Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAds. Bouman

Stuurman worden , druk 1, 66 blz.
G. K. 0. 9 t. d. t. f 0.35, gec. f 0.45. Een boekje over de Zondagsschool, doch niet voor de Zondagsschool. Freek en Marie van Kooien zijn kinderen van 'n vader, die werkzaam is bij de gemeenteplantsoenen van de stad Groningen. Zoo juist heeft hij een benoeming gekregen als ass. opzichter bij het Staatsboschbedrijf. Ze vertrekken. Freek blijft eerst in Groningen achter; daar zal hij nog bijgewerkt moeten worden om straks op de Zeevaartschool op Terschelling te komen. Hij blijft zoolang bij Grootvader. Grootvader dient den Heere; Freek's ouders niet; ze bemoeien zich niet met godsdienst. Op Terschelling gekomen gaan Freek en Marie naar de Zondagsschool. De onderwijzer, Meester Koppes. is een sympathieke man; hij weet beslag te leggen op zijn leerlingen; ook Freek houdt van hem. De vriendjes van Freek vinden het dwaas van hem, dat hij naar de Zondagsschool gaat. Ze weten het zoover te brengen, dat Freek tengevolge van wangedrag door Meester Koppes wordt weggezonden; Marie komt ook niet weer terug. Vader en Moeder zeggen er niet veel van. De Zondagsschoolonderwijzer weet het echter zóó te sturen, dat hij weer in aanraking komt met Freek en dit heeft tot gevolg dat de beide kinderen op de Zondagsschool terug komen. Meer dan eens komt mijnheer Koppes bij Vader en Moeder een avondje praten; er wordt ook gesproken over geestelijke dingen. Vader en Moeder zullen op de Kerstfeestviering tegenwoordig zijn. Zou dit het begin zijn van een andere levensbeschouwing? Jammer, dat deze vraag niet beantwoord wordt. We achten dit een tekort. Nu zien we niet, dat het gezin waarlijk door de kracht van Christus wordt getrokken en gereformeerd door den Heiligen Geest. De vertelwijze is prachtig; onder de plaatjes zijn een paar uitblinkers. Evangeliseeren doet dit boekje niet; 't is beter voor Christelijke gezinnen, dan voor de Zondagsschool geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

Ads. Bouman

Stuurman worden , druk 1, 66 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Freek en Janie van Kooles, die in Groningen wonen, gaan aanstonds verhuizen naar Terschelling. Hun vader ontvangt daar een benoeming. Hoewel vader en moeder kerkelijk niet meeleven, komen ze toch op de Zondagsschool. Freek maakt het zoo bont, dat hij moet worden weggestuurd. Gelukkig volgt later de verzoening met meester Koppes. Op de laatste bladzijden wordt gehandeld over het Kerstfeest in de Zondagsschool, dat ook door vader en moeder wordt bezocht. Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een boek, dat ons minder boeit. Men weet niet wat de schrijver wil, want er wordt haast niet over het stuurman-worden gesproken.
Conclusie: minder geschikt.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.