Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronLouise van der E.

Philip's loopbaan, druk 1, 72 blz.
Gecart. geïll. omslag 4 gekl. pl. Prijs 40 cts. Philip Petersen is de zoon van arme ouders. Zijn vrome moeder verliest hij vroeg. Philip kan goed leeren. Als hij naar zee wil, zorgen vrienden voor de kosten der opleiding. Hij maakt uitnemende vorderingen en is eindelijk klaar als leerling-monteur. Hij toont den Heere te vreezen, blijft staande in de verzoeking is een van zijn medeleerlingen, een vloeker, tot zegen. Philip gaat naar Indië. Ook daar loopt alles voorspoedig en wandelt hij in Gods wegen. Plotseling komt er leed, juist kort vóór hij weer naar Holland zal terugkeeren. Een der matrozen, die hem niet kon verdragen, omdat deze hem wel eens had bestraft, pleegt diefstal. Hij stopt het papier van het gestolen pak in Philips koffer. Men vindt het, en Philip gaat naar de gevangenis. Doch bij een brand krijgt de bewuste matroos een ongeluk en erkent op zijn sterfbed, Philips onschuld. Deze wordt in vrijheid gesteld en kan naar Holland terugkeeren. Het boekje is in het begin wel wat eentonig, doch tegen 't eind boeit het de aandacht meer. De stijl is niet bijzonder goed verzorgd; verschillende voorbeelden zouden we daarvan kunnen geven; zoo vinden we op blz. 3 tweemaal eens achter elkaar; blz. 11 : "even mooi als artistiek" (wat is het verschil ?), op bl. 19: dat men er diep rampzalig door kan worden door dat goed te gebruiken. Blz. 26; "om 't zich op nieuw te laten vertellen (in de kerk N.B.), dat Jezus was geboren". De brief op bl. 44 lijkt meer op een van een jonge dochter, dan op dien van een jongen zeeman. Overal wordt "Heer" gebruikt. Het uiterlijk van het boekje is voortreffelijk; het plaatje op den omslag en de beide eerste teekeningen in den tekst schijnen ons bijzonder goed gelukt, het vierde is niet zoo fraai. De strekking is alleszins uitnemend. Ons wordt in dit boekje geleerd, dat wie zijn weg wel aanstelt, op het heil des Heeren mag hopen, al gaat het dan ook een tijdlang door moeilijke wegen. In Philip Petersen is het woord bevestigd: "De godzaligheid is tot alle dingen nut ...". Een godvreezende opvoeding door een vrome moeder bewaart voor veel kwaad, zooals in Philip gezien wordt. Maar Philip is wel wat al te braaf geteekend. De jongen doet in het heele boekje geen kwaad. Ook zijn diens vermaningen wel eens wat onnatuurlijk, eigenwijs. Naar het ons voorkomt, spelen de nagedachtenis der vrome moeder en het woord van vader wel eens wat te groote rol; te groot, omdat het Woord Gods er soms haast achter terugtreedt. Van bekeering, berouw, enz. is nooit sprake. Philip staat vast van het begin af aan. Soms vraagt men zich af, of niet eens wat veel op het navolgen van Christus in ethischen zin wordt gedrukt en wat veel wordt beloofd in eigen kracht bv. bl. 10, 20, 25, 54. Doch al worden de kenmerkende waarheden van zonde en genade, van het plaatsbekleedend, verzoenend lijden en sterven gemist, toch ademt het geheel een Christelijken geest, die het tot aanbeveling strekt. Philips kracht is gelegen in het geloof: "God ziet mij en kent mij en zorgt voor mij". Een boek, dat de macht der Christelijke opvoeding en de kracht van het oprechte geloof met zooveel nadruk teekent, dat bovendien heel natuurlijke dingen op zoo natuurlijke wijze verhaalt, verdient een hartelijke aanbeveling. Het wijst onzen jongens, in 't bijzonder in een tijd zoo vol gevaar als de onze, den rechten weg en de veilige schuilplaats aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911

Louise van der E.

Philip's loopbaan, druk 1, 72 blz.
Een jongen, Philip Petersen, van arme afkomst, komt door bemiddeling van zijn meester op de Zeevaartschool te Amsterdam. Daar is hij een voorbeeld voor de kameraden. Beslist in zijn getuigen tegen de zonde in allerlei vorm. Een welgesteld heer Van Doren trekt zich den aardigen vriendelijken jongeling aan. Hij had ook eenmaal zelf een zoon, maar die heeft zich uit de voeten gemaakt, na in een opwelling van drift een kameraad te hebben geslagen, zoodat hij meende hem vermoord te hebben. Philip wordt geplaatst bij de Marine in Indië. Ook daar blijft hij dezelfde degelijke godvreezende jongen. Door een goddeloos matroos komt hij in ellende. Die matroos heeft den kapitein een som geld ontstolen en de schijn is tegen Philip. Deze wordt gearresteerd. Juist een maand voor zijn terugkeer naar 't Vaderland. Hij ontkent natuurlijk, maar hij blijft aangewezen als de dader. Zijn advocaat bezocht hem in de gevangenis en uit Philips bijbel vallen de portretten van Mr. en Mevr. Van Doren. De advocaat herkent zijn ouders, want hij is de weggeloopen zoon. De dief wordt ziek en op zijn sterfbed bekent hij, de dader te zijn. Philips is vrij. Een verhaal, dat, mede door zijn stijl, wel door kinderen van 12 jaar en ouder met graagte zal gelezen worden. Toch zijn er enkele onnauwkeurigheden of althans onvolledigheden in 't boek. De familie Petersen verkeert in kommer, toch komt Philip schielijk vooruit. Zeker, door de hulp van zijn onderwijzer. Hoe, wordt niet gezegd. En 't gaat haast al te schielijk en te gemakkelijk. Oscar wijkt uit naar Indië. Is dat wel waarschijnlijk voor iemand, die den arm van 't gerecht wil ontvluchten? Ook de wijze, waarop, op blz. 65, Philip uit de gevangenis komt, is niet naar behooren. Zoo gemakkelijk gaat zoo iets niet. In elk geval zal de rechter er bij te pas komen. De schrijfwijze van den titel op den omslag en op 't voordehandsche titelblad is verschillend. 't Zijn kleine vlekjes, waarop de schrijfster, ook tegenover kinderen, moet letten. De teekenaar had op 't plaatje tegenover blz. 24 de familie van Philip ook eenvoudiger moeten kleeden. 't Verhaal is geschikt voor 10 en 11-jarigen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911