Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIda Keller

Wreekt uzelf niet , druk 1, 21 blz.
Eene goede vertelling. Een arme knaap, Timotheus Wenzel geheeten, wordt door een ondeugend "jong heertje" mishandeld. Diens jonger zusje, welke alles gezien heeft, tracht Timotheus te troosten. Zij wijst er hem op, dat hem de wraak niet toekomt. 's Avonds vertelt zij bij den knaap aan huis van het lijden en sterven van den Heere Jezus en zijne liefde voor zijne vijanden. Timotheus, die eerst op zijnen belager zich wilde wreken, doet dat niet, wijl hij door het lezen van den Bijbel tot andere inzichten is gekomen. Veertien dagen later breekt er in het huis der ouders van den rijken knaap een brand uit. Daarbij offert Timotheus zijn leven op, om dat van zijnen vijand te redden. Dit verhaal is in eenen eenvoudigen en gemakkelijken stijl geschreven. De taal is niet onberispelijk. Er komen nog al eens verkeerde uitdrukkingen voor: in den leeftijd van (bladz. 3). Ook wordt herhaaldelijk eenzelfde woord gebruikt : lijderessen, die eene kwaal lijden (bladz. 11). De vechtpartij wordt goed beschreven. De teekening van den brand is mat en verward. Het gesprek van Alberts zusje met Timotheus is voor een klein meisje wel wat onnatuurlijk. De uitvoering is goed. De plaatjes zijn lief. De strekking "kwaad met goed te leeren vergelden" is recht Christelijk. Het borgtochtelijk lijden van Christus doet de Schrijfster duidelijk uitkomen. Ook in dit werkje is de bekeering wel weer eenigszins een wonderboom. Timotheus, die voor enkele dagen nog niets van den Heere Jezus gehoord heeft, offert zich op voor zijnen vijand om Jezus' wil. Niettemin, boekjes als deze, die eenen zoo diep Christelijken geest ademen, en het kinderleven, het leven van onze knapen en meisjes, in het licht der Heilige Schrift bezien, onderscheiden zich gunstig van vele andere en verdienen alle aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Ida Keller

Wreekt uzelf niet , druk 2, 24 blz.
Een arme knaap, Timotheus Wenzel, wordt door een ondeugend "jong heertje", Albert, mishandeld. Wraakzucht vervult zijne ziel daarover. Het zusje van zijnen belager tracht hem te troosten. Door hem te wijzen op den lijdenden Christus, die niet wederschold en zich niet wreekte, weet zij alle gedachten aan wraak uit zijn hart te verbannen. Timotheus wordt bekeerd. Bij gelegenheid van eenen brand in het huis van Alberts ouders redt hij zijnen beleediger met opoffering van zijn eigen leven. Voor een boekje van 10 cent ziet dit werkje er zeer goed uit. Het heeft een geïllustreerd zincographisch omslag en een niet onaardig plaatje. De afbeelding daarop zou in aantrekkelijkheid gewonnen hebben, als aan den voet gedrukt was : "Spant het zeil! Vangt hem op! riep hij met heesche stem naar beneden", bladz. 22. Deze tweede druk is ook een verbeterde, aangezien enkele foutjes die de eerste uitgaaf ontsierden, nu blijkbaar zijn weggenomen. De kleine evangeliste, die hare spaarpenningen weggeeft aan eenen onbekenden jongen, in eene armenwijk huisbezoek doet en haar Bijbeltje aan Timotheus schenkt, is in ons oog niet naar het leven geteekend. Zij staat in het schelle licht van eene te sterke fantasie. De strekking van dit verhaal is recht Christelijk. Zij stelt het woord van den apostel Petrus in aangrijpende beelden en feiten voor oogen. "Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen." Het borgtochtelijk lijden van Christus komt hier duidelijk uit. Het leven van onze knapen en meisjes wordt in het licht der Heilige Schrift bezien. Drie redenen voor een, om dit lieve boekje met vrijmoedigheid aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Ida Keller

Wreekt uzelf niet , druk 3, 24 blz.
Met geïll. omslag. Een zwart plaatje. Prijs 71/2 cent. Een oude bekende in een nieuw gewaad, dat weer nieuwe bekoring geeft aan het treffende verhaal, door zeer velen reeds met genot en met zegen gelezen. 't Is de geschiedenis, waaraan het schoone gezang: "Wie maar den goeden God laat zorgen" zijn ontstaan te danken heeft. Een godvreezend jongeling, George Neumark geheeten, verkeert door allerlei rampen in grooten geldelijken nood. Het eene stuk na het andere moet hij in de bank van leening brengen; ten laatste ook zijn viool, waarmede hij op zijn zwerftochten in zijn onderhoud tracht te voorzien. Vóór hij haar echter overgeeft, wil hij toch nog één lied spelen. Dit wordt gehoord door den bediende van den Zweedschen gezant, een man, die, evenals Neumark, den Heere vreest. Deze weet hem bij zijn meester een aanstelling als geheimschrijver te bezorgen, en redt daardoor den droeven vioolspeler uit zijn grooten nood. Zijn geliefd instrument, wordt spoedig gelost en nu ruischt het schoone danklied in krachtige tonen tot lof van den Heere, die zijn stil geloofsvertrouwen niet heeft beschaamd. Op aangrijpende wijze doet dit verhaal ons de macht van het Christelijk lied kennen. Een wel dikwijls behandeld, maar toch altijd belangrijk thema. Heel de eindelooze tonenwereld der muziek toch is niet bij machte, om naar waarde den Naam Gods te verheerlijken, die helpt in nood en groot en volheerlijk is in Sion. Treffend komt hier uit, dat de diepe wegen, die God met zijn volk dikwijls houdt, vaak aanleiding zijn tot den hoogsten lof aan Hem, die in eeuwigheid niet naar waarde is te prijzen. Het boekje, waarin "Heer" en "Heere" afwisselend gebruikt worden, laat zich gemakkelijk lezen, is met flinke letter gedrukt, en met een duidelijk plaatje en schoonen omslag gesierd. Wijl het verhaal op waarheid gegrond is, wat wij om de vermelding der namen en plaatsen mogen aannemen, is het voor niet te kleine kinderen dubbel aanbevelenswaardig. Geïll. omslag. 1 zwart plaatje. Prijs 71/2 ct. Een arme knaap, Timotheüs Wenzel, wordt door een ondeugend "jong heertje", Albert, mishandeld. Wraakzucht vervult zijne ziel daarover. Het zusje van zijn belager tracht hem te troosten. Door hem te wijzen op den lijdenden Christus, die niet wederschold en zich niet wreekte, weet zij alle gedachten aan wraak uit zijn hart te verbannen. Timotheüs wordt bekeerd. Bij gelegenheid van een brand in het huis van Alberts ouders redt hij zijn beleediger met opoffering van zijn eigen leven. Voor een boekje van 71/2 cent ziet dit werkje er zeer goed uit. Het heeft een geïllustreerd omslag en een en een niet onaardig plaatje. De afbeelding daarop zou in aantrekkelijkheid gewonnen hebben, als aan den voet gedrukt was: "Spant het zeil! Vangt hem op! " blz 22. Deze derde druk is ook een verbeterde, aangezien enkele foutjes, die de vroegere uitgaaf ontsierden, nu blijkbaar zijn weggenomen. De kleine evangeliste, die haar spaarpenningen weggeeft aan een onbekenden jongen, in een armenwijk huisbezoek doet en haar Bijbeltje aan Timotheüs schenkt, is in ons oog niet naar het leven geteekend. Zij staat in het schelle licht van een te sterke fantasie. De strekking van dit verhaal is recht Christelijk. Zij stelt het woord van den apostel Petrus in aangrijpende beelden en feiten voor oogen. "Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen." Het borgtochtelijk lijden van Christus komt hier duidelijk uit. Het leven van onze knapen en meisjes wordt in het licht der Heilige Schrift bezien. Drie redenen voor een, om dit lieve boekje met vrijmoedigheid aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912

Ida Keller

Wreekt uzelf niet , druk 3, 24 blz.
Een heel aardig verhaal is dit voor kinderen van ± 12 jaar en ouder. Wat de titel uitdrukt, wordt treffend geschetst, al zijn de gebruikte gegevens geen van alle nieuw. Het geestelijk proces gaat vrij snel, wat in zulke boekjes meer voorkomt, doch hier voor den lezer niet hinderlijk is. Wat zinsbouw en zinswendingen betreft, kunnen we niet zoo vol lof zijn, wijl er nog al wat uitdrukkingen in voorkomen, die niet onder de bevatting van kinderen vallen. Bijv. op blz. 4: » .... een knaap, wiens schoon, maar trotsch uiterlijk een niet zeer aangenamen indruk maakte op den eenigszins opmerkzamen beschouwer«; op blz. 10: »Zacht en beminnelijk, vriendelijk en voorkomend voor iedereen, en hoe jong zij ook was, teeder en zorgzaam voor haar beide jongere broertjes, won zij ieders hart.« » .... en had Hem kinderlijk gevraagd haar van nature zondig hart te reinigen en te heiligen, en haar zonden uit te delgen en te wasschen in Zijn bloed.« » ... en door haar woord en voorbeeld op hun hart en leven invloed zoeken uit te oefenen;» op blz. 11: » .... vrouw van middelbaren leeftijd, wier ingevallen gelaatstrekken haar deden kennen als een van die lijderessen, die ....«; op blz. 14: » .... heel haar kinderziel lag in haar groote, blauwe oogen ....«; op blz. 15: ».... dankbaar en tevreden over zijn, als ge uzelf met Gods hulp hebt weten te beheerschen .... «; op blz. 16: »De arme jongen bezag zijn lot en zijn toestand in een geheel ander licht .... «; op blz. 20: »....de trap, die naar de tweede verdieping voert, is al een prooi der vlammen geworden «; op blz. 23: » .... in Gods hand een middel geweest was om hem aan zichzelf te ontdekken .... « enz. Zulke minder kinderlijke gedeelten zijn oorzaak, dat het boekje Niet kan aanbevolen worden voor jongere kinderen, voor wie het bestemd schijnt, maar wel voor oudere. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912