Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronQuirina

Perzikjes gebed en hoe het verhoord werd, druk 1, 24 blz.
Dien jongen "Perzikje" te noemen, vind ik minder gelukkig, ook ziet hij op het plaatje er niet naar uit! Eerder ziet hij er naar uit. En het verhaal? Niet kwaad, och neen, maar oF het kinderen boeien zal? Moeielijk zouden we kunnen zeggen, voor welke kinderen het geschikt is. Prijs f 0.15. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906
Quirina

Perzikjes gebed en hoe het verhoord werd, druk 1, 24 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Perzikje wil graag een nieuw pakje. In zijn gebed vraagt hij daarom, en ook of de Heere den gevluchten vader, die naar Amerika is uitgeweken, wil terugbrengen. Het gebed van het jongetje werd verhoord. Zijn vader zond hem een pakje en vraagt, of zij ook naar de nieuwe wereld willen oversteken. En zoo gaan zij dan naar Amerika, waar voor hen allen een nieuw leven begint. Algemeene op- of aanmerkingen: Het is wel aardig en aandoenlijk verteld. De inhoud is wel wat oppervlakkig. Liefst ook voor kinderen geen bekeering, zooals velen dat wenschen, zonder waarachtige levensvernieuwing. In plaats van: "Kom tot uw Heiland", hadden we liever een boetepsalm gezien: "'k Bekend', o Heer', aan U oprecht mijn zonden". Ook dat telkens voorkomende Heer stoot ons. 't Is of het opzettelijk zoo moet. Waarom wel vrouwe en niet Heere, en dan wel voor de hoogste Majesteit?
Conclusie: minder geschikt voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
Quirina

Perzikjes gebed en hoe het verhoord werd, druk 2, 24 blz.
Perzikje — zoo noemde men hem, omdat hij zulke ronde, blozende wangetjes had, dat ze u aan een, door de zon gestoofd, perzikje deden denken. Dat begint goed, maar die toon is niet altijd volgehouden. Perzikje heeft verdriet : hij had zoo gaarne mooie, passende kleederen in plaats van de oude halfsleete, die zijn arme moeder en tante voor hem kochten. Vader is weg, naar Amerika gegaan, toen hij door een valsche handteekening in het bezit van Tante's fortuin was gekomen om zijn speelschulden te betalen. In zijn verlegenheid bidt Perzikje in de schuur om andere kleeren en om Vaders thuiskomst. Tante heeft dit gebed gehoord, maar kon aan de verhooring van dit kindergebedje niet gelooven. Naar Perzikje blijft gelooven en wordt niet beschaamd. Hij krijgt een nieuw pak en Vader, tot inkeer gekomen en in betere omstandigheden dan vroeger, roept zijn familie hij zich. 't Is goed verteld, Quirina kan dat, maar ze theologiseert nog te veel tusschen de bedrijven. De geschiedenis spreekt voor zichzelf en heeft geen toepassing noodig. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918
Quirina

Perzikjes gebed en hoe het verhoord werd, druk 3, 24 blz.
G. 0. 3 z. p. 15 cent. Voor kleine kinderen een alleraardigst verhaal, Moge niet overal de kindertoon juist zijn getroffen, het is toch boeiend geschreven. Maar waarom "Heer" inplaats van "Heere"? Het uiterlijk is sierlijk bewerkt. Omslag en illustraties zijn goed geteekend. De bedoeling van de Schrijfster is een eenvoudig kinderlijk geloof te schetsen. Het 9-jarig knaapje schieten al de teksten te binnen, die hij op de Zondagsschool heeft geleerd, en dat brengt hem er toe, zijn kinderverdriet den Heere te klagen. Het bidden om een pakje, verwacht van vader, (wat precies zoo uitkomt), klinkt sterk romantisch. De Schrijfster durft dan ook aan 't slot anderen niet opwekken, het voorbeeld van Perzikje te volgen. De gebedsverhooring is ook extra-mooi! Het slot bevalt ons beter dan het verhaal zelf. Het verhaal is onwaarschijnlijk, doch de toepassing zeer natuurlijk. Aanbevolen, echter niet onvoorwaardelijk.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926

Quirina

Perzikjes gebed en hoe het verhoord werd, druk 4, 24 blz.
G. 0. 3 t. d. t. 8 cent. Voor kleine kinderen een alleraardigst verhaal. Moge niet overal de kindertoon juist zijn getroffen, het is toch boeiend geschreven. Maar waarom "Heer" inplaats van "Heere"? Het uiterlijk geeft geen reden tot bepaalde opmerkingen. De bedoeling van de Schrijfster is een eenvoudig kinderlijk geloof te schetsen. Het 9-jarig knaapje schieten al de teksten te binnen, die hij op de Zondagsschool heeft geleerd, en dat brengt hem er toe, zijn kinderverdriet den Heere te klagen. Het bidden om een pakje, verwacht van vader, (wat precies zoo uitkomt), klinkt sterk romantisch. De Schrijfster durft dan ook aan 't slot anderen niet opwekken, het voorbeeld van Perzikje te volgen. De gebedsverhooring is wat extra mooi! Het slot bevalt ons beter dan het verhaal zelf. Het verhaal is onwaarschijnlijk, doch de toepassing zeer natuurlijk. Aanbevolen, echter niet onvoorwaardelijk.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934