Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Reina's eerste H.B.S.-jaar, druk 1, 173 blz.
G. K. C. 0. 24 t. d. t. f 1.30. (Banden 45 cent). Reina, een predikantsdochter, een meisje uit een Christelijk gezin, moet naar een neutrale H.B.S., een eindje van haar woonplaats af, zoodat ze geregeld met den trein heen en weer moet reizen. De neutrale H.B.S. brengt haar in conflicten, niet met de leeraren of het onderwijs -- daarvan wordt niet gesproken - maar met de andere leerlingen, die meestal uit een gansch ander milieu komen. Die conflicten worden door haar eigen fouten, als jaloerschheid, drift, schaamte voor haar beginsel enz. nog vermeerderd, alsmede door den nijd van Hetty Vermeulen, die niet verdragen kan, dat Reina vriendin wordt van de rijke Connie Berkel van Ravensteyn. Bij haar ouders vindt ze den noodigen steun en wordt ze ook gewezen op haar voorrechten tegenover het ijdele der wereld. Connie komt onder den indruk van den rijkdom van het Christelijk, huiselijk leven en zelfs haar vader, die door haar ook met Ds. Elsinga, Reina's vader, in aanraking komt, leert de leegte van eigen leven inzien. Met verschillende meer of minder interessante bijzonderheden wordt het tot een boeiend geheel. -- Dit is een echt Christelijk verhaal met een heel natuurlijk verloop der gebeurtenissen. De rijkdom van het Christelijk leven tegenover de ijdelheid van den werelddienst komt er in uit, zonder dat er buitengewone dingen voorvallen. De illustraties zijn van Jeanne Faure. Jammer, dat de omslag noch van teekening noch van kleuren fijn is. De korte zinnetjes en de losse verteltrant maken het tot een genoegen, het verhaal te lezen. Niet heel natuurlijk is het gebed van Reina: "Heere, we zijn zoo bang voor vleermuizen en zwerver, maar Gij kunt ons beschermen" (blz. 1(7). Ze is niet meer zóó jong of ze kan wel begrijpen, dat veel vreeselijker dingen haar dreigden als men ze niet vond, dan vleermuizen, en natuurlijker is dan ook, wat ze zegt (blz. 69): "Als we hier nu eens van honger moesten ......". De geredde hond en de ruïne zijn wel meer gebruikte onderwerpen, maar ze zijn hier goed bij elkaar gevoegd. De strekking is zeker, om de jeugdige lezeres uit het Christelijk gezin te wijzen op haar groote voorrechten. De schittering van het wereldleven verblindt zoo gauw het oog en doet vragen: "waarom is mijn weg door allerlei verboden omtuind, en dan is het goed, eens duidelijk belicht te zien, hoeveel dat Christelijke leven vóór heeft. - Tegenover de eenzaamheid van Connie komt daarbij de rijkdom van het familieleven uit. Ook Marie Velt en haar moeder hebben hier een juiste plaats en helpen mee om Reina te doen zeggen: "ik ben toch de rijkste van allemaal." Dat er geen ongewone en plotselinge bekeeringen in komen, maar desniettemin de rijkdom van het Christelijk leven getoond wordt, achten wij een groote verdienste. Wij aarzelen geen oogenblik dit prachtige boek met warmte aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929Reina's eerste H.B.S.-jaar, druk 2, 173 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Reina, dochter van Ds. Elsinga, gaat naar de neutrale H.B.S. in de naburige stad. Haar opvoeding brengt haar verschillende malen in botsing met haar klasgenooten. Ze kan geen lid worden van de korfbalclub, die 's Zondags speelt. Ze kan niet dansen op de verjaardagsfuif van haar vriendin en wordt daarom door enkele klasgenooten leelijk behandeld. Verschillende ernstige moeilijkheden doen zich voor op school en het is vooral Reina's jaloerschheid, die haar het leven moeilijk maakt. Tenslotte leert zij inzien, dat rijkdom en luxe geen geluk geven en dat zij met haar heerlijk ouderlijk huis rijker is dan vele anderen, maar vooral ook, dat jaloerschheid zonde is. Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi boek voor de oudere meisjes. Zeer leerzaam juist door den omgang van Reina met haar klasgenooten. Ook de godsdienstige strekking is goed. De groote waarde van het gezin voor de opvoeding komt duidelijk uit. Opmerking: blz. 19 wordt de treinconducteur genoemd "zonder genade"; was niet noodig geweest. Blz. 36 wijst Ds. Elzinga niet op hartsvernieuwing, welk een goede gelegenheid was hiertoe geweest.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.


Reina's eerste H.B.S.-jaar, druk 3, 173 blz.
G.K.C.B. 24 t.d.t. Reina, een predikantsdochter, een meisje uit een Christelijk gezin, moet naar een openbare H.B.S. Dit brengt haar in conflicten met de andere leerlingen, die meestal uit een gansch ander milieu komen. Die conflicten worden door haar eigen fouten, als jaloerschheid, drift, nog vermeerderd, alsmede door den nijd van Hetty Vermeulen, die niet verdragen kan, dat Reina vriendin wordt van de rijke Connie Berkel van Ravensteyn. Connie komt onder den indruk van den rijkdom van het Christelijk, huiselijk leven, en zelfs haar vader leert de leegte van eigen leven inzien. Met verschillende meer of minder interessante bijzonderheden wordt het tot een boeiend geheel. Dit is een echt Christelijk verhaal met een heel natuurlijk verloop der gebeurtenissen. De hooge waarde van het Christelijke leven tegenover de ijdelheid van den werelddienst komt er in uit, zonder dat er buitengewone dingen voorvallen. Dat er ook geen ongewone en plotselinge bekeeringen in voorkomen, achten wij een groote verdienste. Wij aarzelen geen oogenblik dit prachtige boek met warmte aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941