Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.L.F. de Liefde

Toch een prijs, druk 1, 78 blz.
Veel beter is Mej. de Liefde in haar ernst dan in haar scherts, die wat gewildaardig is. Hooger stel ik dan ook haar: "Toch een prijs"; om zijn inhoud zeer goed: Een knappe jongen wil vooruit komen. Hij heeft zich een ideaal voor oogen gesteld, dat eerst onbereikbaar scheen, doch plotseling door een uitgeloofden prijs onder zijn bereik komt. Daar verschijnt echter in de school een nieuw element, door wiens voorbeeld hij langzamerhand gaat afwijken van het pad der deugd. Hij doet wat hij weet niet te mogen, niet te moeten doen; de ijver voor zijn werk verflauwt, doch niet zijn wensch den prijs te behalen. Hij tracht het nu te doen langs een gemakkelijken weg, gevoelt zich daarbij natuurlijk onbevredigd, ongelukkig, doch mist de kracht, geheel om te keeren. Door een ingrijpende gebeurtenis in zijn omgeving wordt hij plotseling tot staan gebracht, belijdt al zijn misdaden onbeschroomd en keert om op zijn weg. Het talent van Mej. de Liefde komt wel het beste uit in Hoofdstuk VII. Wat is dat goed gevoeld en weergegeven; ook die moeder en de meester zijn zoo goed.?Boekbeoordeling in Het Kind, 11-09-1909
J.L.F. de Liefde

Toch een prijs, druk 1, 78 blz.
Hoe de weg voor Dirk Bos gebaand werd om gasdirecteur te worden. Dat is de korte inhoud van dit prettig en natuurlijk geschreven en tegelijk ernstig en leerrijk jongensboek. Kort en goed: jongens van 11-14 jaar zullen dit boek, zooals men dit wel noemt "verslinden." De prijs is f 0.40. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906
J.L.F. de Liefde

Toch een prijs, druk 2, 78 blz.
Dirk Bos, een jongen van twaalf jaar, weet eerst niet, welk beroep hij kiezen zal. Eindelijk wenscht hij gasdirecteur te worden. Maar hoe? Hij bidt er den Heere om. Er komt een mijnheer, die eenen jongen wil laten studeeren op zijne kosten. De jongens der school werken, om de knapste te zijn, want die krijgt den eersten prijs. Dirk komt in aanraking met eenen slechten kameraad. Hij dingt mee (soms op oneerlijke wijze), om de meeste goedkeuringen te hebben. Zijn kameraad verdrinkt. Dit brengt hem tot inkeer, zoodat hij zijne bedriegerij erkent. Door eene wonderlijke besturing des Heeren, krijgt hij nog gelegenheid, om voor gasdirecteur te worden opgeleid. En al bekomt hij de eigenlijke belooning niet, toch ontvangt ook hij eenen prijs. Dit boekje heeft een bekoorlijk uiterlijk. Druk en papier zijn goed. Taal en stijl niet onberispelijk. Het gekleurde plaatje vooral is een lust voor de oogen. De verhaaltrant is frisch en levendig. Wij treffen hier gelukkig eens niet eenen braven Hendrik aan, die in 't dagelijksch leven toch onvindbaar is, maar eenen echten jongen, met ook jongenszonden. Maar of enkele onnatuurlijke voorstellingen, de schildering van het kwade, niet meer kwaad dan goed zullen doen, valt te betwijfelen. Bovendien zijn er, behalve het voortdurende "Heer", gedeelten in, die af te keuren zijn. Bv. op Zondagmorgen is vader naar de kerk, moeder blijft thuis, de kleintjes spelen, de 12-jarige Dirk plukt onderdehand eenen ruiker voor Moe (dat deed hij toen elken Zondagmorgen); Moe gaat nu met hem door den tuin wandelen en bespreekt met hem, wat hij zal worden, enz. (blz. 6 en 7). Hier tegen hebben wij bepaald bezwaar. Een jongen van Dirks leeftijd behoort althans des Zondagsmorgens in de kerk en niet met zijne moeder in den tuin te wezen. Mededeelingen als op pag. 6 kunnen op het jeugdige hart slecht werken. De strekking is goed. Duidelijk wordt beschreven, hoe een jongen, die 'tin het begin niet kwaad meende, door verkeerden omgang van kwaad tot erger geraakte. Gelukkig, dat zijne vrome moeder vooral, hem telkens vermaande en hem zijn verkeerd gedrag onder 't oog bracht. De gebeden zijner ouders werden ten slotte verhoord. Dirk behaalde in 's Heeren kracht de overwinning op zichzelven en beleed zijne zonde. De kinderen, ook grootere, kunnen uit dit verhaal veel goeds leeren. Daarom kan het, in weerwil van de genoemde bezwaren, worden aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.