Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.C. van der Mast

Sterker dan Simson, druk 1, 62 blz.
Geïll. omslag. Gecartonneerd. 1 gekl. en 2 zwarte plaatjes. Prijs 35 cent. Een uitnemend jongensboek met echte jongenstaal en gezonde jongensredeneering. Herman verliest zijn moeder en kom't nu - wijl zijn vader op zee vaart - bij Oom Harmse; daar knapt hij heel wat op. Vroeger maar tenger, wordt hij nu een flinke jongen. Maar onder de dorpsjongens zijn er twee, die hem voortdurend plagen, Kees van den dokter, en een zekere Tom, die bij gelegenheid er achter komt, dat Hermans vader jaren geleden eens in de gevangenis heeft gezeten. Weer nieuwe stof om te plagen. Kees hoort het van Tom en verwijt het Herman. Herman, die van zijn vader geen kwaad kan hooren - geeft Kees een geduchte afstraffing. En als hij dan van Tante de waarheid hoort, is hij ontroostbaar en wordt bitter; hij haat Kees. Meester op school vertelt van Simson en wekt de leerlingen op om tegen den Simson in eigen hart te strijden. Dat wil Herman eerst niet. Toch, bij nader inzien, doet hij het. Kees wordt nagezet door een stier, Herman redt hem, maar komt zelf te vallen en breekt zijn arm. Nu worden Kees en Tom beschaamd, dat zij dien goeden Herman zoo geplaagd hebben en overladen hem met geschenken. De verteltrant is "eenig" leuk. Deze auteur kan het, dat moet gezegd worden. Hij beluistert jongens en is goed thuis in hun eigenaardige uitdrukkingen. De strekking is: Overwin het kwade door het goede. Geef den toorn geen plaats. De strijd tegen de zonde wordt in dit boekje goed geteekend. Het is een zware strijd, ook in het jongenshart, maar in de kracht van Christus is er te overwinnen. De vraag rees bij ons op: Wat beweegt Herman nu eigenlijk om Kees wel te doen? Van schuldgevoel over zijn haat wordt weinig gezien. Deze factor had o.i. niet gemist mogen worden. De bespreking is uitstekend. Mooie plaatjes. Duidelijke druk. Om het vele goede, dat hier geboden wordt, kunnen wij het hartelijk aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913

A.C. van der Mast

Sterker dan Simson, druk 1, 62 blz.
Dit is een juweel van een boekje! Wat zullen vooral onze jongens daarin smullen. De kostelijke leeringen, die het bevat, worden zoo echt smakelijk bereid. Dat is de rechte toon, om jongensharten te treffen. Simson versloeg zijn leeuw. De meester zegt, dat de kinderen ook moeten strijden tegen een leeuw: de zonde! Een stadsjongen, die op het dorp komt en eerst door de anderen wordt gemeden, geeft zulk een schitterend voorbeeld van zijn strijd tegen den leeuw, dat de anderen hierdoor worden opgewekt, insgelijks te doen. Zeker zullen jeugdige lezers van 12-14 jaar dezen invloed ook gevoelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1913
A.C. van der Mast

Sterker dan Simson, druk 2, 78 blz.
Bekroond door de Nederl. Zond. Vereen. Echte jongensfiguren! Jaloerschheid wordt er mooi in geteekend. We zien in het hart van Tom, die altijd de eerste van zijn klas was, de jaloerschheid groeien, als een zwak jongetje van buiten hem No. 1 zijn gaat afsnoepen. Die afgunst is de leeuw, waartegen Tom te vechten. heeft. Maar Herman, het vreemde jongetje, heeft tegen een anderen leeuw te strijden — tegen den haat. Zijn schoolmakkers plagen hem en één verwijt hem, dat zijn vader in de gevangenis heeft gezeten. Hij slaat er natuurlijk op en blijft haat koesteren. Dat is zijn leeuw! Eens komt de plaaggeest in gevaar. Zal Herman helpen? Ja, hij overwint den leeuw, sterk er dan Simson. Over 't geheel zijn alle karakters goed geteekend. Er zit gezonde spanning in het boekje. De plaatjes zijn wat onbeduidend — weinig expressie. Het laatste plaatje is het best geslaagd. We kunnen het boekje zeer aanbevelen voor jongens van 10 tot 13 Jaar. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918
A.C. van der Mast

Sterker dan Simson, druk 3, 94 blz.
Op de boerderij van Harmse komt een neefje uit AmSterdam, wiens moeder gestorven is en wiens vader op zee vaart. In het hart van Tom den buurjongen, ontslaat eenige jaloerschheid, omdat die vreemdeling nu voortaan altijd op de boerderij kon zijn, waar hij zelf zoo graag placht te spelen. De jaloerschheid groeit, als blijkt, dat Herman uit Amsterdam beter leeren kan en mooiere cijfers krijgt. Tom gaat met zijn kameraadjes „het bleeke ventje" plagen. Toevallig komt hij te weten, dat Herman's vader eens in de gevangenis heeft gezeten. Dit vertelt hij aan zijn vriend Kees, die het later Herman voor de voeten werpt. De jongen, die reeds zoo vaak gesard werd, kan zijn woede niet meer bedwingen en ranselt zijn kwelgeest af. Maar hij voelt dat er in zijn binnenste haat ontstaan is en om die te overwinnen, moet hij sterker zijn dan Simson. Hij triomfeert, want als Kees door een woedenden stier wordt achtervolgd, is het Herman, die het gevaar afwendt, doch zelf daarbij een arm breekt. Dit brengt een groote verandering in de harten van zijn twee grootste tegenstanders en voortaan zijn Herman, Tom en Kees beste vrienden. Zeer aanbevolen voor jongens van 10-12 jaar. Eén gekleurd en 10 zwarte plaatjes, ruime druk. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921