Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Roel Ros, druk 1, 190 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. jongensverh. 11-13 jaar; omvang: 189 bladz. Prijs gecart. f0.70, geb. f 1.15.
Korte inhoud: Roel Ros is een geboren "handelsman". Hij begint met èèn kip met een heele en een halve poot en later is hij een koopman van geweld! Zijn avonturen als jongmaatje in den handel zijn velerlei. Daarbij komt, dat voor Roel de hoofdzaak is, Moeder te helpen in het berooide huishouden. De geheele familie Ros treedt in dit verhaal op met een paar niet op den voorgrond tredende bij-figuren. Door het voorbeeld van Roel geraakt de Vader eindelijk ook tot beter inzicht in den toestand van het huishouden en zal "meneer" die hij vroeger was, het wagen met den kleinhandel, wat, zooals alles in dit boek, buitengewoon gelukt.
Beoordeeling: Ongetwijfeld zijn de avonturen van Roel met z'n koek- en bokkingnering prettig te lezen door de jongens en zullen zij met belangstelling zijn levensloop volgen. Toch maak ik bezwaar tegen de geteekende verhouding der kinderen tegenover de ouders, inzonderheid tegen den Vader. Trouwens deze figuur is zeer onsympathiek geteekend. Op blz. 76 lezen we, dat de namen van God bijna nooit werden genoemd in het gezin Ros en Vader durfde nooit voorgaan in gebed en vromer dan Vader wilden de kinderen niet lijken. En op blz. 44 lazen we: "Van de kinderen kon gezegd worden dat ze den Heere vreesden. Zij hielden God voor oogen en rekenden in alles met Zijn wil". Op blz. 124: "De godsdienstige menschen hielden het gezin van Ros voor een gezin, dat op 't gebied van godsdienst maar mee deed voor spek en boonen". 't Scheldwoord: moordenaarsgebeente op blz. 68 valt erg uit den toon. Jongeheer Roel (15 jaar) debiteert op blz. 71 dit van de school: "Ik ben dien kinderboel ineens zat geworden. Een mensch wordt daar wel al den dag ouder en grooter, maar dommer. Ik moet er mee breken, of ik ben voor de maatschappij een verloren man". Daar deze bezwaren niet overheerschen, toch wel: Aanbevolen. J. R.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930