Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. van Bergen

Strijd en overwinning , druk 3, 24 blz.
Een Fransch jongeling, Jan Pascalis, verlaat na den dood zijner godvruchtige moeder zijn geboorteplaats, om indien mogelijk, in Parijs werk te vinden, wat hem echter niet spoedig gelukt. Op een plein vindt hij een bankbiljet van 1000 francs. In zijn binnenste ontstaat nu een harde tweestrijd, of hij van deze som gebruik mag maken in zijn nood of niet. Door een tekst uit het Spreukenboek spreekt de Heere tot zijn hart en geweten. Hij overwint in den kamp met zijn zondige neigingen; het gevondene komt bij den eigenaar terecht en de eerlijkheid wordt beloond. Taal en stijl vrij goed. Maar het woord "crisis" en de naam "Place de la Victoire" zijn in een kinderboekje niet op hun plaats. Dat men vreemde woorden toch ernstig vermijde. Teekeningen, letter en druk zijn fraai en duidelijk. De strekking van dit verhaal is alleszins uitnemend, wijl het de macht der Christelijke opvoeding en den zegen van vroegtijdige godsvrucht helder doet uitkomen. Zulk een boekje staat metterdaad in het teeken van den tijd. Menig jongeling heeft den strijd van Jan Pascalis te doorworstelen en helaas! velen overwinnen daarin niet, gelijk hij, maar lijden een jammerlijke nederlaag. Om het voortreffelijke thema, dat het behandelt, n.l. een jongeling, op wien beurtelings de zilveren ketting van mammon en de gouden band der Christelijke opvoeding zich laten gelden, willen wij gaarne over 't hoofd zien, dat sommige deelen in dit verhaal wat gezocht zijn. Zulk een aantrekkelijke en leerzame geschiedenis te lezen, kan onder 's Heeren zegen onzen jongen menschen ten goede komen. Voor de oudste leerlingen der Zondagsschool is dit boekje alleszins aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1907

Open Jachin-boekbeoordelingen.


J. van Bergen

Strijd en overwinning , druk 3, 24 blz.
Een jong, alleenstaand gezel zoekt in Parijs werk. Zijn spaargelden smelten weg. Lang zoekt hij tevergeefs naar een betrekking. Hij vindt een banknoot van f 1000, doch bezorgt die hij den eigenaar terug, waarna hij eindelijk werk vindt. De strekking van dit boekje is blijkbaar den strijd te schetsen, die aangebonden worden tegen den belager, den vijand der ziel. Dit is den auteur gelukt. De taal is zuiver en de stijl natuurlijk en eenvoudig. Dit boekje genemen leerlingen van 11-13 jaar in handen. Bij een herdruk plaatse de schrijver blz. 8 ondersten regel het woord bijna tusschen "hij" en "niet". Anders toch begrijpen de lezer niet blz. 14, regel 12 v. b. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1907
J. van Bergen

Strijd en overwinning , druk 4, 24 blz.
Geïll. omslag. 1 gekl. plaatje. Prijs 15 ct. Een Fransch jongeling, Jan Pascalis, verlaat na den dood zijner godvruchtige moeder zijn geboorteplaats, om, indien mogelijk, in Parijs werk te vinden, wat hem echter niet spoedig gelukt. Op een plein vindt hij een bankbiljet van 1000 francs. In zijn binnenste ontstaat nu een harde tweestrijd, of hij van deze som gebruik mag maken in zijn nood al dan niet. Door een tekst, uit het Spreukenboek spreekt de Heere tot zijn hart en geweten. Hij overwint in den kamp met zijn zondige neigingen; het gevondene komt bij den eigenaar terecht en de eerlijkheid wordt beloond. Taal en stijl zijn vrij goed. Maar het woord "crisis" en de naam "Place de la Victoire" zijn in een kinderboekje niet op hun plaats. Dat men vreemde woorden toch ernstig vermijde. Teekeningen, letter en druk zijn fraai en duidelijk. De strekking van dit verhaal is alleszins uitnemend, wijl het de macht der Christelijke opvoeding en den zegen van vroegtijdige godsvrucht helder doet uitkomen. Zulk een hoekje staat metterdaad in het teeken van den tijd. Menig jongeling heeft den strijd van Jan Pascalis te doorworstelen en helaas! velen overwinnen daarin niet, gelijk hij, maar lijden een jammerlijke nederlaag. Om het voortreffelijke thema, dat het behandelt, n.l. een jongeling, op wien beurtelings de zilveren ketting van mammon en de gouden band der Christelijke opvoeding zich laten gelden, willen wij gaarne over 't hoofd zien, dat sommige deelen van dit verhaal wat gezocht zijn. Zulk een aantrekkelijke en leerzame geschiedenis te lezen, kan onder 's Heeren zegen onzen jongen menschen ten goede komen. Voor de oudste leerlingen der Zondagsschool is dit boekje alleszins aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913

J. van Bergen

Strijd en overwinning , druk 4, 24 blz.
Een jongen, kind van vrome ouders, gaat met God de wereld in. In 't groote Parijs loopt hij rond zonder uitzicht op werk. In den uitersten nood vindt hij een bankbiljet van 1000 francs. Nu komt de strijd: 't geld gebruiken, om uit de ellende te komen, of zijn geweten zuiver houden en den bezitter opsporen. De goede gedachten zegevieren. De eigenaar wordt gevonden en God loont den eerlijken Jan, die werk en goede vrienden krijgt. 't Is een aardig, doch wat algemeen thema, goed, doch niet zeer kinderlijk verteld. Er bestaat kans, dat de jeugdige lezers reeds iets dergelijks hebben gelezen. Dan zal de indruk niet diep zijn. En bij de grooteren komt de vraag op, of iets dergelijks in Frankrijk nog kan voorvallen. 't Kan worden aanbevolen voor 12- à 14-jarigen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1913