Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.F. Schöttelndreiër

Te laat , druk 1
Met geillustreerd omslag en plaatje in kleurendruk.
Wij aarzelen niet dit een keurig verhaal te noemen, dat zich geregeld lezen laat en uitmunt door een frisschen, schoonen stijl.
(De Sprokkelaar.)
Een keurig net uitgevoerd boekje met een geillustreerden omslag en gekleurd plaatje, dat gelezen zal worden door kinderen van 10 tot 14 jaar, waarschijnlijk ook door ouderen; omdat het zoo onderhoudend van inhoud en voorstelling is. Dit zijn wij ook van den schrijver gewend. Hij heeft hier in een veelbewogen leven geschetst den rijken inhoud en de telkens wederkeerende beteekenis van de gelijkenis van den verloren zoon.
(De Chr. Schoolbode.)

Catalogus Callenbach, 1885
Open Catalogus
C.F. Schöttelndreiër

Te laat , druk 3, 80 blz.
"Te laat", door Schottelendreier. In 't begin dacht ik; "O, daar heb je 't alweer: dronkenschap, moord en dan natuurljjk berouw voor het "te laat" is." Maar eerst nog een verblijf bij inboorlingen aan de Goudkust. Dat brengt ons tenminste nog eens ineen andere omgeving; de schrijver had hiervan gebruik kunnen maken, om een en ander van zeden en gebruiken van dat volk te verhalen. Heel veel meer hooren we echter niet, dan dat ze bijna naakt loopen, dat het hoofd van den hoofdman met veeren is getooid en dat een heusche aap dadels van de boomen schudt. Niet voor kinderen, maar voor de bibliotheek van een militair tehuis b.v.Boekbeoordeling in Het Kind, 11-09-1909
C.F. Schöttelndreiër

Te laat , druk 3, 80 blz.
Dit boekje doet voor de derde maal zijne ronde. En in plaats dat het verouderd is, behoort het veeleer tot die lectuur, welke vooral in onzen tijd, waarin zoovele Demassen zijn, met dubbelen nadruk kan en moet worden aanbevolen. Een ongehoorzame en losbandige jongeling, die het verdriet is zijner vrome ouders, wier eenig kind hij is, begaat in zijne drift eenen moord op eenen zijner kameraden. Nu vlucht hij met eene visscherspink naar Engeland en neemt daar dienst bij de marine. Bij de goudkust in Afrika vergaat het schip, waarop hij zich bevindt, en wordt hij alleen wonderlijk gered. Na veel avonturen komt hij weer in Engeland terug en maakt in 1799 deel uit van het landingsleger der Engelschen en Russen in Noord-Holland. Hier zoekt hij zijne ouders weêr, doch dezen zijn reeds overleden, het is te laat. Op boeiende wijze schetst de Schrijver het gedrag van den zoon, de smart der ouders, maar ook de lotgevallen van den vluchteling, die een groot gedeelte van het verhaal innemen. Duidelijk komt uit, hoe God den verdoolden jongeling niet loslaat. De aanklacht van zijn geweten, de toespraak van den Visscher, de lezing der gelijkenis van den verloren zoon, niet het minst de samenspreking met den veldprediker zijn middelen, die God gebruikt om hem de genade in Christus te doen zoeken. De laatste bladzijde zegt ons dan ook, dat het voor den zondaar, die het tot Christus wendt, nooit te laat is. Het boekje ziet er netjes uit. Het is gecartonneerd, heeft twee gekleurde plaatjes en eenen geïllustreerden omslag. Het verhaal is verdeeld in vijf hoofdstukken, die van opschriften zijn voorzien. Ook dit achten wij eene verdienste. De stijl en taal zijn goed verzorgd; hier en daar is de vlucht evenwel voor kinderen wat te hoog b.v. op blz. 5, waar over het hartzeer der ouders, als het kind op het hart trapt, geschreven wordt. Toch zullen de kinderen het geheel met aangenaamheid lezen. Vreemde woorden als "kwasi-geestigheid" blz. 10, "hospes" blz. 5,8 en andere waren beter door Hollandsche vervangen. De plaatjes zien er zeer goed uit. De kleuren zijn zacht en de voorstelling is helder. Menige treffende bladzijde bevat dit boek. De schildering van de schipbreuk der "Warrior", van Karels angst in 't aangezicht van den dood en van zijne diepe smart, als hij verneemt, dat zijne ouders overleden zijn, bewijzen, dat wij hier te doen hebben met het werk van eenen der oude meesters op dit gebied. En de strekking is al even uitnemend als de verhaaltrant. Aangrijpend doet de auteur uitkomen de wrange vrucht van het wandelen op den weg der zonde en hoe schrikkelijk de wroeging is van het geweten, hetwelk een zondaar nooit geheel het zwijgen kan opleggen. Maar ook laat hij zien de vele bemoeiingen Gods met den zondaar, die in den Zoon zijner liefde zich over diep schuldigen wil ontfermen. Aan de onderhouding van Gods geboden is groot loon verbonden. Inzonderheid aan die van bet vijfde gebod. Dit boekje verdient in alle opzichten onze hartelijke aanbeveling. Het is oud goud, van duurzame schoonheid en blijvende waarde.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.


C.F. Schöttelndreiër

Te laat , druk 4, 110 blz.
Het verhaal speelt in het laatst van den 18den eeuw. Karel Thijssen, een boerenzoon, is den verkeerden weg opgegaan en doodt bij een twist een jongeman, die hem plaagt. Nu vlucht hij en onder voorwendsel, dat hij een Prinsgezinde is, die door de Patriotten wordt achtervolgd, wordt hij geholpen door eenige visschers om naar Engeland te komen. Daar neemt hij dienst op een oorlogsschip, dat bij de Goudkust verongelukt. Karel wordt gered door eenige negers, die hem evenwel als slaaf gebruiken. Hij weet echter te ontvluchten en bereikt een Hollandsche nederzetting. Daar komt hij in aanraking met een man, die hem zijn oogen opent voor wat hij misdreven heeft. Hij wil niet naar Holland terug, omdat hem daar de justitie zoekt. Dus verlaat hij het gastvrije huis en neemt weer dienst op een Engelsch fregat. Daardoor wordt hij ook opgenomen onder de landingstroepen, die in 1799 een aanval op de NoordHollandsche kust probeerden. Hij wordt gewond en thans is het de veldprediker, die hem opnieuw de boodschap van liefde en vergeving brengt. Nu wil hij ook zijn ouders wederzien, wier woning bij het terrein van den strijd ligt. Maar hij komt te laat ... Want het verdriet over hun zoon heeft hen ten grave gesleept. Vol berouw knielt hij op hun laatste rustplaats. Maar in één opzicht is het niet te laat. Zijn stem was opgeklommen tot den Vader in den hemel, die voor den armen zondaar een plaats in Zijn heerlijkheid heeft. Versierd met 14 zwarte plaatjes in den tekst, druk goed; al veroudert de taal van dit boekje wat, toch warm aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921