Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCarla

Toen vader werkeloos was, druk 1, 63 blz.
Leeftijd 12-14 jaar. Meisjesboek. Dit boek vertelt ons met welke moeilijkheden de familie Busman te strijden had, toen vader werkeloos geworden was. Wat is het groot als ook in de zwaarste beproevingen, onze oogen open blijven voor de rijke zegeningen, die de Heere schenkt aan allen, die hun hulp en uitredding verwachten van Hem alleen, bij Wien uitkomsten zijn zelfs tegen den dood. Dat ziet ge ook in dit mooie verhaal, dat we U warm aanbevelen. Als ge op Uw Zondagsschool kinderen hebt wier vader werkeloos is, geef hen dan vooral dit boekje mee naar huis. Ook vader en moeder kunnen er misschien iets uit leeren. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
Carla

Toen vader werkeloos was, druk 1, 63 blz.
G. K. C. 0. 6 t. d. t. Met teekeningen van Jan Wiegman. 35 cent. Een verhaal, dat up to date is, ofschoon het thema verre van nieuw is, en verdenking van diefstal met gelukkigen afloop al eens eerder in kinderboekjes werd aangetroffen. Het gezin van Vader Busman is een echt Christelijk gezin, waar niet alleen Christelijk wordt gepraat maar ook gedaan. Busman wordt werkloos, omdat de patroon van de zaak, waarin hij werkzaam is, overlijdt. Het huisgezin van Busman gaat moeilijke tijden tegemoet. Francien, een der kinderen, de hoofdpersoon in dit verhaal, kan nu niet naar de industrieschool, maar moet in betrekking bij een bakker. Dat valt haar niet gemakkelijk. Al spoedig wordt het nog moeilijker voor haar. Ze bemerkt, dat ze verdacht wordt, een ringetje te hebben weggenomen. God hoort het gebed, want de ring komt terecht. Weldra breekt een betere tijd aan; immers : Vader krijgt weer werk, zoodat het boekje eindigen kan met een dankzegging aan den Heere voor zoovele zegeningen. Jammer is, dat een tikje sensatie-zucht een hoofdstuk inlascht over valsche-munterij, dat met het familieverhaal niet het minste verband houdt. Onbegrijpelijk is, dat de Schrijfster werkeloos niet van werkloos weet te onderscheiden. Dat bederft den titel zelfs! Voorts verwijzen we naar de Algemeene Beschouwingen. Overigens kunnen we dit boekje om den onverdacht Christelijken geest goed gebruiken!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1932