Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBert Bakker

Sjef's eerste luchtreis, druk 1, 61 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Sjef Keegstra woont, sinds vader en moeder door een auto-ongeluk om het leven zijn gekomen, in Amsterdam bij oom Jaap, die dokter is. Zijn zusje May is in Friesland gebleven bij Ds. Kraal in de pastorie. Sjefs gedachten gaan uit naar verkeersvlieger bij de K.L.M. Als er bericht komt van Ds. Kraal, dat May na haar blindedarm-operatie hard achteruit gaat, moet Sjef per vliegtuig naar zijn doodzieke zus. Gelukkig wordt May weer beter. Algemeene op- of aanmerkingen: De eerste bladzijden doen een beetje zonderling aan, als de schrijver den "Pelikaanavond" en den "Uivermiddag", waarop de mensch verheerlijkt is, aanroert, maar in het overige van het boekje herstelt de schrijver zich ruimschoots, al zijn wij het met sommige dingen niet eens, b.v. hoe wist Ds. Kraal, dat Sjef's vader en moeder zeker in den hemel waren? (blz. 16) en is er naast het gelooven in Jezus' bloed (blz. 52) niet een waarachtige bekeering noodig? Dat vergeet de schrijver blijkbaar. Jammer, dat op blz. 49 en 52 Heer staat, inplaats van Heere; en dat Sjef op blz. 55 "débrailleerde". Dit laatste is geen kindertaal. Van de tien kinderen zijn er tien, die niet weten, wat dat is. Bovendien is het geen débrailleeren, maar débraijeeren (Fransch: se débrailler = z'n goed losmaken; débrayer = losschakelen, ontkoppelen).
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Bert Bakker

Sjef's eerste luchtreis, druk 1, 61 blz.
G. K. C. 0. 10 t. d. t. 30 cent. Een omslag, die door de jeugd enthousiast zal worden gewaardeerd; een gróót vliegtuig boven een stad met hooge torens in fraaie kleuren; echter, laten onze teekenaars en schrijvers weten wat ze beginnen, als ze speculeeren ook in de Kerstlectuur op de rage van tegenwoordig. Want de eerste opmerking, die we te hooren kregen van onzen zoon, een 15-jarigen H.B.S.-er, was, dat de AED geen drie-motorig toestel is, dat verder de letters verkeerd zijn geplaatst, dat het dak niet deugt, dat ook de teekeningen van blz. 37 en 41 dezelfde soort fouten vertoonen. Men ziet het: wat iemand doet moet hij goed doen. Wij apprecieeren overigens het gegeven maar matig, omdat het een modegegeven is, ofschoon we de zakelijkheid van uitgever en schrijver zouden kunnen prijzen. De inhoudsopgave vormt het menu van den maaltijd, waarnaar de jongens zullen watertanden: de vierde en de zesde gang zijn aldus genoteerd: "Sjef vliegt", "Oom Jaap schiet uit z'n slof. Weer de lucht in!" Dit boekje is ten gevolge van de vele technische termen en vreemde woorden slechts geschikt voor de jongens, die van vliegerij en autorijden wat weten; anders begrijpen ze woorden als cockpit, dashbord, two-seater, enz. niet. De auteur heeft het Christelijk element niet verwaarloosd; de ziekte van het zusje, dat door Sjef per vliegtuig bezocht wordt, de operatie en de strijd tusschen leven en dood geven aanleiding tot het invlechten van enkele gedachten, die heel de huiselijke sfeer tot een echt Christelijke sfeer maken. Al betreft de verhooring van de gebeden hier uitredding uit tijdelijken nood, zeer sympathiek is het, dat zoo sterk het "Uw wil geschiede" op den voorgrond wordt gezet. Jammer, dat de genade der schuldvergeving slechts zijdelings aangeduid wordt. We kunnen dit boekje voor vliegtuig-enthousiasten wel aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Bert Bakker

Sjef's eerste luchtreis, druk 1, 61 blz.
Bert Bakker. Sjef's eerste luchtreis. G.F. Callenbach, Nijkerk. Gec. f 0.30. J. 12-13. Sjef wil o, zoo graag vliegen. Maar ---- áls hij voor de eerste maal vliegt is het om zijn zieke zuster te bezoeken. Gelukkig geneest zij en zorgt oom Jaap voor een nog pleizieriger terugreis. Voor de jongsten aanbevolen.
Open Gids


Gids inzake jongens- en meisjeslectuur, 2de druk, 1937
Bert Bakker

Sjef's eerste luchtreis, druk 1, 61 blz.
Sjef komt, nadat hij zijn ouders door een autoongeluk heeft verloren, bij oom en tante in Amsterdam wonen. Zijn grootste ideaal is vliegen. Dan mag hij een keer vliegen, maar naar een doodziek zusje in Groningen. Deze eerste vliegtocht wordt natuurlijk geen feesttocht. Sjef zit in grooten angst, maar weet den weg tot God te vinden. Ook leert hij begrijpen, dat zijn zusje nergens veiliger is dan in Gods hand. Als 't zusje genezen is, mag Sjef nog eens een blijden, onbezorgden vliegtocht maken. Hoewel 't godsdienstige in dit boekje wel wat te zwaar en beredeneerd is, is dit verhaal toch wel geschikt voor Kerstgeschenk. 't Is veel beter en rustiger beschreven dan menig, ander boek van dezen schrijver. Alleen de vele termen, ontleend aan de vliegtechniek, maken het voor jonge lezers niet overal verstaanbaar. Leeftijd 10-12 jaar. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1956