Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 1, 93 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 8-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit boekje is een vervolg van "Rozemarijntje". We maken weer kennis met dat leuke, vrijmoedige meisje, dat ieder door haar manier van optreden voor zich wist te winnen. Ook in dit werkje, waar ze voor het eerst naar school gaat, wordt weer heel wat beleefd. Reeds den eersten morgen is de geheele klas in de war, stel je b.v. voor een geheele klas, die schuitje zit te varen. Ries, een bang ventje, wordt door haar beschermd en vrijmoediger gemaakt. Leuke oogenblikjes worden er door deze twee doorgemaakt, ook in de klas. Totdat ze op zekeren dag strafwerk krijgen. Inplaats dat Rozemarijntje de cijfers acht opschreef, had ze er alle maal leuke popjes van gemaakt; enfin, verschillende leuke momenten worden vervolgens beschreven. We denken b.v., om er nog een te noemen, aan dat oogenblik, dat ze met een heel klein biggetje thuis komt en dit dan op de schoot legt van een logé, welke niet minder dan een Commissaris van de Koningin is! Gelukkig is deze een kindervriend en moet er hartelijk om lachen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje van van de Hulst, zooals we het weer gewend zijn. Echt kinderlijk, eenvoudig en leuk. Van het begin tot het einde heeft de schrijver de kinderen te pakken. De geschiedenis van het biggetje en de Commissaris lijkt ons wel wat onwaarschijnlijk. Zou werkelijk een Commissaris een varken op zijn schoot nemen? Hoewel we gaarne de boeken van dezen kinderschrijver aanbevelen, vinden we het toch jammer, dat deze geen rekening houdt met den wensch van zeer velen om n.l. het woord "Heere" te gebruiken. Het bandje is keurig en fleurig.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 2, 90 blz.
G. K. C. 0. 10 t. d. t. 50 cent. Dit boek is het tweede in een serie, die de heer V. d. Hulst blijkbaar concentreert om den persoon van Rozemarijntje. Rozemarijntje is een vroolijk, dartel meisje, een kleine "heks"; ze moet naar school en komt in aanraking met Ries, een verlegen boerenjongetje; allerlei griezelige, maar toch prettige dingen beleeft ze met een boozen molenaar, met kikkers en biggetjes, zoodat ten slotte de deftige Commissaris (kom-dan-maar-es) in de even deftige tuinkamer van den dokter in een gemakkelijken stoel zit met op z'n éénen knie Rozemarijntje en op z'n anderen een biggetje. We behoeven over de taal, den stijl, de vertelwijze, de aanschouwelijkheid van de voorstelling en de pétillante variatie in de onderdeelen van dit verhaal niets te zeggen. Het is een Van de Hulst. Dit zegt ten opzichte van al wat genoemd werd, genoeg. Toch heeft het genre zijn bezwaren. Gebrek aan eenheid. Zulk een gegeven als hier in den titel wordt aangeduid, is een harmonika. Er kan van alles van gemaakt worden; 't kan een verhaal van 10 en óók een van 100 hoofdstukken zijn. Het einde is te fantastisch en het slot te abrupt. Of doelt dit reeds op een eventueel vervolgverhaal? Een veel ernstiger bezwaar achten we, dat ook hier de Christelijke geest weer zoo weinig positief is. Op blz. 61 komt voor het allereerst een aanduiding voor, waaruit blijkt, dat het verhaal niet heelemaal neutraal is. Als het blijkt, dat Pa op zee bijna verdronken is, maar nog juist gered, dan zegt Moe: zullen we bidden - zullen we den lieven Heer danken, dat Hij onzen Pa heeft bewaard? Dan bidt Moeder en "dankt God voor Zijn groote liefde." Daarmee uit - korter kan het al niet, ofschoon aan die geschiedenis toch twee volle pagina's gewijd zijn. In het verhaal van den berebijter (een mooie figuur!) vinden we de tweede aanduiding, blz. 70: De dokter zegt: "Zijn rijkdom wordt in den hemel bewaard. Jezus, de Heiland, in Wien hij gelooft met zijn heele hart, heeft ook voor hem een plaats bereid in den hemel bij God." Meer niet. Wat een pracht gelegenheid om ongezocht en ongekunsteld even het Evangelie te brengen ('t hoeft niet in een lange "preek"!) laat de auteur hier ongebruikt! Ten slotte op blz. 89: "mijn Heiland heeft mij niet vergeten. Hij heeft Rozemarijntje naar me gezonden." Wij vinden het jammer, dat we weer op ons oude, herhaaldelijk geuite bezwaar moeten terugkomen: het Christelijk gehalte is mager. Natuurlijk zullen de kleine lezeressen er geen kwaad uit leeren, maar het paedagogisch-religieuze element moest veel positiever zijn. Waarom voelt de Heer Van de Hulst toch zoo weinig van onze wenschen, dus van dat wat wij in een evangeliseerend kinderboekje als het eerst noodige beschouwen? Het is waarlijk onze schuld niet, als we ook hier niet zoo geestdriftig zijn als we wel wilden wezen, en als we ook konden zijn, als er (al was het maar met enkele weinige zinsneden) tegemoet gekomen was aan onze desiderata. Het is ook waarlijk onze schuld niet, als we uit den zeer grooten stapel kinderlectuur, de vele boekjes uitkiezen, die we wèl van harte aanbevelen, en dat we daaraan zéér ver de voorkeur geven boven een boekje als dit, dat ondanks zijn qualiteiten ons heelemaal niet bevredigt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 2, 90 blz.
meisjes boek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit boekje is een vervolg op "Rozemarijntje" van denzelfden schrijver. Wij kennen haar reeds als een echte robbedoes voor haar schoolgaan. "Ik kan best", en: "ik durf best", zijn ook de gewone uitdrukkingen, die zij bezigt. Haar eerste schooljaar wordt op keurige wijze weergegeven. Met Ries, het kleine, bange boertje, dat naast haar zit, haalt ze van alles uit. Ze maakt van de achten, die zij moeten schrijven, volgens Ries "allemaol raore kaerls", door ze een hoed op te zetten, armen, beenen, oogen, mond en neus te geven. Ook naar school is zij onverbeterlijk, als zij bij den molenaar de zakken stukmaakt om op die manier maiskorrels te laten rollen. We zien ze rijden in de landauer met Tante en zien opeens dat goede mensch schrikken van heb ik jou daar. Algemeene op- of aanmerkingen: Zooals wij gewend zijn, vertelt van de Hulst goed. Het is echt naar het leven geteekend. Wij zouden geneigd zijn te denken "dat is zeker z'n eigen dochtertje wel". Zij kan volgens de foto, best als voorbeeld dienen. 't Is een kind om van te houden. De juffrouw op school, de molenaar, de commissaris incluis, allen zijn tenslotte bevriend met haar. Wat een belangstelling ook voor dat biggetje, dat zij in haar armpjes draagt! 't Is een echt leuk, levenslustig kind. Het heeft opvoedkundige waarde; evenwel de godsdienstige waarde is gering. Wij verwachten nog een vervolg van deze wildzang. Waarom geen "Heere" voor "Heer"?
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 2, 90 blz.
Dit boekje verscheen ten vorigen jare voor 't eerst en werd toen zeer aanbevolen. Thans is reeds een herdruk noodig. Dit zegt genoeg. Maar toch moet ons uit de pen: 't Is zoo heerlijk frisch en blij; die onbevangen Rozemarijntje zal een zonnestraaltje zijn voor heel veel menschen en kinderen in deze donkere dagen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1976
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 3, 90 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit boekje is een vervolg van "Rozemarijntje". We maken weer kennis met dat leuke, vrijmoedige meisje, dat ieder door haar manier van optreden voor zich wist te winnen. Ook in dit werkje, waar ze voor het eerst naar school gaat, wordt weer heel wat beleefd. Reeds den eersten morgen is de geheele klas in de war, stel je b.v. voor een geheele klas, die schuitje zit te varen. Ries, een bang ventje, wordt door haar beschermd en vrijmoediger gemaakt. Leuke oogenblikjes worden er door deze twee doorgemaakt, ook in de klas. Totdat ze op zekeren dag strafwerk krijgen. Inplaats dat Rozemarijntje de cijfers acht opschreef, had ze er allemaal leuke popjes van gemaakt; enfin, verschillende leuke momenten worden vervolgens beschreven. We denken b.v. om er nog een te noemen, aan dat oogenblik, dat ze met een heel klein biggetje thuiskomt en dit dan legt op de schoot van een logé, welke niet minder dan een Commissaris van de Koningin is! Gelukkig is deze een kindervriend en moet er hartelijk om lachen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje van van de Hulst, zooals we het meer gewend zijn. Echt kinderlijk, eenvoudig en leuk. Van het begin tot het einde heeft de schrijver de kinderen te pakken. De geschiedenis van het biggetje en de Commissaris lijkt ons wel wat onwaarschijnlijk. Zou werkelijk een Commissaris een varken op zijn schoot nemen? Hoewel we gaarne de boeken van dezen kinderschrijver aanbevelen, vinden we het toch jammer, dat deze geen rekening houdt met den wensch van zeer velen om n.l. het woord "Heer" te gebruiken. Het bandje is keurig en fleurig. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 7, 93 blz.
prijs f 0.90; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd van 7-10 jaar; Catalogusno. 33. Strekking: Dit boekje is een vervolg van Rozemarijntje. Dit leuke kind maakt op school ook de heele klas in de war. Ries, een bang ventje, wordt door haar beschermd en vrijmoediger gemaakt. Gebruik van Heer.
Conclusie: De commissaris met het biggetje is wel een beetje onwaarschijnlijk. Hoewel wij gaarne de boeken van v.d. Hulst aanbevelen, blijft het hoofdbezwaar het woord Heer. Eveneens de godsdienstige strekking bevredigt niet.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 9, 93 blz.
Prijs f 1,-; gecart.; geïllustreerd; meisjesboek; Strekking: Rozemarijntje naar school is het vervolg van Rozemarijntje. De strekking bevredigt niet. Gebruik van Heer.
Conclusie: Dit mooie boekje is veel te oppervlakkig. Beoordeeld in 1946.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 11, 94 blz.
prijs ƒ 1,20; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Vervolg op "Rozemarijntje". Op de dorpsschool. Weet iedereen te "betoveren". Gebruik van Heer.
Conclusie: Oppervlakkig. Beoordeeld in 1946 en '48. Prachtig verteld, maar om zijn godsdienstige kleurloosheid:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 12, 93 blz.
prijs f 1,40; gebonden; jongens- en meisjesboek, 8-12 jaar.
Inhoud: Rozemarijntje is een echt blij natuurkind. Haar zonnige hartelijkheid, haar liefde voor zieken en dieren werken betoverend. Ze gaat voor 't eerst naar school, helpt het verlegen boerenjongetje Ries, maakt ruzie en veroorzaakt telkens door haar spontaniteit onmogelijke situaties: de commissaris zit zelfs met een big op schoot! Strekking: De invloed van een spontaan kind met een gouden hart op ieder, met wie ze in aanraking komt. Bevordering van dierenliefde. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een prachtig boekje, ontroerend vaak. Als er een brief komt, dat Pa bijna met zijn schip omgekomen is, wordt er gedankt. Overigens is er weinig Christelijks in. Toch - om de andere hoedanigheden:
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 13, 93 blz.
prijs f 1,45; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje gaat voor 't eerst naar school. Ze neemt iedereen voor zich in door haar grappig en origineel optreden, zelfs een oude deftige tante, een boze brommerige molenaar en een eerbiedwaardige commissaris. Op school is de verlegen Ries haar beste vriend. Strekking: De waarde van een opgeruimd, meelevend karakter is groot. Als kind kun je reeds heel veel voor andere kinderen en zelfs voor grote mensen betekenen. Laten we nooit vergeten de Heere te danken voor Zijn goedheid. Gebruik van Heer.
Conclusie: Het is een voortreffelijk geschreven hoekje van de bekende schrijver W. G. van de Hulst, Echt om te smullen voor kleine kinderen. Hopelijk zal de volgende druk het woordje Heere weer in ere herstellen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 14, 93 blz.
prijs f 1,45; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje, dochter van een zeeman, woont met haar moeder op een dorpje. Ze gaat voor het eerst naar school en beleeft met haar vriendje Ries leuke en ernstige avonturen, zowel op school als onderweg en thuis. Strekking: Het boekje laat ons zien, dat er veel tact nodig is om met kinderen om te gaan. Verder wordt de kinderen vertellenderwijs onderlinge vriendschap en zorg aangeprezen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Op zeer boeiende wijze vertelt v. d. Hulst leven en denken van Rozemarijntje. Telkens wordt er een gouden draad van afhankelijkheid en teerheid doorheen gevlochten. Helaas gebruik van 't woordje Heer!
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 15, 93 blz.
prijs f 1,55 gecart.; meisjesboek.
Inhoud: In dit deeltje van de graag gelezen Rozemarijntje-serie beleeft Rozemarijntje haar avonturen van het eerste schooljaar. Ook hier weer zien we Rozemarijntje ons meesterlijk getekend als een wel opmerkelijk origineel type in een echt christelijke levenssfeer.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 16, 93 blz.
ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL prijs gebonden f 1,55; jongens- en meisjesboek, vooral voor meisjes van 6-9 jaar.
Inhoud: Rozemarijntje droomt angstig, 's nachts vóór ze voor 't eerst naar school moet. Ze beleeft de komende dagen wonderlijke en grappige avonturen. 't Spontane kind verovert alle harten. Vader is zeekapitein, de wilde robbedoes gaat met moeder naar Marseille, om met vaders boot naar Holland te reizen. Strekking: Een wilde robbedoes wint met haar gouden hartje iedereen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een prachtig boekje voor jong en oud om te genieten en te schateren.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 17, 92 blz.
prijs f 2,10 gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje moet als een vogeltje in de kooi: de school roept. Ze weet de kinderen, het personeel en eigenlijk ieder met wie ze contact krijgt, voor zich te winnen en een prettig ogenblik te bezorgen. Strekking: Een vrolijk hart en een opgewekt gemoed kunnen zoveel betekenen. De zorg van de Heere gaat over allen en alles. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een boekje van v. d. Hulst en dus bijzonder goed verteld. Helaas telkens het gebruik van Heer.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 18, 92 blz.
prijs gecartonneerd f 2,10; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje gaat naar school. Daar beleven ze ook heel wat met haar. Ze kan een potje breken bij de juf en eigenlijk bij ieder, waarmee ze in aanraking komt, ondanks alle kattekwaad, dat ze uithaalt. De commissaris beleeft ook heel wat met haar, als ze hem een ziek biggetje op zijn schoot zet! Gebruik van Heer.
Conclusie: Boekjes van Van de Hulst worden graag door de kinderen gelezen. Het is bijzonder boeiend. Een bezwaar is, dat het nogal aan de oppervlakkige kant is. Dit kan alleen maar betreurd worden, omdat het zich overigens zo prettig laat lezen. Het kan nog net aanbevolen worden.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 19, 92 blz.
prijs gebonden f 2,20; geillustreerd; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Rozemarijntje voor 't eerst naar school, krijgt in het boerenjongetje Ries een vriendje, met wie ze allerlei avonturen beleeft. Gebruik van Heer.
Conclusie: De kinderlijke belevenissen van het blijde kind Rozemarijntje zullen meisjes (en jongens) van 8-10 á 12 jaar steeds blijven boeien. Een 19e druk bewijst, dat deze Rozemarijntje-serie nog niet afgedaan heeft.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 21, 86 blz.
(Rozemarijntje-serie dl. 2)prijs geb. f 4,25; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: De eerste schooldag van Rozemarijntje, een echte robbedoes, die veel van dieren houdt en de harten van allen weet te winnen. Ze beleeft in en om school vele grappige en spannende dingen, die v. d. H. kostelijk vertelt. Roerend is het gebed van moeder en kind voor pa, een scheepskapitein.
Conclusie: Een kostelijk kinderboekje met veel liefde voor dieren, voor zieke of verstoten mensen, enz.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1976

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 24, 92 blz.
Gebonden, leuke zwart-wil illustr., leeftijd 6-10 jaar, geschikt voor jongens en meisjes. Prijs: f 6,75.
Inhoud: Wie kent inmiddels niet Rozemarijntje, de wilde robbedoes met het hartje van goud? In dit deel gaat ze voor 't eerst naar de grote school, een totaal nieuwe wereld voor haar. Ries, het kleine verlegen boerenjongetje speelt een grote rol in alle avonturen die ze beleven.
Conclusie: Heel begrijpelijk dat dit boekje voor de 24e keer is gedrukt. 't Is ook heel leuk om te lezen. Wel komt soms de gedachte boven: heeft Rozemarijntje eigenlijk wel een boos hart, zoals ieder mens?
Eindoordeel: warm aanbevolen. C. J. Quist-v. Noort
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1985

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje naar school, druk 25, 92 blz.
jongens en meisjes vanaf 6 jaar en ouder, prijs f 8,90.
Inhoud: Dit tweede deel uit de bekende "Rozemarijntje"-serie beschrijft de belevenissen van de speelse Rozemarijntje en haar vriendje Ries, die voor 't eerst naar school gaan. Samen zetten ze de klas op stelten en Rozemarijntje helpt de "berebijter". Ze vangt het varkentje van de brommerige molenaar en laat er de deftige "onderkoning" op passen. Iedereen houdt van het spontane kind...
Conclusie: Een bizonder sfeervol boekje met een goede, geestelijke strekking. Wij zouden alleen niet spreken over "lieve Heer".
Eindoordeel: Desondanks, warm aanbevolen. M. L. Breugem-Kardol
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1992

Open Boekbeoordeling.