Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. van der Zwet jr.

Sluwardi, de bunzing, druk 2, 125 blz.
G. K. C. 0. (Cartonnen band). 9 t. d. t. 65 cent. In veel kinderboeken komen dieren voor, een poes, een hond, een vogel; maar meest als franje voor decoratie. Hier is dit anders. Een dier is de "hoofdpersoon". Het beest wordt gekarakteriseerd door zijn naam "Sluwardi", het jong van moeder Trouwhart en vader Grijpsnel. Telkens teekent de schrijver de dieren, die in het boek voorkomen, met uitbeeldende namen: Snelvoet (eekhoorn) , knaaggraag (rat) , Fel (snoek) , Venijnig (adder) , Scherpvin (baars) , Gladbuik (paling). Deze karakteriseering is leerzaam voor de lezers. Sluwardi houdt verblijf in de omgeving van Krelis' boerderij. De boer spant zich in om den bunzing te vangen. Met de boerderij gaat 't niet best. Een muizenplaag in 't koren op den zolder schijnt den oogst te vernielen. Zonder dat Krelis 't weet, is zijn vijand de bunzing eigenlijk z'n vriend. Dat ontdekt hij pas als ze aan 't graven zijn om den roover uit z'n hol te verjagen. Vol doode muizen ligt 't er. Dan geeft Krelis bevel de "jacht" te staken en hij laat den bunzing met vree. Vaak hebben hij en z'n vrouw samen gebeden of God die muizenplaag wil weg nemen en 't gebed wordt verhoord. En Krelis ontdekt dat die bunzing het middel in Gods hand is om hem te redden van den ondergang. De worsteling, die de menschen vaak hebben te strijden tegen het roofgedierte de felle kamp op leven en dood tusschen de dieren onderling; de angst en vrees die in heel de dierenwereld leeft; het instinct van de dieren; dit alles zijn gewichtige motieven, die door den schrijver met bekwame hand worden uitgewerkt. De teekening van boer Krelis en zijn vrouw met hun zoon Jantje is naar 't leven. Telkens, soms wel wat opzettelijk er tusschen ingeschoven (pag. 27, 40) komt uit, dat het Christen-menschen zijn. Heel het boek toont de scheur der zonde, die de gansche natuur dóórtrekt. De opmerking op blz. 124 over den grooten vrede valt er zoo maar pardoes in. Het kan bijna niet anders, of in zulk een verhaal moet het evangeliseerend element wel zwak zijn. Ook afgezien daarvan hebben we enkele aanmerkingen. Waarom wordt de bunzing eenige malen marter genoemd? Hij blijft toch onderscheiden van boommarter en steenmarter, al behoort hij tot de marterachtigen? Overlijden vinden we een te deftig woord voor het sterven van een dier. Overlijden blijve voor menschen, doodgaan voor dieren en sterven voor beide in gebruik (bl. 21). De paedagogische trekjes verdienen waardeering: de zorg en liefde van moeder Trouwhart voor Sluwardi (pag. 11) ; het drama van het diertje, dat zijn eigen weg wilde gaan (20-21). Het lezen van dit boek vordert ingespannen oplettendheid. 't Is slechts voor de oudste jongens geschikt. Ongetwijfeld is het leerzaam en telkens pakkend. Ook de humor ontbreekt niet. Toch heeft het ons verwonderd, dat de Schrijver voor zijn dierenboek niet een andere keuze heeft gedaan dan de teekening van den sluwen, wreeden, vuilen bunzing. Hij bestede zijn groot talent eens aan de teekening van een edel dier. Dat zal bij de lezers dieper en ook heilzamer indruk nalaten. Overigens aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

C. van der Zwet jr.

Sluwardi, de bunzing, druk 2, 125 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking (dierenverhaal).
Korte inhoud: In dit boek wordt op meestal zeer boeiende wijze het rooversbestaan van een bunzing beschreven. We krijgen een uitnemende kijk op al de gevaren, die het leven van dit dier bedreigen. We moeten het instinct, waarmede deze dieren zijn begiftigd, bewonderen. Jammer dat de schrijver alles zoo neutraal teekent. Veel wetenswaardigs geeft de schrijver betreffende levenswijze, lichaamsbouw, uithoudingsvermogen, geslepenheid van deze diersoort. We komen in aanraking met de vijanden van de bunzing en met derzelver levenswijzen. Hij toont het dieren- en plantenleven goed te kennen. Boer Krelis en boer Peters, voornamelijk de eerste, hebben veel last van Sluwardi. Hij rooft konijnen, steelt kippen. Verschillende malen wordt het beest gevangen. Eens wordt hij gevangen in een klem. Geruimen tijd is het dier opgesloten in een kooi. Jantje van den boer laat de bunzing ontsnappen. Sluwardi sluipt ook op de graanzolder en houdt daar danig opruiming onder de muizen. Krelis ziet niet in, dat het dier daardoor nuttig is. Hij wordt daardoor voor den ondergang behoed. Eens vangt hij het beest; slaat het bewusteloos; doch als de boer zijn vrouw gaat roepen, is het beest verdwenen. Men gaat op zoek, ontdekt het beest in het konijnenhok van Pik (de fret) wil het uitgraven, doch ontdekte veel muizen. Nu gaat Krelis een licht op. De bunzing is geen vijand, doch een vriend. Men doodt de bunzing niet. Hij mag vrij op de zolders muizen verdelgen. Algemeene op- of aanmerkingen: Bijzonder mooi geschreven dierenverhaal. Zeer neutraal geteekend. Zeer geschikt voor jongens van het 5e, 6e en 7e leerjaar om onder leiding gelezen te worden. Absoluut ongeschikt voor Kerst-uitdeeling. 't Is niet gereformeerd. Wat te zeggen van deze vergelijking: zie blz. 124. De bunzing... onze vriend! Er is Eén, die vijandschap verandert in "toegenegenheid". Er is Eén, die den grooten vrede, de eeuwige vriendschap brengt, die eenmaal heerschen zal tusschen alle menschen en alle dieren. Eén, die alles bestuurt.
Conclusie: Ongeschikt voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
C. van der Zwet jr.

Sluwardi, de bunzing, druk 2, 125 blz.
Sluwardi is de groote vijand van boer Krelis, wiens kippen en konijnen voor den bunzing niet veilig zijn. Maar hij is ook een vriend van den boer, hij doodt zijn veldmuizen. Als Krelis dit begrijpt, wordt Sluwardi met rust gelaten. We leeren hier een mooi, spannend stukje dierenleven kennen, van den bunzing en ook van andere boschbewoners en zien, hoe elk dier zijn eigen bestemming heeft in de natuur. Dit boek zullen de kinderen graag lezen en zeker zuinig bewaren. Leeftijd 10-12 jaar. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1939
C. van der Zwet jr.

Sluwardi, de bunzing, druk 3, 128 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In dit boek wordt op meestal zeer boeiende wijze het rooversbestaan van een bunzing beschreven. We krijgen een uitnemende kijk op al de gevaren, die het leven van dit dier bedreigen. We moeten het instinct, waarmede deze dieren zijn begiftigd, bewonderen. Jammer, dat de schrijver alles zoo neutraal teekent. Veel wetenswaardigs geeft de schrijver betreffende levenswijze, lichaamsbouw, uithoudingsvermogen, geslepenheid van deze diersoort. We komen in aanraking met de vijanden van de bunzing en met derzelver levenswijzen. Hij toont het dieren- en plantenleven goed te kennen. Boer Krelis en boer Peters, voornamelijk de eerste, hebben veel last van Sluwardi. Hij rooft konijnen, steelt kippen. Verschillende malen wordt het beest gevangen. Eens wordt hij gevangen in een klem. Geruimen tijd is het dier opgesloten in een kooi. Jantje van den boer laat de bunzing ontsnappen. Sluwardi sluipt ook op den graanzolder en houdt daar danig opruiming onder de muizen. Krelis ziet niet in, dat het dier daardoor nuttig is. Hij wordt daardoor voor den ondergang behoed. Eens vangt hij het beest, slaat het bewusteloos, doch als de boer zijn vrouw gaat roepen, is het verdwenen. Men gaat op zoek, ontdekt het beest in het konijnenhok van Pik (de fret) wil het uitgraven, doch ontdekte veel muizen. Nu gaat Krelis een licht op. De bunzing is geen vijand, doch een vriend. Men doodt de bunzing niet. Hij mag vrij op de zolders muizen verdelgen. Algemeene op- of aanmerkingen: Bijzonder mooi geschreven dierenverhaal. Zeer neutraal geteekend. Zeer geschikt voor jongens van het 5e, 6e en 7e leerjaar om onder leiding gelezen te worden. Absoluut ongeschikt voor Kerstuitdeeling. 't Is niet gereformeerd. Wat te zeggen van deze vergelijking: zie blz. 124. De bunzing... onze vriend! Er is Eén, die vijandschap verandert in "toegenegenheid". Er is Eén, die den grooten vrede, de eeuwige vriendschap brengt, die eenmaal heerschen zal tusschen alle menschen en alle dieren. Eén, die alles bestuurt.
Conclusie: ongeschikt voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.