Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMarie

Roepstemmen , druk 1, 54 blz.
Dit boekje van »Marie« onderscheidt zich boven vele kinderboekjes reeds daardoor, dat het boeiend, frisch geschreven is, niet ziekelijk en evenmin on-Hollandsch is. Willem Kerstens, in Indië geboren, door zijn moeder al vroeg bedorven, wordt toevertrouwd aan zijn oom, chef van een handelskantoor in Holland. Die slaagt er evenwel niet in, hem buiten verkeerd gezelschap te houden, en begaat zelfs de dwaasheid, hem op aandrang, mede van zijn onverstandige mama, weldra op kamers te laten wonen in den Haag. Hij kan vooral ook door 't uit Indië ontvangen geld veel te veel uitgeven en maakt nochtans weldra schulden, wat hem een portefeuille met banknoten doet stelen van ooms schrijftafel. De eerlijke kantoorbediende Frans wordt verdacht. Eindelijk besluit Willem, met medeneming van een voor zijn oom geïnd wisselbedrag met zijn vriend Bol via Parijs naar Indië te vertrekken. In handen van oplichters gevallen, raakt hij te Londen zijn geld kwijt, gaat in betrekking op een boot, lijdt schipbreuk en komt eindelijk berouwvol terug in 't vaderland, waar alles vergeten en vergeven wordt: »we slaan,« zegt oom op blz. 54, »een nieuw blaadje om .... de Heer geve er Zijn zegen op! « Zooals men ziet is de strekking van het verhaal die van een afschrikwekkend voorbeeld, dus meer negatief dan positief. Dat is nu juist niet de sterkste zijde er van. En wie wel eens met een karakter als dat van Willem kennis maakte, plaatst allicht een vraagteeken hier of daar. De titel »Roepstemmen« dekt het verhaal ook slechts ten deele. De oudere lezer maakt allicht de opmerking, dat oom de teugels veel strakker had moeten aanhalen. Maar het boekje mag toch o. i. gerust worden aanbevolen en zal door jongens van 10 à 12 jaar met graagte gelezen worden. Illustratie en druk vallen te prijzen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912
Marie

Roepstemmen , druk 1, 54 blz.
Geïll. gekl. omslag. Gecartonneerd. 3 zw. pl. Prijs 30 ct. Een oud thema wordt hier behandeld op een heel gewone manier. Een jonge man, Willem Kerstens, is op het kantoor van zijn oom, wordt door Moeder verwend, maakt schulden en steelt bankpapier. Een ander krijgt de schuld. Willem verdwijnt naar Parijs, krijgt valsche vrienden, wordt in Londen bestolen, neemt dienst op een boot, lijdt schipbreuk, wordt wonderlijk gered, keert tot zijn oom terug en belijdt schuld. Zijn oom ontfermt zich over hem en alles is weer in orde. Een net gecartonneerd bandje; de plaatjes zijn goed verzorgd; de letter is duidelijk. De Schrijfster verhaalt levendig en boeiend. Zij gebruikt steeds "Heer" in plaats van "Heere". De afwisseling van den tegenwoordiger en den verleden tijd is dikwijls ongemotiveerd. Vreemd doet het aan, dat Willems tante, een godvruchtige Protestantsche dame, in haar kamer een marmeren beeld van Christus heeft. De strekking zal zijn, dat de afgedwaalde zondaar nog vele roepstemmen der Goddelijke liefde hoort, die hem vermanen, weder te keeren van den zondigen weg. Ook hier komt in den diepen nood het besef van schuld. Ook is er roepen om vergeving, maar dat alleen het bloed van onzen Heere Jezus Christus ons reinigt van alle zonden, komt niet uit. In dit opzicht is het te vaag. Wel treedt duidelijk aan het licht, wat er wordt van een mensch, die tegen Gods roepstemmen zich verzet. Ook zien we de droeve gevolgen van een verkeerde opvoeding. En ernstig worden de jeugdige lezers vermaand, dat zij zich wachten moeten voor slechte vrienden. Om deze goede strekking kan het boekje aanbevolen worden. Doch 't is meer geschikt voor de jongere dan voor de oudere leerlingen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912