Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH.J. Staverman

Slecht beloond , druk 1, 40 blz.
Dit boekje bevat eene korte levensschets van Robert Fulton als werktuigkundige. Men vindt er in verhaald, hoe Fulton van de schilderkunst tot de werktuigkunde overging, op lateren leeftijd allerlei uitvindingen deed, teleurstellingen in grooten getale op zijnen levensweg ontmoette, de eerste stoomboot in de vaart bracht, en daarvoor veel lof kreeg, maar geen geld en eindelijk stierf in armoede, ja met achterlating van veel schulden. Wat minder gesprekken en meer handeling zouden dit verhaal boeiender hebben gemaakt. De vorm is goed. Heldere letter. De plaatjes, die een paar feiten uit het verhaal illustreeren, geven de jeugd een goed kijkje op de kleeding van den burgerman in vroegeren tijd De Schrijver toont met zeer sprekende feiten aan, dat zij, die voor de wereld van groote beteekenis zijn, dikwijls slecht beloond worden. Zeker een groot denkbeeld. Maar de uitwerking er van viel ons niet mee. Van het "Heb de wereld niet lief" en "jaag de wereld niet na" bespeurden wij hier niets. Ook prijst de Schrijver den dienst des Heeren niet aan. De krachtige tegenstelling, dat in het houden van Gods geboden groot loon is, lag hier toch zoo voor de hand. Wat den Christelijken geest aangaat, teekenden wij aan, dat dit boekje slechts enkele oppervlakkige godsdienstige opmerkingen bevat. Bijv. pag. 28: "Moge onze God je verwachting niet beschamen, mijn vriend! Van Hem moet de zegen komen." Verder gaat de Schrijver niet. Wijl dit boekje wel vrij wat voor het verstand, maar schier niets voor het hart biedt, achten wij het, ofschoon verkiesbaar, voor onze Zondagsscholen toch niet verkieselijk. Vooral niet, wijl er zooveel andere en betere zijn.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.