Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. van Lummel

Wonderlijk zijn 's Heeren wegen, druk 2
Een officier van het Pruisische leger, dat in 1S13 tegen Napoleon streed, werd gewond doch door de goede zorgen van een ouden visscher en zijne vrouw met 's Heeren zegen in t leven behouden. Uit het verdere van het verhaal blijkt, dat de officier vroeger houtvester is geweest en de oude visscher bekend stond als "de rooie" strooper van zijn vak. GrĂ¼ner, de houtvester, zocht den strooper, terwijl deze op den houtvester liep. Maar als "de rooie" met blijkbaar kwade bedoelingen het huls van den houtvester binnengaat, neemt hij niet anders mede dan den ouden Bijbel, waaruit hij 's houtvesters moeder dien avond had In hooren voorlezen. Hij is in 't hart getroffen, ontvlucht de plaats waar hij zijn kwade practijken uitoefende, en wordt later de redder van zijn vroegeren vijand. Is dit een waar verhaal? Zoo ja, dan is 't een heerlijk bewijs van 's Heeren, wonderlijke wegen en zal het tot rijken zegen zijn. Zoo neen, dan doet zulk een boekje schade aan de kinderlijke eenvoudigheid des geloofs. Wij doen de vraag, wijl er niet bij staat of 't verhaal op waarheid gegrond is. Het boekje zelf is vloeiend en boeiend geschreven en is een jongensboek (10- 13 jaar) bij uitnemendheid. De prijs is f 0.25. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906