ongeschikt. Wat nog niet uitsluit, dat het in een Christeljk gezin een goed boekje kan zijn. Maar voor onze Zondagsscholen verdient het de voorkeur niet.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1927

W.G. van de Hulst

Wout de scheepsjongen, druk 2, 78 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en meisjes van 11-16 jaar; 2e druk; omvang 76 bladz., met 13 ill.; (prijs f 0.40.
Korte inhoud: Na eerst bij een baas in de leer te zijn geweest, komt Wout, na moeilijk verkregen toestemming van zijn moeder, als kajuitsjongen aan boord van een schip, dat hout moet halen in Oslo. Het zeemansleven bekoort hem niet zoo, als hij aanvankehjk meende. Op de heenreis valt hij uit het want en moet het bed houden, op de terugreis, als de vrouw van den reeder met haar 4-jarig dochtertje Dora aan boord is, is zijn wildheid de oorzaak, dat het kind van de kajuitstrap duikelt. Bij een storm op de Nederlandsche kust lijdt de bemanning schipbreuk en wordt Dora door Wout gered. Als belooning bezorgt de reeder hem een plaats op zijn kantoor.
Beoordeeling: Weer een goed Christelijk, verhaal van den matador onzer kinderschrijvers. Wat zijn het karakter, de moeite en de strijd in 't jongenshart goed geteekend! Ontroerend teer en schoon zijn de bladzijden, waarin wordt uitgebeeld de strijd van Wout, met Dora in de armen gekneld, tegen de wilde golven (hoofdstuk 9). Aanbevolen. G. Dick

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930
W.G. van de Hulst

Wout de scheepsjongen, druk 3, 78 blz.
G.K.C.0. 14 t.d.t. 40 cent. Wout is een jongen, die niet al te best oppast. Ten einde raad geeft zijn moeder, weduwe, hem toestemming om naar zee te gaan. Maar op het schip valt het Wout bitter tegen. Hij blijkt onhandig en niet voor het werk geschikt. Hij valt uit de ra, en bovendien is het zooal niet door zijn schuld, dan toch onder zijn oog, dat het dochtertje van den reeder van de kajuitstrap valt. Er komt storm en schipbreuk. Wout houdt het bedoelde meisje stevig vast, waardoor het gered wordt. Wout krijgt een plaats op een kantoor. We weten van ouds, dat V.d. Hulst fijn vertellen kan. Ook zit er in dit boek opvoedkundige strekking: we moeten niet te spoedig zeggen, dat een jongen nergens voor deugt. De plaatjes zijn goed. Maar de godsdienstige waarde is zeer zwak. Al waardeeren we dit boekje als kunstwerkje, fijn gevoeld, scherp geteekend, als Evangelisatiemiddel is het ongeschikt. Wat nog niet uitsluit, dat het in een Christelijk gezin een goed boekje kan zijn. Maar voor onze Zondagsscholen gebruiken we het liever niet.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

W.G. van de Hulst

Wout de scheepsjongen, druk 3, 78 blz.
Leeftijd 12-14 jaar. Wout is een jongen, van wien gezegd wordt, dat er niets van hem terecht komt; z'n eigen broer en zuster zijn die meening toegedaan. Alleen zijn moeder ziet nog wat goeds in hem en dit zal, naar Wout's gedachten, alleen tot uiting komen, als hij naar zee mag. Hij krijgt toestemming; 't afscheid van zijn moeder valt hem zwaarder dan hij gedacht had. Het leven aan boord valt hem zeer tegen; hij krijgt de overtuiging, dat allen hem voor "minderwaardig" houden. Als hij eens wil laten zien ook wat te durven, krijgt hij een ernstig ongeluk. Op de terugreis evenwel leeren allen, en in 't bijzonder zijn vroegere tegenstanders, zijn edel hart en zelfopoffering kennen, als hij, wanneer het schip door den storm uit elkaar geslagen wordt, het leven redt van het dochtertje van den reeder van zijn schip, aan welk kind hij zich gedurende de reis zeer gehecht heeft, Zelf schiet hij het leven er bijna bij in. Tot belooning biedt de reeder hem o.a. een betrekking op zijn kantoor aan. Treffend ook in dit mooie verhaal is, hoe Wout, als hij eenmaal van zijn moeder weg is, zich pas recht bewust wordt de liefde zijner moeder, hoe hij haar dan mist, in zijn Bijbeltje leest, naar haar verlangt en aan 't slot aan zijn moeder zegt, dat hij wil blijven eenvoudig, nederig en vertrouwend op God. Nu ziet hij in, waarom God in 't eerst, toen de nood zoo hoog was op 't schip, geen redding gaf, en later wel. Een prachtig geschenk voor jongens van 12-14 jaar. Het boek is keurig verzorgd, zoowel uit- als inwendig. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Wout de scheepsjongen, druk 4, 77 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 11-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wout wil graag naar zee. Bij 2 bazen is het verkeerd gegaan en daarom geeft Moeder ten laatste toestemming dat Wout naar zee gaat. Op de wal wordt het met den jongen niets. Moeder begrijpt Wout en bidt voor haar jongen. Anderen zeggen echter, dat hij nergens voor deugt. Wout zal nu op zee toonen, wat hij kan. Hij wordt zeer ruw behandeld en valt, als hij bij stormweer een touw in de mast wil vastmaken, op het dek, waar hij bewusteloos blijft liggen. De vrouw van den reeder gaat met haar dochtertje mee op de terugreis uit Zweden naar Holland. Als Wout met het kind speelt, valt het meisje van de kajuittrap en Wout wordt geschopt, geslagen, opgesloten en voor een nietsnut uitgemaakt. Doch in een storm strandt het schip en Wout redt het dochtertje van den reeler met eigen levensgevaar. Algemeene op- of aanmerkingen: Een van de beste boekjes van van de Hulst. Daar smullen onze jongens aan. 't Is fijn werk. Ook de kracht van moeders gebed wordt goed belicht. Hier kan niet anders van gezegd worden dan
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Wout de scheepsjongen, druk 4, 77 blz.
Reeds meermalen besproken. Voor 12-jarigen. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
W.G. van de Hulst

Wout de scheepsjongen, druk 5, 77 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wout "deugt nergens voor", zeggen de menschen. Blaar zijn moeder, een weduwe, kent haar jongen beter. En al verzetten de kinderen er zich tegen en al kost het haar veel leed en tranen, zij geeft toch toe, als Wout met alle geweld naar zee wil. Ze weet haar jongen in Gods hand. Na het moeilijke afscheid van moeder komt Wout op zee als scheepsjongen. Het wordt een moeilijke leerschool, want het zeemansleven is hard en Wout is in der aard een echte, goedwillige fantast. Te moeilijker wordt het voor hem, wanneer de bootsman telkens zegt: "een echte zeeman wordt 'ie nooit." Wout verzet er zich tegen en zal het wel eens anders toonen. Maar het lijkt of alles hem weer moet tegenloopen, precies als aan den wal en de menschen gelijk krijgen, dat "hij toch nergens voor deugt". Eerst valt hij uit het want, later valt het kind van den reeder, dat aan Wout's zorg is toevertrouwd, van de kajuitstrap. Schrikkelijk lijdt Wout onder dit alles. Ten slotte doet een zware storm hen schipbreuk lijden. Angstig spannend beschrijft van de Hulst dan, hoe Wout toch een echt zeemanshart blijkt te bezitten door met levensgevaar Dora te redden. Bewusteloos met het kind in de armen gekneld, vinden de dappere mannen van de reddingsboot Wout, vastgebonden aan de reeling. Toch een zeeman, al moet Wout na zijn herstel erkennen, dat het Gods wil niet was, dat hij zeeman worden zou. Algemeene op- of aanmerkingen: Van de Hulst heeft in Wout de scheepsjongen, een kostelijk jongensboek geschreven. Hoe zullen de jongens daarvan moeten genieten, als wij zelf het boek niet kunnen neerleggen, zonder eerst gelezen te hebben, dat de Heere toch machtig is te redden als niemand helpen kan. Het godsdienstige in dit verhaal is zuiver en onopgesmukt. Jammer, dat de scheepstaal, die niet altijd dezelfde is, welke we zoo graag den jongens aanleeren, den jongens in den mond wordt gelegd. Conclusie. Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Wout de scheepsjongen, druk 7, 60 blz.
prijs f 0,95; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Wout wil zo graag naar zee, maar zijn Moeder vindt het zo heel erg. Eindelijk geeft zij toe. Maar op een reis naar Zweden blijkt wel duidelijk, dat hij geen echte zeeman zal worden. Zij lijden schipbreuk, maar hij maakt zich buitengewoon verdienstelijk door zijn zorg voor het dochtertje van de reder. Daar komt hij, zodra hij aan wal is, op kantoor.
Conclusie: Dit spannende verhaal zullen de jongens graag lezen. Het leven op zee wordt er in getekend ook naar zijn ruwe kant, maar niet stotend. Wonderlijk wordt Wout door de Heere bewaard. De betekenis van het gebed komt duidelijk naar voren. In dubbele zin wordt Wout bij deze schipbreuk gered.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Wout de scheepsjongen, druk 7, 60 blz.
Wout de scheepsjongen, door W.G. van de Hulst, heeft al een zevende druk. Al verraadt de stijl, dat het boek een dertigtal jaren terug geschreven werd, de inhoud blijft wel interessant. (geb. f 0,95)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1955-56

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Wout de scheepsjongen, druk 8, 60 blz.
prijs f 1,-; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Wout, die "nergens voor deugt", gaat naar zee. Daar lijkt alles tegen te zitten en lijkt het aan ieder weer: jij deugt nergens voor! Toch wordt hij de held, wanneer hij bij een schipbreuk een jong meisje, dat aan boord is, redt. God gaf hem hiertoe de kracht.
Conclusie: De achtste druk. Volkomen terecht. Een teer boekje zonder sentimenteel te zijn.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Wout de scheepsjongen, druk 9, 75 blz.
prijs gecartonneerd f 1,10; jongensboek.
Inhoud: Wout mag, na lang dwingen, van zijn moeder naar zee. Maar het wordt een grote teleurstelling. Hij krijgt het op zijn eerste tocht erg moeilijk. Op de terugreis vaart de vrouw van de reder met haar dochtertje Dora mee. Wout moet op Dora passen. Buiten zijn schuld valt Dora eens. Dan mag Wout niet meer op haar passen. Hij deugt nergens voor. Aan het eind van de reis vergaat het schip. Bij deze ramp toont Wout toch een held te zijn, want door zijn moed wordt ook Dora gered. Strekking: God hoort het gebed, maar op Zijn tijd en op Zijn wijze.
Conclusie: Een meesterlijk verteld verhaal. Speciaal voor jongens.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Wout de scheepsjongen, druk 10, 74 blz.
geb., geïll. Jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-12 j. Prijs f 5,30.
Inhoud: Wout heeft eindelijk zijn zin gekregen. Hij wil varen. Tenslotte heeft zijn moeder na veel strijd en gebed toestemming gegeven. Zijn broer en zus vinden het besluit van Wout niet goed. Hij gaat aan boord van de "Pelikaan", maar wordt door de bootsman onheus behandeld. In Stockholm wordt de vrouw van de reder aan boord genomen met haar dochtertje Dora. Wout moet op Dora passen. Bij het spelen valt Dora van de kajuitstrap. Wout wordt voor straf opgesloten in het vooronder. De volgende dag moet hij weer aan het werk, maar mag zich niet met het kind bemoeien. Wout denkt altijd aan huis en leest trouw in de Bijbel. Tijdens een zware storm slaat Dora overboord. Wout springt Dora na en houdt haar stevig vast. Er wordt schipbreuk geleden. De reddingsboot vaart uit. Dora's moeder wordt ook gered, maar ze roept om Dora. Opnieuw wordt uitgevaren en men ontdekt Wout met Dora zijdelings van het schip tussen de touwen. Ze worden gered. Wout krijgt nu een baan op het kantoor van de reder.
Conclusie: Een bijzonder goed boekje, vol spanning. Het leven met God en de strijd van het geloof komt goed uit de verf. Gods trouw is de invloed van deze pennevrucht.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1980

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Wout de scheepsjongen, druk 11, 74 blz.
gekart., geïll., 74 blz., geschikt voor jongens en meisjes van 10 jaar e.o. Prijs f 9,95.
Inhoud: Wout lijkt nergens voor te deugen. Hij wil naar zee. Als zijn moeder tenslotte daarmee instemt wordt hij scheepsjongen op een stoom-zeilschip. Hij doet zijn uiterste best, maar alles wat hij onderneemt mislukt. Wanneer zijn schip in een vliegende storm schipbreuk lijdt, redt Wout de kleine Dora, dochtertje van de reder, die met haar moeder aan boord is. De dankbare reder geeft hem een kantoorbaan op de rederij.
Beoordeling: Een spannende Van de Hulst. Eigenlijk een heel dramatisch verhaal met een diep-godsdienstige strekking. De vraag is echter, of dit boekje in onze tijd nog leesbaar is voor onze kinderen. Stijl en taal zijn sterk verouderd, zinnen zijn soms te wijdlopig, hier en daar onherkenbaar ouderwets. Om die reden toch:
Eindoordeel: niet aanbevolen. M.C.R.-Vr.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1993

Open Boekbeoordeling.