Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronTine Corner

Toen 't tegenliep, druk 3, 157 blz.
G. K. 0. (Cartonnen band). 12 t. d. t. 60 cent. Een verhaal voor kinderen, waarin ook kinderen de hoofdrol spelen. In 't bijzonder een meisje, Willy geheeten. Ze is de oudste van de drie kinderen uit een gezin, dat met allerlei moeilijkheden krijgt te kampen. Vader verdient minder dan vroeger. De juffrouw, die kamers bij deze familie gehuurd heeft, vertrekt. De pogingen, om de kamers opnieuw te verhuren, mislukken. De eene teleurstelling volgt op de andere. Maar moeder blijft op den Heere vertrouwen, al drukken de zorgen ook zwaar. Willy begrijpt het, waarom moeder dikwijls zoo stil is. En bij dit kind komt nu het conflict tusschen de zekere verwachting, dat God het gebed zal hooren en de telkens teleurstellende werkelijkheid. Ze worstelt daarmede, totdat ze tenslotte, als alles, naar het schijnt, tegenloopt, opstandig wordt tegen 's Heeren bestel en dientengevolge voor een tijd ook onhandelbaar wordt tegen haar ouders en broertjes. Dan komt echter het berouw en het verhaal eindigt met het begin der schuldbelijdenis en met de overwinning van het kinderlijk geloofsvertrouwen. Allerlei goed geschetste tafereeltjes uit het kinderleven zijn in dit verhaal weergegeven. De hoofdpersoon Willy is volstrekt niet een onnatuurlijke boekjesfiguur, maar wordt geteekend als een kind van vleesch en bloed, dat, hoe het ook meeleeft en meezorgt met het gezin, ook groote zonden en gebreken heeft. In het verhaal treedt ook een Hoofd van een Christelijke School op. O.i. is deze figuur minder sympathiek geteekend. Zijn strenge bestraffing- althans en de wijze van zijn optreden, als Willy haar boekentasch juist met 't zendingsbusje kwijt raakt, zijn o.i. niet te verdedigen. In den titel komt een fout voor, die men meer aantreft: "'t tegenliep" is niet uit te spreken en daarom moest het zijn "toen het tegenliep". De strekking is uitnemend en vormt een contrast met die van zooveel Zondagssehoolboekjes, waarin tenslotte alles terecht komt en de deugd wordt beloond. Hier geen blij-eindigend slot, althans niet in den gewonen zin van het woord. Het probleem van het niet-verhoorde gebed wordt niet opgelost. Maar daartegenover staat, dat zoo duidelijk mogelijk blijkt, dat de strijd en de beproevingen het geestelijk leven in 't kinderhart hebben verdiept. De oudere lezers zullen deze strekking waardeeren. Of het verhaal en bovenal de afloop van het verhaal den kleinen leerlingen geheel en al bevredigen zal, is een vraag, die zeker niet bevestigend zal kunnen worden beantwoord. Voor hen is het slot te abrupt. De plaatjes zijn van Adri Alindo, eenvoudig, zwart- en witkunst, maar heel raak en pittig. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Tine Corner

Toen 't tegenliep, druk 3, 157 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het gezin van Doorn bestaat uit vader, moeder, Willy, Tom en Keesje. Vader verdient maar weinig en de juffrouw die op kamers is, gaat weg. Bovendien is door Tom's ziekte de financieele toestand ongunstig. Hoe of Willy ook haar best doet alles loopt tegen. Bidden en werken schijnt niet te helpen. Ze wordt opstandig tegen Gods bestel. In boosheid weigert ze haar broertje Tom te halen, die daardoor in koude en regen verdwaalt. Het eerlijk schuldbelijden en oprecht berouw wordt gelukkig niet gemist en Tom wordt door Willy gevonden en thuisgebracht. Algemeene op- of aanmerkingen: De innerlijke verzorging is tiptop. Illustratie is sober en daarom juist mooi. Erg veel spanning zit er niet in. De toon is echter juist. De paedagogische en religieuze tendenz zijn beide in orde. Oude spelling.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Tine Corner

Toen 't tegenliep, druk 3, 157 blz.
Reeds vroeger aanbevolen. Leeftijd 10-14 jaar. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1938
Tine Corner

Toen 't tegenliep, druk 4, 113 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 12 t.d.t. Een verhaal voor kinderen, waarin ook kinderen de hoofdrol spelen. In 't bijzonder een meisje, Willy geheeten. Ze is de oudste van de drie kinderen uit een gezin, dat met allerlei moeilijkheden krijgt te kampen. Vader verdient minder dan vroeger. De juffrouw, die kamers bij deze familie gehuurd heeft, vertrekt. De pogingen, om de kamers opnieuw te verhuren, mislukken. De eene teleurstelling volgt op de andere. Maar moeder blijft op den Heere vertrouwen, al drukken de zorgen ook zwaar. Willy begrijpt het, waarom moeder dikwijls zoo stil is. En bij dit kind komt nu het conflict tusschen de zekere verwachting, dat God het gebed zal hooren en de telkens teleurstellende werkelijkheid. Ze worstelt daarmede, totdat ze ten slotte, als alles, naar het schijnt, tegenloopt, opstandig wordt tegen 's Heeren bestel en dientengevolge voor een tijd ook onhandelbaar wordt tegen haar ouders en broertjes. Dan komt echter het berouw en het verhaal eindigt met het begin der schuldbelijdenis en met de overwinning van het kinderlijk geloofsvertrouwen. Allerlei goed geschetste tafereeltjes uit het kinderleven zijn in dit verhaal weergegeven. De hoofdpersoon Willy is volstrekt niet een onnatuurlijke boekjesfiguur, maar wordt geteekend als een kind van vleesch en bloed, dat hoe het ook meeleeft en meezorgt met het gezin, groote zonden en gebreken heeft. In het verhaal treedt ook een Hoofd van een Christelijke School op. O.i. is deze figuur minder sympathiek geteekend. Zijn strenge bestraffing althans en de wijze van zijn optreden, als Willy haar boekentasch juist met 't zendingsbusje kwijt raakt, zijn o.i. niet te verdedigen. In den titel komt een fout voor, die men meer aantreft: „'t tegenliep" is niet uit te spreken en daarom moest het zijn „toen het tegenliep". De strekking is uitnemend en vormt een contrast met die van zooveel Zondagsschoolboekjes, waarin ten slotte alles terecht komt en de deugd wordt beloond. Hier geen blij-eindigend slot, althans niet in den gewonen zin van het woord. Het probleem van het niet-verhoorde gebed wordt niet opgelost. Maar daartegenover staat, dat zoo duidelijk mogelijk blijkt, dat de strijd en de beproevingen het geestelijk leven in 't kinderhart hebben verdiept. De oudere lezers zullen deze strekking waardeeren. Of het verhaal en bovenal de afloop van het verhaal de kleine leerlingen geheel en al bevredigen zal, is een vraag, die zeker niet bevestigend zal kunnen worden beantwoord. Voor hen is het slot te abrupt. De plaatjes zijn van Adri Alindo, eenvoudig, zwart- en witkunst, maar heel raak en pittig. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Tine Corner

Toen 't tegenliep, druk 4, 113 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Willy van Doorn is het oudste van een drietal kinderen uit een gezin, dat het niet al te breed heeft. Een juffrouw, die bij hen in pension is, gaat weg en de kamer kan niet verhuurd worden. Moeder vertrouwt op God en Willy gelooft ook, dat de Heere zorgen zal. Willy peinst ook op middelen tot verbetering, maar 't loopt alles tegen. Tenslotte verliest ze ook nog een busje met Zendingsgeld, dat niet meer opkomt. Het wordt voor Willy een moeilijke tijd. Ze raakt er mee aan 't worstelen met het probleem van de onverhoorde gebeden. Ten slotte krijgt Willy berouw en belijdt ze haar zonden. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig, goed meisjesboek. 't Slot zal den kinderen niet zoo erg bevredigen. Toch is het goed, dat er niet zoo met de stof gehandeld worden, dat alle moeilijkheden worden opgelost. Het hoofd der school lijkt wel wat te streng. Opvoedkundige waarde bezit het. Oude spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Tine Corner

Toen 't tegenliep, druk 5, 112 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Willy van Doorn is het oudste van een drietal kinderen uit een gezin, dat het niet al te breed heeft. Een juffrouw, die bij hen in pension is, gaat weg en de kamer kan niet verhuurd worden. Moeder vertrouwt op God en Willy gelooft ook, dat de Heere zorgen zal. Willy peinst ook op middelen tot verbetering, maar 't loopt alles tegen. Tenslotte verliest ze ook nog een busje met Zendingsgeld, dat niet meer opkomt. Het wordt voor Willy een moeilijke tijd. Ze raakt er mee aan 't worstelen met het probleem van de onverhoorde gebeden. Ten slotte krijgt Willy berouw en belijdt ze haar zonden. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig, goed meisjesboek. 't Slot zal den kinderen niet zoo erg bevredigen. Toch is het goed, dat er niet zoo met de stof gehandeld wordt, dat alle moeilijkheden worden opgelost. Het hoofd der school lijkt wel wat te streng. Opvoedkundige waarde bezit het. Oude spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.