Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCarla

Schoolvriendinnen, druk 3, 133 blz.
G. K. 0. 0. 1 z. p. 12 t. d. t f 0.90, gec. f 1.-, geb. f 1.50. Dit boekje geeft het verhaal van een zestal schoolmeisjes in haar onderlinge verhouding. Het eigenlijke onderwerp is de geschiedenis van een ringetje, dat een der meisjes gekregen heeft, aan de vriendinnen getoond heeft vóór schooltijd, en dat, na afloop der school verdwenen blijkt. Jaloezie tegen een der klassegenooten weet haar onder verdenking van diefstal te brengen. 't Kind lijdt er onder, maar bidt dagelijks dat haar onschuld blijken moge. En dat gebeurt aan 't eind van 't verhaal, want dan wordt den meisjes duidelijk, wat de lezer al lang weet, dat 't hondje van een der meisjes in school is geloopen en den mantel van z'n vrouwtje van het rek heeft gerukt, maar daarbij een anderen mantel meenam; toen viel er een doosje uit, dat hij begon te beknabbelen en openbeet. Met zijn buit ging hij liggen op een rooster, waar het ringetje in belandde. 't Doosje raakte op straat, werd door spelende kinderen gevonden en, ten slotte in handen van een der meisjes gekomen, uitgangspunt van de ontdekking hoe de zaak zat. Dan vragen de kinderen het betichte meisje om vergeving. Door dit verhaal heen komen nog allerlei verwikkelingen: ziekte in huis, ontslag van den vader uit z'n betrekking, een verjaarfeestje, e.d. Carla vertelt alleraardigst, zij weet den meisjestoon te treffen, de karakters der vriendinnen uit te beelden, het Christelijk gedragen lijden der verdachte en ook de bijkomende huiselijke tooneeltjes van vreugde en smart raak te schetsen. De bedoeling is goed en duidelijk, niet verdenken eenerzijds, en geen kwaad met kwaad vergelden aan den anderen kant. Ook komt in de figuur van Mevr. Kramer, die door het verlies van inkomsten en zware ziekte in huis zorgvolle dagen heeft, de kracht en steun van het geloof goed uit. De samenstelling is nogal gewild. Er komt van alles in dit boekje voor, dat buiten het hoofdverhaal geheel omgaat en alleen gemotiveerd is door den titel "Schoolvriendinnen", die natuurlijk een zeer elastischen inhoud toelaat. Wij maken hier geen grief van, want de jonge lezeressen zullen die verhalen best apprecieeren, maar wij meenen toch de opmerking te moeten maken, dat er iets tweeslachtige in dit boekje is: Eenerzijds is het een ouderwetsch verhaaltje, aan den anderen kant is de inkleeding daarvan tamelijk wel naar modernen snit. Het noodzakelijk verschil in effect heeft de Schrijfster niet weg kunnen nemen, ofschoon ze goed schrijven kan. Juist omdat al in het eerste hoofdstuk de eigenlijke toedracht der zaak wordt verteld en eerst in het laatste de oplossing aan de meisjes blijkt, heeft al het tusschenliggende het cachet van onnoodige versiering. En dat tusschenliggende is het juist, wat aan nieuwere kinderliteratuur brengt en aan dit boek iets nieuws geeft. Wij kunnen dit boek voor de meisjes aanbevelen. Het ziet er zeer smakelijk uit.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

Carla

Schoolvriendinnen, druk 3, 133 blz.
meisjesboek; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een meisje raakt op school een gouden ringetje kwijt op een zeer bijzondere wijze. Het duurt lang eer het terecht komt en in dien tusschentijd worden ons verschillende wederwaardigheden van ouders en kinderen verteld. Alles zeer opvoedend, ook wat betreft "De Heere zal het voorzien". Geen fantasie, maar werkelijkheid wordt ons geteekend. Algemeene op- of aanmerkingen: Een leerzaam boek en van groote paedagogische waarde. Godsdienstige strekking is positief. Zulke lectuur hebben we noodig.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
Carla

Schoolvriendinnen, druk 4, 101 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 12 t.d.t. 40 cent. Dit boekje geeft het verhaal van een zestal schoolmeisjes in haar onderlinge verhouding. Het eigenlijke onderwerp is de geschiedenis van een heeft vóór schooltijd, en dat, na afloop der school verdwenen blijkt. Jaloezie tegen een der klassegenooten weet haar onder verdenking van diefstal te brengen. 't Kind lijdt er onder, maar bidt dagelijks dat haar onschuld blijken moge. En dat gebeurt aan tt eind van 't verhaal, want dan wordt den meisjes duidelijk, wat de lezer al lang weet, dat 't hondje van een der meisjes in school is geloopen en den mantel van z'n vrouwtje van het rek heeft gerukt, maar daarbij een anderen mantel meenam; toen viel er een doosje uit, dat hij begon te beknabbelen en openbeet. Met zijn buit ging hij liggen op een rooster, waar het ringetje in belandde. 't Doosje raakte op straat, werd door spelende kinderen gevonden en, tenslotte in handen van een der meisjes gekomen, uitgangspunt van de ontdekking hoe de zaak zat. Dan vragen de kinderen het betichte meisje om vergeving. Door dit verhaal heen komen nog allerlei verwikkelingen: ziekte in huis, ontslag van den vader uit z'n betrekking, een verjaarfeestje, e.d. Carla vertelt alleraardigst; zij weet den meisjestoon te treffen, de karakters der vriendinnen uit te beelden, het Christelijk gedragen lijden der verdachte en ook de bijkomende huiselijke tooneeltjes van vreugde en smart raak te schetsen. De bedoeling is goed en duidelijk, niet verdenken eenerzijds, en geen kwaad met kwaad vergelden aan den anderen kant. Ook komt in de figuur van Mevr. Kramer, die door het verlies van inkomsten en zware ziekte in huis zorgvolle dagen heeft, de kracht en steun van het geloof goed uit. De samenstelling is nogal gewild. Er komt van alles in dit boekje voor, dat buiten het hoofdverhaal geheel omgaat en alleen gemotiveerd is door den titel "Schoolvriendinnen", die natuurlijk een zeer elastischen inhoud toelaat. Wij maken hier geen grief van, want de jonge lezeressen zullen die verhalen best apprecieeren, maar wij meenen toch de opmerking te moeten maken, dat er iets tweeslachtigs in dit boekje is: Eenerzijds is het een ouderwetsch verhaaltje, aan den anderen kant is de inkleeding daarvan naar modernen snit. Het noodzakelijk verschil in effect heeft de Schrijfster niet weg kunnen nemen, ofschoon ze goed schrijven kan. Juist omdat reeds in het eerste hoofdstuk de eigenlijke toedracht der zaak wordt verteld en eerst in het laatste de oplossing aan de meisjes blijkt, heeft al het tusschenliggende het cachet van onnoodige versiering. En dat tusschen-liggende is het juist, wat nieuwere kinderliteratuur brengt en aan dit boek een nieuw cachet geeft. Wij kunnen dit boek voor de meisjes aanbevelen. Het ziet er zeer smakelijk uit.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Carla

Schoolvriendinnen, druk 4, 101 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het verhaal speelt onder meisjes van een meisjesschool. Adri, een der leerlingen, is haar gouden ringetje kwijt. Een speelsch hondje heeft met het doosje, waar het in lag, gespeeld, Niemand weet dat. Bijna alle meisjes verdenken Marie er van, het gestolen te hebben. Daar heeft Stien aanleiding toe gegeven, een meisje met een onprettig karakter. Bets gelooft niet aan de schuld van Marie, die zij een goed hart toedraagt. Marie lijdt onder die verdenking. Zij bidt, of de Heere haar onschuld aan het licht wil laten komen. Eindelijk komt dit. Als een lek door een loodgieter moet gerepareerd worden en men den rooster voor de schooldeur opneemt, wordt het ringetje gevonden. Nu komt duidelijk uit, dat Marie onschuldig is. Alles met de meisjes komt thans in orde en zij nemen Marie in haar kringetje op. Het stille meisje valt wel erg mee. Algemeene op- of aanmerkingen; Een goed, frisch geschreven boek. De verschillende karakters worden goed geteekend. Er zit opvoedkundige waarde in en de geest is goed Christelijk en Schriftuurlijk.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Carla

Schoolvriendinnen, druk 5, 102 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het verhaal speelt onder meisjes van een meisjesschool. Adri, een der leerlingen, is haar gouden ringetje kwijt. Een speelsch hondje heeft met het doosje, waar het in lag, gespeeld. Niemand weet dat. Bijna alle meisjes verdenken Marie er van, het gestolen te hebben, Daar heeft Stien aanleiding toe gegeven, een meisje met een onprettig karakter. Bets gelooft niet aan de schuld van Marie, die zij een goed hart toedraagt. Marie lijdt onder die verdenking. Zij bidt, of de Heere haar onschuld aan het licht wil laten komen. Eindelijk komt dit. Als een lek door een loodgieter moet gerepareerd worden en men den rooster voor de schooldeur opneemt, wordt het ringetje gevonden. Nu komt duidelijk uit, dat Marie onschuldig is. Alles met de meisjes komt thans in orde en zij nemen Marie in haar kringetje op. Het stille meisje valt wel erg mee. Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed, frisch geschreven boek. De verschillende karakters worden goed geteekend. Er zit opvoedkundige waarde in en de geest is goed Christelijk en Schriftuurlijk.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.